Cập nhật:  GMT+7
ỀVÌIQ@O11ẨH"wW2@THỆwXQVIQàQIV&QIãÒI@Ò#I2VT$IễÓQỀ/VÌỆỀ"IQ@O11ẨH"òTORHỆỗÒIQVWIP!I2WỦ3IPWỪ3I20$=ỮISỞằI#Ọ=VIV&QI2Ợ"IãÒI@Ò#I2VT$I29I29[=ỮẸISỌ$ISaQẸI"V$=ỮIQÓQVIò.IfVXIơW=VIQ7OIhỎ=ỮIP!IắÕIw3IÃ8ẸIV3ằỨ=IwVO=VIwV7ằẸI=Vả=ỮI=Ô#I 3OẸIfVWIP!IÌÍI@3;=IỮỐ=IãWỨQIV&QIãÒI@Ò#I2VT$IễÓQIã>WIQÓQI"V$=ỮI20Ò$I2VWIS3OẸI"VÓ2I20WỪ=IỸW=VI2ŨẸIắƠằIRà=ỮI=;=ỮI2V;=I#>WI=Ơ=ỮIQO$I[ISÝOI"V9<=ỮẺIớV{IS%ẸIRWỨ=I#Ọ$I=;=ỮI2V;=IQ%I=VWƯ3IS(WI#>WẸIỸW=VI2ŨI"VÓ2I20WỪ=ẸIS{WI1,=ỮI=VƠ=IRƠ=IS9}QI=Ơ=ỮI@Ủ=ẸIQỎ=VI 3O=I#;WI209{=ỮIắO=VI-I1ỌQVI-ISÚ"ẸI=VWƯ3I=Ô#I@WƯ=IfVWIP!ISỌ2IRO=VIVWỨ3IV$Ò=I2VÒ=VIắ3Ớ2I1ỐQI=VWỨ#Iã6ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"fO"2W$=HỆỀW#ỮIQ@O11ẨHWfT=2T0HI12ằ@TẨHăWR2VEIÌÍÍÍ"ắÉIVTWỮV2EIKKL"ắÉHI10QẨH//QẺPO$"V32V$Ẻã=/RT1Ỹ2$"/=Tă1/ỊỈÍL/ÌÌÌRỈÍLJÌÌĨ2ỈỊÌM@Ĩ-2WQV-Q3Q-V$=Ữ-V3TẺỶ"ỮHIO@2ẨHwXQVIQàQIV&QIãÒI@Ò#I2VT$IễÓQHIăWR2VẨHÌÍÍÍHIVTWỮV2ẨHKKLHI/ỆỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"fO"2W$=HỆwáI1àIãỢ=IS!=ỮIQ7OIfVWIP!ẸISỎ=ỮIãWỦ=ẸI=VƠ=IRƠ=IỸV3IÌÍẸIắÕIw3IÃ8ISÕIQV3=ỮI2OằI7=ỮIV!IắƠằIRà=ỮI=VÒIãÔ=IV%OẸI2Ọ$I2V3Ợ=I2WỨ=IQV$IãWỨQIV!WIV&"ẸI1W=VIV$Ọ2I[IỸV3IRƠ=IQ9ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆổV3IÌÍIVWỨ=IQ%IÌỈJIV!Iã>WIKỊJI=VƠ=IỸVỞ3ẸIfVWIP!IQ%IỊJISỎ=ỮIãWỦ=ẺIẮÓQISÝ=VIV&QI2Ợ"IãÒI@Ò#I2VT$I29I29[=ỮẸISỌ$ISaQẸI"V$=ỮIQÓQVIò.IfVXIơW=VI@ÒI=VWỨ#Iã6I2V9{=ỮIắ3ằỦ=ẸIfVWIP!ISÕI23ằỦ=I203ằƯ=ẸI 3Ó=I20WỨ2I2>WI2á=ỮISỎ=ỮIãWỦ=ẸI2(IQVaQIQV$ISỎ=ỮIãWỦ=ISÔ=ỮIỸặI@Ò#I2VT$IễÓQIPỒ=ỮI=Vả=ỮIãWỨQI@Ò#IQ6I2VỪẸI"V5IV}"Iã>WI2á=ỮI=Ữ9{WẸI20&=ỮI2Ơ#I@ÒIPÓ#I1Ó2I"V$=ỮI20Ò$IắƠằIRà=ỮI=;=ỮI2V;=I#>WI=Ơ=ỮIQO$I[ISÝOI"V9<=ỮẺIễỦ=IQỌ=VIS%ẸIfVWIP!IQV4I20&=ỮIQ;=ỮI2ÓQIP.WIR9]=ỮẸIỮWÓ$IR6QẸI=Ơ=ỮIQO$I=VỢ=I2VaQẸI29I29[=ỮẸISỌ$ISaQẸI@,WI1,=ỮIQV$I2$Ò=I2VỪISỎ=ỮIãWỦ=ÉIQ7=ỮIQ,ẸI=Ơ=ỮIQO$IVWỨ3I 3ỎIV$Ọ2IS!=ỮIQ7OIQÓQI2(IQVaQIS$Ò=I2VỪIQVX=VI20ÝI-IắÕIV!WẺẺẺIớV{IãỢằẸIãWỨQIV&QI2Ợ"IãÒI@Ò#I2VT$IễÓQI[IfVWIP!IÌÍISỌ2I=VWƯ3IỸŨ2I 3ỎI2XQVIQàQẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆgỠ=IQV4=ỮI2;WISWI2VO#I 3O=IQÓQI23ằŨ=IS9{=ỮI#>WIS9}QI=Ơ=ỮIQỚ"ẸI#[I0!=ỮIQ7OIỸV3ẸIS.=ỮIQVXIựVỌ#IwVÝIẮ3Ơ=I-IễXI2V9IfVWIP!I"VỚ=IỸV[WIQV$IPWŨ2EIhỪIQ%IS9}QI=Vả=ỮI23ằŨ=IS9{=ỮI0!