Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54oCcW+G7gOG7h0Lhu7Xhu6nigJ3hu4fGsMSpSOG7h+KAnMah4but4buHQuG7teG7qeKAneG6rcOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMav4bufxKnhu53hu4Hhurnhu5rGsOG7qeG7h8ahxILhu4fEqOG7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buHxqFE4bqu4bup4buHQuG7qeG7s8aw4buHxrDhu7VsQ+G7h+G7m8awREhz4buz4buH4bujdeG7h+KAnEPhu4Dhu4dC4bu14bup4oCdYuG7h+KAnEPhu4Dhu4dC4buGxKnigJ3hu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buH4bud4buX4buz4buH4buEa+G7h+G6qERI4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h0Phuqpz4buzY+G7h+G7osO54buH4bubxrBE4buV4buz4buHxqHhu63hu4fhu5vGsOG7teG7h8ahROG6ruG7qeG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h8aw4bu1bEPhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4dC4buA4buHxrDhu6nDukThu4fhuqhEbWLhu4fhu5vGsOG7kUPhu4d54bq8w4Lhu7PFqWLhu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vOG7h+G7msaw4bup4buHxqHEguG7h+G7o27hu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buH4bud4buX4buz4buH4bubxrDhu7Xhu4dD4bq+4buzxanhu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buHQ+G7gOG7h+G7hOG7qXRD4buHxqFt4buz4buHeOG7qcO5w73hu4fhu6Phu6nDucO9YuG7h+G7s3NE4buHxqHhu5lD4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G6vERi4buHeMawREh0Q+G7h+G7o+G7qcO5w71i4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buH4buj4bu34buH4bujw7nhu4fhuqhEauG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h8aw4bu1bEPhu4fhu5tq4bub4buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7hGvhu4dD4buZ4bqs4buHQ8aww7nhu4fhu5vGsOG7qeG7h8ahxILhu4fhu6Phu7fhu7PFqeG7h8Wp4bu34bqsYuG7h8ah4bqu4buHQkThu7PFqWLhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7o+G7t+G7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4bqqw4Dhu4dDxrBzw73hu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4bq8RGLhu4d4xrBESHRD4buH4bub4bq4xKnhu4fDveG7seG7s8aw4buH4bujw7nhu4dC4buGxKnhu4fhu5vGsOG7gsSpYuG7h3jGsMOz4bub4buH4bqsxrDDieG7m+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4dD4bqy4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbREjhu4fhu7PGsOG7qXPhu7Ni4buH4bubxrDhu4/hu7PFqeG7h8ah4bupdEPhu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vOG7h+G7msaw4bup4buHxqHEguG7h8So4buH4buEa+G7h+G7m+G7keG6rOG7h+G6uEjhu4fhu7PFqcaw4bupc+G7s+G7h+G7m8OKROG7h+G7hG/hu7Phu4fGoW3hu7Ni4buHxrDhurzhurLhu7PFqeG7h+G7neG7l+G7s+G7h+G7m+G6uMSp4buH4bub4buR4bqs4buHQ+G6qnPhu7Phu4dDxrB04buH4buza+G7tWLhu4fhu7PFqcSpSOG7h+G7hGvhu7Xhu4fhu6Phu5NE4buHxqFE4bqu4bup4buHQuG7qeG7s8aw4buHxrDhu7VsQ2Lhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buH4bubxrDhu6vhu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vOG7h+G7msaw4bup4buHxqHEguG7h+G7o27hu4fhu7NzROG7h+G6qsSp4buHw73EgkPhu4fGoW3hu7Phu4fFqUHhu6nhu4d5a+G7h+KAnOG7neG7gOG7h0PGsG3hu7XigJ3hu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G6uEjhu4fhu4R14buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h3jGsERIdEPhu4fhu6Phu6nDucO94buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s2Phu4fhu7LFqcSpSOG7h3nhu5nhuqzhu4dDw4rhu5vhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bujw4Phu7PFqeG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h+G7hOG7seG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4d4xrBESHRD4buH4buj4bupw7nDveG7h8O9a+G7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu5vGsOG7q+G7h8ag4bur4buHQ8aw4bq84buH4buzc0Thu4fhuqrEqeG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bujxJDhu7PFqWLhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h0JqQ+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m8aww4rhu5vhu4dD4bqqauG7m8awYuG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7o23hu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phuqvhu4fhu5vhu7fhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buH4bubxrDhu6vhu4fhu7NzROG7h0nhu4d44bupdOG7s+G7h+G6qsOy4buzxanhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHeMawREh0Q+G7h+G7o+G7qcO5w73hu4fDvWvhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhurhI4buH4buj4bq8xKnhu4fhuqrEqeG7h+G7o27hu4dHbUjhu4fhuqrEqeG7h0Phur7hu4dnLWjhu4fhu7Nvw73hu4fhu4R14buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h