Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZYsOS4bul4buA4buj4bq+4bqqxanhu6My4bqq4bux4bq+4bujw5PDlcWp4bq+4bqo4buj4bqgRuG7o8OB4bqq4buA4buj4buO4bqqQuG6ssOV4buj4bq+4bqqQuG7o8OB4buG4buj4bqq4buAxanhur7hu6PDgeG7qeG6vuG6quG7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT3vhuqLhu6XDgOG7neG7mTXhuqjFqVLhu6Phu6F1L3Thu43hu6NAYuG7g+G7o3vDlVLDguG6vuG7o+G6oOG7gMWp4bq+4bujZ+G6tuG6vuG7ozPhu7VP4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4bujQcWp4bq+4buj4bqoQuG7peG7gOG7o+G6vuG6qsWp4bujMuG6quG7seG6vuG7o8OTw5XFqeG6vuG6qOG7o+G6oEbhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4buj4bqiw4rhu6Niw5JCw4LDleG7oyTGoMOB4buj4buk4bq+4buj4buOxrBC4buj4bq64bqqw5Xhu6M94buz4bq+4bujYuG6qsSQ4bq+4bqq4buN4bujUeG7q+G7o2bDlXnhur7hu6Phu6Thur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujdHB1T1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3NxcU9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4Hhu49B4bul4buAT+G6qsOV4buO4bqq4buA4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3BwcHIv4buh4buh4buhw4BzcOG7oeG7n3FwcOG7jnBwcXHhurzDui3huqxxw4HDgHThu5/DueG6rC3huqzDgMO6cS1y4bufw7pBLcO54buP4bq4T+G6ouG6qOG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu51iw5Lhu6Xhu4Dhu6Phur7huqrFqeG7ozLhuqrhu7Hhur7hu6PDk8OVxanhur7huqjhu6PhuqBG4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu47huqpC4bqyw5Xhu6Phur7huqpC4bujw4Hhu4bhu6Phuqrhu4DFqeG6vuG7o8OB4bup4bq+4bqq4buj4bq64bqq4buG4buj4bq64bqq4bux4bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu510cHXhu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxceG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZe8OVUsOC4bq+4buj4bqg4buAxanhur7hu6Nn4bq24bq+4bujM+G7tU/hu6Phu47DkuG7peG7gOG7o+G7jkLhurThur7hu6Phuqrhu4jhu6Phu47Dkkzhu6Phur7huqrFqeG7o+KAnDLhuqrhu7Hhur7hu6PDk8OVxanhur7huqjhu6PhuqBG4oCd4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o+G6osOK4bujYsOSQsOCw5Xhu6MkxqDDgeG7o+G7pOG6vuG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4bqr4bulw5Xhu6Phuqjhu7Phur7hu6Nw4buj4buO4bqq4bun4bq+4bqo4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PhuqDhurLhur7hu6Phur7hu6VS4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqg4bur4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oEpC4bujw4BCw4Lhur7hu6Phu45Dw4Hhuqrhu6Phu4zhu6Lhu6PDgOG7kuG6vuG6qOG7o8O64bufw4pw4buN4buj4bugSkLhu6Phu47hu4rhur7huqjhu6PhurpC4bq+4bqq4bujT+G6qkPhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujcHPhu5/hu6Phu47DkkLDgsOV4buj4bqgw43hur7huqjhu4/hu6Niw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqDhu4bhu6N7w5VSw4Lhur7hu6PhuqDhu4DFqeG6vuG7o+G6quG7iOG7o+G7jsOSTOG7o3Hhu5/hu6Phu47DkkLDgsOV4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phu47hu5rhu6Phur7huqjDlcON4bq+4bujw5PDlcOZ4buj4buY4bq+4bqo4buj4bqqw4zhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7ozXhuqrFqeG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7o8OTw5XFqeG6vuG6qOG7o+G6oEbhu6PDgeG6quG7gOG7o+G7juG6qkLhurLDleG7o+G6vuG6qkLhu6PDgeG7huG7o+G6quG7gMWp4bq+4bujw4Hhu6nhur7huqrhu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu6Phur7hu7HDiuG7o+G6quG7hMOB4bujcOG7n3Dhu6Hhu6Mt4bujcOG7n3Bw4buN4buje8OMQuG7oyPhuqrhu57hu6Phu47huqrhu7VP4buj4bqgRuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4buOw5Lhu6Xhu4Dhu6Phu4524bq+4bqo4bujc+G7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o+G7oMWp4bujJOG7gMWp4bq+4bujw4HEqOG7o+G7jE3hu6Niw5LGsELhu6PhuqhC4bulw4rhu6NieeG6vuG7ozPhu7VP4buj4buOw5Lhu6Xhu4Dhu6Phu4524bq+4bqo4bujdOG7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7jeG7o0/huqrhu7Phur7hu6PDgeG7guG6vuG7o+G6vMawQuG7o8OA4buA4buj4bqoQuG7peG7o+G6oEThur7huqrhu6Phu6DFqeG7o8OA4buC4bq+4bqo4buj4bqq4buE4buj4bqoQsOUT+G7o+G6oE7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mUDhurbhur7hu6PDgcaw4bq+4bqq4buj4bqg4buG4buN4bujI0jhur7huqjhu6Phu47DkkThur7huqrhu6PhuqDhu6vhu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phu4zhu5zhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOecOK4buN4buj4bqq4buI4buj4buOw5JM4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Mk4bup4bq+4bqo4bujw5XDmuG7jeG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o8OTw5VS4bq04bq+4buN4bujQOG7peG6vuG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G6qkLDgsOV4buj4buOw5Lhu5ZL4bq+4bqo4bujYkLhuqTDleG7o+G6quG7hMOB4bujZsOVeeG6vuG7o+G7pOG6vuG7jeG7oyThu4DFqeG6vuG7o1Hhu6vhu43hu6PDgeG6qkLhu6NBw4zhu43hu6PhurrhuqrDleG7o8OAeeG6vuG7o8OB4buW4bujPeG7s+G6vuG7o2LhuqrEkOG6vuG6quG7o+G6quG7iOG7o+G7jsOSTOG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PDk8OV4bun4buj4buOw5JE4bq+4bqq4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6Phur7huqhIQuG7o+G6vuG6qsWp4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5kjSOG6vuG6qOG7o+G7jsOSROG6vuG6quG7o+G6quG7gMWp4bq+4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6Phu6DFqeG7o+G6oOG7luG7peG7o+G7oMWp4buA4buj4buM4bui4bujw4Dhu5Lhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phu47huqrhuqThu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu45C4bq+4bqq4buj4buO4bqq4buz4bq+4buj4oCcYuG7lsSo4bq+4bqo4buj4buO4bqqeeG6vuG7jeG7o+G7juG7lsSo4bq+4bqo4buj4bunQuKAneG7o8OB4buY4bul4buj4bqg4buAxanhur7hu6Phu6BC4bq24bq+4buN4buj4buO4bqq4bul4bq+4bqq4buj4bq+QuG6tuG6vuG7jeG7o+G6oMOMQuG7o+G7oELhurbhur7hu43hu6Phu47huqpC4bqyw5Xhu6Phur5C4bq24bq+4buj4bq+4bqqQuG7o+G6oMON4bq+4bqo4buj4bugxanhu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buN4bujw4rhu6Xhur7huqjhu6NT4buj4bq+4bqo4bqqw4nhu6Xhu6PhuqhC4bun4buA4bujw4Dhu5LDgeG7o+G7jHnDleG7o+G7jOG7rcOB4buj4bqo4buGT+G7o0/huqrhu7Phur7hu6PhuqhCw5RP4buj4bqgTuG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqLDiuG7o+G6quG7hMOB4buj4buMQuG6vuG6quG7o8OB4buG4buj4bqq4buAxanhur7hu6PDgeG7qeG6vuG6quG7o+G6oHbDgeG7o0FCw4Lhu47hu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu6PhuqDhuqThu6PDgeG7p8OB4buj4bqiw4rhu6PDgeG7huG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4bq84bucw4Hhu6PhuqrEqOG6vuG7o+G6vuG7nuG7peG7o+G7oOG7lsSo4bq+4buj4bq84bq24bq+4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7juG7tU/hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51P4bukw5Xhu47huqrhu4DDkuG7neG7mWLhuqrDleG7oz5C4bul4bq+4bqo4buTL0/hu5k=

Thu Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em
2022-06-17 08:06:00

baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV,CS&GDTE) là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa...

Lan tỏa yêu thương

Lan tỏa yêu thương
2022-06-17 07:05:00

baophutho.vn Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động...

Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn

Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn
2022-06-17 07:04:00

baophutho.vn Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn thanh niên các cấp trên toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào xây...

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
2022-06-15 07:40:00

baophutho.vn Những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được quan tâm, công tác tuyên truyền đã đổi mới theo hướng hiệu quả nhằm tăng độ phủ của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long