Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buVJuG6siFHUuG6slLhu5Lhu5jhu4zhurJS4buS4buY4buU4buOw53hu7fhurLhu5Lhu5Thu67hu5ThurLhu7jhu5jhu5Thu45A4bqyIeG7lOG7juG7iOG6slDDiVHhurLhu4jhu5hT4bqy4buY4bq44bqy4bu24bui4bqy4buyQMSQUuG7t+G6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6suG7tuG7ouG6silAR+G7uOG6slLhu5Iq4bqgL+G7mMOC4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncOpS8SQxKjhurbhuqJn4buSw4k84bqyRC/huqrhu7fhurLhu5Xhu5xS4buY4bqySlPDiVLhurLDneG7mMWo4buU4bqy4buYV8Od4bqyIeG7ruG7lOG6suG6r+G7plLhu5LhurLEkFLhurLhu7jhu5xS4buY4bu34bqy4buZWOG6suG7hcSQU+G6skrhu6hS4buS4bqy4oCT4bqy4buV4buYJuG7rFLhu5LhurLhu4rhu5RS4buY4bqyIcOJ4bqyw7nhurzhurLhu5jhu6jhu5ThurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buI4buYJuG7rFLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu7gm4bqyIUdS4bqyUuG7kuG7mOG7jOG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG6siHDieG6suG7kuG7lOG7ruG7lOG6suG7uOG7mOG7lOG7jkDhurIh4buU4buO4buI4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mFPhurLhu5jhu6xS4bqyw4LhurThurThurJKU8OJUuG6siHhu5TDk1LhurLhu7jhu5jEkFLhu5jhurJS4buUw5NS4bqyw4Hhurd14buVZ8OA4bqyUMOJ4bqy4buY4bq44bqy4bu24bui4bqy4buyQMSQUuG7t+G6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6suG7tuG7ouG6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6siEk4bqy4buYw5Lhu7jhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buY4bq4UuG6ssOd4buYJOG7iOG6siEk4bqy4bu44bq44buU4bqyUuG7kirhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG6r+G7plLhu5LhurLEkFLhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tOG6pOG6pOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQuG6qOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqZE4bqkw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jhu7nhu4rEkFPDneG7mEDhu7jhu5hT4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqThuqThuqYvw4LDgsOCxKjhuqzDgsOC4bq04bq04bqsQuG7uOG6qkPhuqrhuqxQ4bqoLeG7lFHhu5ItQ0Phuqzhuqzhu7nhu57DneG7kuG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG7lSbhurIhR1LhurJS4buS4buY4buM4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bu34bqy4buS4buU4buu4buU4bqy4bu44buY4buU4buOQOG6siHhu5Thu47hu4jhurJQw4lR4bqy4buI4buYU+G6suG7mOG6uOG6suG7tuG7ouG6suG7skDEkFLhu7fhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7bhu6LhurIpQEfhu7jhurJS4buSKuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkLhuqjhurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqmROG6pOG6tuG6si/huqLhuq9F4buI4bqy4buY4bq44bqy4bu24bui4bqy4buyQMSQUuG7t+G6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6suG7tuG7ouG6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6siEk4bqy4bu2xJBA4bqyKUBH4bu44bqyUuG7kirhurJS4buS4buYS+G6ssOd4buY4buq4bqy4buK4buUw5JS4bqyUeG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7tkXhu4jhu5jhurIh4buM4bqyIeG7lOG7juG7iOG6slDDiVHhurIhw4nhurIpQEfhu7jhurLhu6Dhu5jDjUDhurJQxJBT4bqySuG7qFLhu5Lhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4bq44buU4bqy4buY4buo4buU4bqyUuG7kuG7mOG7muG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu5jhurjhurLhu7bhu6LhurLhu7JAxJBS4bu34bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu24bui4bqyUuG7kuG7mOG7osSQ4bqyISThurJK4bq84bqySiZX4buI4bqyw53hu5jhu6rhurLhu4rhu5TDklLhurJR4buo4bu44bqy4bu2xajhurJS4buo4buU4bqyxKhAUuG7kuG6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7ZF4buI4buY4bqyIeG7jOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6suG7skA8w5Lhu7jhurIh4buU4buO4buI4bqyUMOJUeG6siHDieG6silAR+G7uOG6suG7oOG7mMONQOG6slDEkFPhurJK4buoUuG7kuG6suG7iCXEkOG6suG7leG7tEBS4buS4bqyJuG7rFLhu5Lhu7fhurLhu4glxJDhurLhu7jhu5xS4buY4bu14bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7tkXhu4jhu5jhurLhu5jhu7DhurLhu7jhu7RX4bqySsOJU+G6suG7uOG6uFPhurJS4buS4buY4buM4bu14bqy4bu4JuG6siFHUuG6skrhu5pS4buY4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurJQO8SQ4bqy4buI4buYw5pS4bqyUuG7kuG7mOG7jOG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG6ssOd4buYPeG6suG7mFfDneG6suG7tsSQQOG6suG7oOG7mOG7lOG6silAR+G7uOG6slLhu5Iq4bu54bqy4bqvReG7iOG6suG7mOG6uOG6suG7tuG7ouG6suG7skDEkFLhu7fhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7bhu6LhurJS4buS4buY4buixJDhurIhJOG6suG7iCpS4buS4bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6suG7mCbhu65S4buS4bqyxKjDjFLhu7fhurLhu5Lhu5Thurrhu5ThurJKRcOd4bqy4bu44buY4bq+4buI4bqyUeG6vuG7iOG6siHhu4zhurJQU+G6uOG7lOG6suG7mMagUuG7mOG6suG7iOG7plLhu5LhurIh4buU4buO4buI4bu34bqySuG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5Thu45S4bqySsOKUuG7kuG6suG7oD7hurLEqDvhurLhu7hAPMOVUuG7t+G6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buU4buOUuG6slDDiVHhurIh4buU4buO4buI4bu34bqyUT/hu4jhurJQJuG7rFLhu5LhurIhw4nhurLhu4jhu5jDkuG6skrhu6jhurJQxJBT4bqySuG7qFLhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurJK4buU4bqyKUBH4bu44bqy4bug4buYw41A4bqyUMSQU+G6skrhu6hS4buS4bqyWOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7QmVlLhu5Lhu7PhurLDqcOJUuG6suG7kUDFqOG7iOG7t+G6smfhu5hJ4bu44bqyxIPhurpS4bu34bqy4bq3w4nhu5ThurLhu4VTxJBS4oCm4bu14bqyUeG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7tkXhu4jhu5jhurLhu5jhu7DhurLhu7jhu7RX4bqy4buIJcSQ4bqyZ+G7mMOJ4bqyUibhu67hu4jhurJKxajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6skomV+G7iOG6siZA4bqy4bu44buUw5NS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIpQEfhu7jhurLhu6Dhu5jDjUDhurJQxJBT4bqySuG7qFLhu5Lhu7XhurLhu4hF4buI4buY4bqy4bu44buYP+G7iOG6suG7uMagUeG6suG7mOG7lMOVQOG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu7jhu5RS4bqy4bu44buY4bua4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqyUMSQU+G6skrhu6hS4buS4bqyWOG6slIm4buu4buI4bqyUuG7klPDieG7lOG6siHDieG6slHhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7g84bqy4buIVOG6skA84bqy4bu44buWUuG6suG7iEBS4buS4bqy4buIR8Od4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurIhJOG6silAR+G7uOG6suG7oOG7mMONQOG6slDEkFPhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUibhu67hu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUsSQPOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu5jhu6ZS4buS4bqy4buyQMSQ4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu4JuG6siFHUuG6suG7kuG7lOG7ruG7lOG6suG7uOG7mOG7lOG7jkDhurIh4buU4buO4buI4bqyUMOJUeG7t+G6suG7uEA8w5VS4bqyxKgkUuG7kuG6slDEkFPhurJK4buoUuG7kuG6suG7iCXEkOG6ssOC4bq04bqyxKhTxJBS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIhw4nhurJS4buSU8OJ4buU4bqy4bu44bucUuG7mOG7teG6suG7uCbhurIhR1LhurLhu7hAPMOVUuG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu4glxJDhurLhu4hF4buI4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqySuG6uOG7lOG6suG7mMOa4buI4bu34bqy4buIxJBT4bqySuG7glLhu5Lhu7fhurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7iEfDneG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurJK4bq84bqy4buS4buUI8Od4bqy4buIReG7iOG6suG7mOG6uOG6suG7tuG7ouG6suG7skDEkFLhu7fhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7bhu6LhurJS4buS4buY4buixJDhurIhJOG6suG7iFThurLhu7jhu5jDk1HhurLhu7Y74bqyUDvEkOG6suG7iOG7mMOaUuG6slLhu5Lhu5jhu4zhurJS4buS4buY4buU4buOw53hurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uCbhu6xS4buS4bqyUMSQ4buU4bu34bqy4buSVMOd4bqyw53hu5hIUuG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6suG7skA8w5Lhu7jhurIh4buU4buO4buI4bqyUMOJUeG7t+G6suG7tuG7rlHhurLhu6pS4bqySuG7mlLhu5jhurLhu4hA4buo4buI4bqy4bu2xahS4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDnSJA4bu44buYU+G7tOG6tuG6osOpxq9S4buS4bqyZ+G7mEBS4buS4bqgL8Od4bqi

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bình đẳng giới vì sự văn minh, tiến bộ

Bình đẳng giới vì sự văn minh, tiến bộ
2022-06-09 08:14:00

baophutho.vn Những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác...

Việt Trì 60 năm trước trong ký ức người dân

Việt Trì 60 năm trước trong ký ức người dân
2022-06-03 08:57:00

baophutho.vn Thành phố Việt Trì trong ký ức người dân vừa hiền hoà lại năng động, một thành phố đặc biệt vừa là “chiếc nôi” của nền công nghiệp đầu tiên của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long