+G6qsOD4bupYuG7h+G7o23hu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu6Phu7fhu4fhu6Nu4buHQuG7hsSp4buH4bubxrDhu4LEqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h8awbOG7s+G7h+G7m8awdOG7h+G7o+G7t+G7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqoRMSp4buHQuG7qeG7s8aw4buHxrDhu7VsQ+G7h8ah4bux4buzxrDhu4dH4buhQ2Lhu4fhuqzGsMO04buz4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bubxrDhu5FD4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4buzb8O94buH4bqqw4Phu6li4buHQsSp4bu14buH4buzxKlI4buH4buE4buX4buz4buH4oCcxqHhu63hu4fDveG7teG7qeG7h+G6qsSp4oCd4bqtY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bq84bqy4bub4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ8awdOG7h+G7o+G7t2Lhu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vOG7h+G7msaw4bup4buHxqHEgi3hu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7m8aw4bq44buHQ+G6quG7seG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h8aw4bu1bEPhu4dDw4Hhu4fhuqrEqeG7h3nEkOG7s8Wp4buHQ8SQ4buzxali4buH4buja+G7s8aw4buH4buj4bqu4buHeeG6sOG7qeG7h+G7m8aw4bu14buH4buE4bupw7rhu5vhu4fGoeG7qXPhu7Phu4dD4buZ4bqsYuG7h+G7m8O0ROG7h+G7m8aw4buC4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dH4buhQ+G7h+G7hHXhu4fhu6Phu6nDucO94buHSHRE4buH4bub4bq4xKnhu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bubxrDhurzEqeG7h+G7m8aw4buNQ+G7h+G7m8awcmLhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4fhu6NsQ+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqqw4Dhu4fhu7PFqcawdsSp4buHeMaw4bupdOG7s+G7h8O9xIJD4buHQuG6ouG7h+G7o23hu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fGsOG7qcO5ROG7h3nhu5PDvWPhu4d9xKlE4buHxrDhurbhu7Phu4fGoeG6ouG7s+G7h8Wp4bup4bq04buHQuG7qeG7s8aw4buHxrDhu7VsQ+G7h+KAnEPhu4Dhu4dC4bu14bup4oCdYuG7h+KAnEPhu4Dhu4dC4buGxKnigJ3hu4fhu5vhurjEqeG7h+G7msaw4bup4buHxqHEguG7h8So4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h3h0Q+G7h+G6qERt4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu6NsQ+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buzxrDhurzhu4fDveG7teG7s8Wp4buHw71E4bqi4buzY+G7h8OdxIJD4buHQuG6ouG7h+G7o23hu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h8awa+G7qeG7h3nhu7nhu7PFqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhuqzGsGrhuqzhu4fhu6Phu6l1ROG7h8awa+G7s8aw4buH4bub4bq4xKnhu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vOG7h+G7msaw4bup4buHxqHEguG7h+G7hGvhu4fhu5vGsOG7teG7h+G6qsOy4buzxanhu4figJxD4buA4buHQuG7teG7qeKAneG7h+G7m8OK4buH4bujw7nhu4dD4bq+4buzxanhu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buHxqHEguG7m+G7h8ahbOG7m8awYuG7h0PGsOG6ruG7h3nEguG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dDw4Phu7Phu4dDbOG7qWLhu4d4xrBESHRD4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7m+G6uMSp4buHw73hu7Hhu7PGsGLhu4dCxKlE4buH4buj4bu34buH4buaxrDhu6nhu4fGocSC4buH4buj4bu34buzxanhu4fFqeG7t+G6rGLhu4fhuqzGsMO04buz4buHQ+G7q+G7m8awYuG7h3lrw73hu4fhuqrDgOG7h0PGsHPDveG7h8O9bOG7s8awYuG7h0h0RGLhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHxanhu7Hhu4fhu5vhu5Phu7Phu4d4xrDDs+G7m+G7h+G6rMaww4nhu5ti4buHQuG7hsSp4buH4bubxrDhu4LEqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4dD4bqy4bup4buH4bub4bu54buz4buH4buj4bupdUThu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7s8aw4bq84buH4bujw4Phu7PFqeG7h+G7m8aw4bur4buHxqDhu6vhu4dDxrDhurzhu4fhu5rGsOG7qeG7h8ahxILhu4fEqOG7h+G7m+G7t+G7h3jGsGrhu5vhu4fhu7Nr4bu14buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h+KAnMah4but4buHQuG7teG7qeKAneG7h+G7m8aww4rhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G6rMawbeG7qeG7h+KAnEPhu4Dhu4dC4bu14bup4oCd4buH4buzc+G7s+G7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4bupdUThu4fDiuG7m+G7h+G7m8awdGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buydEThu4dDxrDhu5FI4buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7s2vhu7Xhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4dC4buA4buH4bub4bu34buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h3jGsERIdEPhu4fhu6Phu6nDucO94buHxrDhu7Xhu43hu5vhu4fhu5vhu7fhu4fhu53hu5FE4buHxrDhu6nDukThu4fDvcOz4bub4buHeMawREh0Q+G7h+G7o+G7qcO5w71i4buHxqDhu6vhu4dDxrDhurzhu4fhu5rGsOG7qeG7h8ahxILhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