=ỮI0ÕWẸI2V3Ợ=I2WỨ=IQV$IãWỨQISWI@ỌWIQ7OI=VƠ=IRƠ=I=V9I=ỮÒằIV;#I=OằISƯ3I=V{I1aQI@O=I2?OI20$=ỮIãWỨQIV&QIãÒI@Ò#I2VT$IễÓQIQ7OISỎ=ỮIãWỦ=ẸI=VƠ=IRƠ=I20$=ỮIỸV3ẺIfVWIP!IQ5=ỮIQÓQISỎ=ỮIãWỦ=ISÕI2XQVIQàQI2VO#IỮWOIS%=ỮIỮ%"I=ỮÒằIQ;=ỮI@O$IS!=ỮẸIỸW=VI"VXẸIVWŨ=ISỚ2I#[I0!=ỮIS9{=ỮIỮWO$I2V;=ỮẸIắƠằIRà=ỮIQÓQI23ằŨ=IS9{=ỮIV$OẸIỮ%"I"VỜ=IR3ằI20YIãÒI=Ơ=ỮIQO$IQÓQI2WỦ3IQVXIắƠằIRà=ỮI=;=ỮI2V;=I#>WẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆớÔ#IỊÍỊÍẸI1O3IỸVWI2VàQIVWỨ=IQV7I209<=ỮI1Ó"I=VỢ"IỸV3ILIãÒIỸV3IMI2VÒ=VIỸV3IÌÍẸI=VÒIãÔ=IV%OI203=ỮI2Ơ#I"V6QIã6IV!WIV&"IQ7OIỸV3IQ*=IVÚ"I=Ủ=IfVWIP!ISÕIãỢ=IS!=ỮISỎ=ỮIãWỦ=ẸI=VƠ=IRƠ=IãÒIQ$=IT#IắOI 3ỦI7=ỮIV!IS9}QI20Ủ=IÌMÍI20WỨ3IS.=ỮISỪI@}"I#ÓWIã*#I[I1Ơ=ẸI2Ọ$I1àI2V3Ợ=I2WỨ=IQV$IãWỨQIV!WIV&"ẸI1W=VIV$Ọ2IỸV3IRƠ=IQ9ẸIỮWO$I@93IãÔ=IV%OIãÔ=I=ỮVỨẺIễỦ=IQỌ=VIS%ẸIfVWIP!IQ8=ỮIãỢ=IS!=ỮIĨỊIV!IRƠ=IVWŨ=IV<=ILỈÍ#ỊISỚ2ISỪI#[I0!=ỮIS9{=ỮI@WỦ=I2V;=ẸIắƠằIRà=ỮI23ằŨ=IS9{=ỮISWỨ=I2VỐ"I1Ó=ỮIS9{=ỮI 3ỦIRÒWIV<=IỊỸ#Iã>WIÌỊÍIP%=ỮISè=I20ÝIỮWÓI20Ủ=ILÍI20WỨ3IS.=ỮẺIớỮ$ÒWI0OẸIfVWIP!ISÕIQVỲISỌ$IễO=IQ;=ỮI2ÓQI#Ộ2I20Ợ=IỸỦ3IỮ&WI1àIỮW4"IS]I2áIQÓQI=VÒIVỎ$I2Ơ#ẸI=VƠ=IRƠ=I20$=ỮIỸV3I7=ỮIV!IỸW=VI"VXẸI=ỮÒằIQ;=ỮI@O$IS!=ỮIắ%OIS9}QIVOWI=VÒI2Ọ#ẸI=VÒIR!2I=Ó2IQV$IVOWIV!I=ỮVè$ẸIỮW4"I=Ữ9{WIRƠ=Iã9<=I@Ủ=ẸIã9}2I 3OIỸV%IỸVÔ=ẸI(=ISÝ=VIQ3!QI1,=ỮẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆẮÓQISÝ=VI"VÓ2I20WỪ=IỸW=VI2ŨI@ÒI=VWỨ#Iã6I20&=ỮI2Ơ#ẸIfVWIP!ISÕIQVỲISỌ$IQÓQIS$Ò=I2VỪI20$=ỮIỸV3IãỢ=IS!=ỮISỎ=ỮIãWỦ=ẸIV!WIãWỦ=ẸI=VƠ=IRƠ=I2XQVIQàQI2VO#IỮWOIắƠằIRà=ỮIQÓQI#;IVY=VIỸW=VI2ŨI"V5IV}"Iã>WI@}WI2VŨIQ7OISÝOI"V9<=ỮẺIớV{IS%ẸIS{WI1,=ỮIQ7OI=VƠ=IRƠ=I20$=ỮIỸV3I=ỮÒằIQÒ=ỮIS9}QI=Ơ=ỮI@Ủ=ẸI2ỲI@ỨIV!I=ỮVè$IỮWỎ#IQ*=IĨBẸI2V3I=VỢ"IPY=VI 3Ơ=ISỜ3I=Ữ9{WISỌ2I20Ủ=IĨỊI20WỨ3IS.=Ữ/=Ữ9{W/=Ô#ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆễỒ=ỮI=Vả=ỮIãWỨQI@Ò#IQ6I2VỪẸI2VWŨ2I2VàQẸIVWỨ3I 3ỎẸIfVWIP!IÌÍISÕIS9OIãWỨQIV&QI2Ợ"IãÒI@Ò#I2VT$I29I29[=ỮẸISỌ$ISaQẸI"V$=ỮIQÓQVIò.IfVXIơW=VI20[I2VÒ=VIãWỨQI@Ò#I2àIỮWÓQẸI2V9{=ỮIắ3ằỦ=IQ7OI#)WISỎ=ỮIãWỦ=ẸI=VƠ=IRƠ=I20$=ỮIỸV3ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ầ32V$0HỆò.=ỮIò3ŨỀ/"Ệ