h8Wp4buN4bqs4buHxanhuqbhu4fhuqrhu6lz4buzxali4buH4buzw7PDveG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4dD4bq84buHQ+G6vOG6pOG7s8WpYuG7h+G7s8WpxrDhu5/hu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4buj4bu34buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHxqFrSOG7h+G6qETEqeG7s+G7h+G7o+G7qcO5w71i4buHQ8O0w73hu4dD4bq84buH4buzxalESMO64buz4buH4buEQeG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fDveG7seG7s8awYuG7h+G7m0Xhu7PFqeG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4buj4bu34buHQ8awauG7teG7h8Wp4bqm4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s2Lhu4fhu4ThurzhurLhu7PFqeG7h8O9w7Phu5ti4buH4bub4buR4bqs4buH4bq4SOG7h+G7hGvhu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vOG7h+G7msaw4bup4buHxqHEguG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4buzc+G7s+G7h+KAnGrhuqzhu4fhu6Phu41D4oCd4buHeMawREh0Q+G7h+G7o+G7qcO5w73hu4fGsOG7teG7jeG7m+G7h8ah4bqy4bup4buHeWzhu6nhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHQ8OD4buz4buHQ2zhu6nhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7o23hu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu6Phu7fhu4dD4bq+4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s2/DveG7h0PhuqrhurzhurLhu5tj4buH4buyxrDhurzhu4fhu4Thu5lI4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4d5a+G7h+KAnEPhu4Dhu4dC4bu14bup4oCd4buHw71r4buHeWvhu4figJzGoeG7reG7h0Lhu7Xhu6nigJ1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOd4bu14buzxanhu4dCxKnhu7Xhu4fhu5tq4bub4buH4bubxrDhu6nhu4fGocSC4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4dC4bup4buzxrDhu4fGsOG7tWxD4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fhu6N14buH4oCcQ+G7gOG7h0Lhu7Xhu6nigJ1i4buH4oCcQ+G7gOG7h0Lhu4bEqeKAneG7h+G6rMawbeG7qeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h0Lhu4Dhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m8aw4bq4YuG7h+G7m+G6pOG7qeG7h8O94bqkYuG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4buzc+G7s+G7h+G7m8OK4buzxanhu4fhu7PGsMOz4bubYuG7h8O9akjhu4fDveG7t+G7m+G6q+G7h8Wpw4Lhu6nhu4fDveG6pOG7h8O9xIJD4buH4bubauG7m8aw4buH4bubxrDDtOG7s+G7h0Phu7Hhu7PGsOG7h+G7o8O54buH4bujbeG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h8O9ROG6ouG7s+G7h8ahxILhu5vhu4fGoWzhu5vGsGLhu4fhu51qw73hu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4d4xrBESHRD4buH4buj4bupw7nDvWLhu4fGsGzhu7Phu4fhu5vGsHThu4fhu5vhurjEqeG7h8O94bux4buzxrDhu4fhu6PDueG7h3jGsMOz4bub4buH4bqsxrDDieG7m+G7h0Lhu4bEqeG7h+G7m8aw4buCxKlj4buH4buyxrDhurzhu4fhu4Thu5lI4buHQnLhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8O94bqi4bup4buH4buj4bu1a+G7s+G7h3h0Q2Lhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7s8aw4buRQ2Lhu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0hzRGLhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4buj4bqm4buH4buzxrDEqUThu4fhu5tF4buzxanhu4dD4bupdOG7s+G7h8ahxIJi4buH4bqoRMSp4buH4buj4bu34buHw73hurDhu6nhu4fhu6Nt4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buHQnLhu4dD4buA4buHQ8aw4buRSOG7h8O94bux4buzxrDhu4fhu5vhu5Phu7Phu4fhuqzGsG3hu6nhu4dD4buA4buH4buj4bupdUThu4fhu5vGsOG7r+G7s8aw4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h8Wp4bux4buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqzGsEXhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buHQ8aw4buA4bub4buHQ+G7qeG7peG7s+G7h+G7m0TEguG7m+G7h0LhuqLhu7PFqWLhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bubY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzEqERDxrDhu7Xhuqrhu4Hhurnhu6Jr4bu14buH4bucREjhu4dbROG7keG7s8OpL+G6rOG6uQ==

Đào Duy Tuấn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
2022-06-12 14:29:00

baophutho.vn Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng sự đổi mới...

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
2022-06-09 08:27:00

baophutho.vn Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Phản biện và phản động

Phản biện và phản động
2022-06-08 10:42:00

baophutho.vn Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phản biện xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là kênh thông tin quan trọng giúp hoàn thiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long