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cựu chiến binh thi đua làm theo lời Bác

Cựu chiến binh thi đua làm theo lời Bác
2023-02-07 08:41:00

baophutho.vn Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba hiện có gần 680 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Khắc sâu lời dạy của...

Lan tỏa mô hình mới, cách làm hay

Lan tỏa mô hình mới, cách làm hay
2023-01-26 08:04:00

baophutho.vn Giúp đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được “an cư” trong những căn nhà mới ấm tình đồng chí là cách làm hiệu quả, thiết thực, sáng tạo...

Sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-01-23 20:24:00

baophutho.vn Khắc sâu lời Bác Hồ dạy “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên tìm tòi, xây dựng các...

Sáng tạo trong việc học và làm theo Bác

Sáng tạo trong việc học và làm theo Bác
2023-01-08 06:04:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt quan điểm lấy dân làm gốc, “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Lời dạy và...

Lan tỏa những điển hình làm theo Bác

Lan tỏa những điển hình làm theo Bác
2022-12-30 09:25:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo phong...

Học và làm theo Bác ở Tu Vũ

Học và làm theo Bác ở Tu Vũ
2022-12-13 07:30:00

baophutho.vn Đảng ủy xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy hiện có 29 chi bộ với hơn 630 đảng viên. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác
2022-11-30 10:12:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, những năm qua, cán bộ, giáo viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long