Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4bq84bqzPeG7njXhurfhu54l4bqhW+G7nj19w5024bueNMavNn3hu540Vzbhu5gvfVDhu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74bueYuG6qz1L4buiLy89w5Uj4bumN+G6rX1kY303w5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUeG7oC9QUFAkVFBU4bugU+G7oOG7oGNQw5lTUuG7pFQ0UMOVMuG6rXvhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5814buexrDGr+G7nuG7o8OqPeG7nsO94buoNn3hu54l4bq9w6I94bueY+G6q+G7pjfhu557W+G7qlvhu57hu7N94buyY+G7nmPhu6hb4buePWTEgz3hu55jfVvhu55D4bqr4buoNnvhu542e2RoLDbhu55DWy42e+G7nuG7hFsoY+G7nj3hu7Lhuq3hu57huqhk4bqjPeG7nntb4bum4bueNuG7rDXhu559YT3hu55R4bugUVAtUeG7oFFRw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buU4bubw51k4buePX1kaCg24bue4buFIeG7nj3hu7Zk4bueIybhu54j4buoW+G7njRbKGPhu54j4bu4NeG7nmJbNn3hu57GsMav4bue4bujw6o94buew73hu6g2feG7nuG7kHnhurPhuq3hu55TxKnhu47hu55D4bqr4bq94bq1Nnvhu55DWylk4buefWE94buew73hu4nhu55DfWThu7Y24bueUOG7juG7nn1kaCg24bueQ8OdNuG7nkLhurc24buS4buee1vGrzZ94bueJeG6vcOiPeG7nntb4buqW+G7nuG7s33hu7Jj4buePWTEgz3hu55jfVvhu55D4bqr4buoNnvhu57hu7N7ZGgsNuG7nkNbLjZ74bue4buEWyhj4buePeG7suG6reG7nuG6qGThuqM94buee1vhu6bhu5424busNeG7nn1hPeG7nlHhu6BRUOG7ni3hu55R4bugUVHhu57hu4VANuG7njN9Wy424bueNn1bIWThu542e+G6veG6tVvhu54zfeG6oTZ74bueM33DoVvhu542e+G6p+G7njZ7xq82e+G7nuG7hcav4bueZ8SRPeG7niXEgzZ7w5Xhu57hu5814buew73hu6g2feG7njTGr+G7njVbNn3hu549fcOqNnvhu549fTfhu55p4buePX1d4buO4bueNnt9IOG7njThu4E94bue4buF4bq9w6Jj4bueNCw24buefTfGrzbhu5494buqNn3hu54lKeG7nj19WzZ94bue4bqtfcOpPeG7niUwNn3hu5494bumN+G7nmPhuqtb4bueY33Dqj3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxrDGr+G7nuG7o8OqPeG7nsO94buoNn3hu55iWzZ94bueNuG7rDXhu55R4bugUFLhu57hu4XGr+G7njTGr+G7nuG7pjZ94buePeG7quG7nmPhuqs3Nnvhu557W+G7puG7niUiNn3hu549OOG7niPhu6bhu57hu6Y2feG7nj19IOG7nio1w5Xhu57hu7N9xq/hu57DveG7qDZ94bueY31kxIM94buefcSD4bueNnt9w6g34buePeG6ueG7puG7nmfhu7Dhu47hu54j4bqj4bueNT/hu54qNeG7niUhZOG7njTGrzXhu5424bqhNnvDleG7nsO94buoNn3hu54jIOG7niPhu6hb4bueNFsoY+G7nj19w5024bueY+G6v+G7njN9W+G7nj05NuG7njZ9w6HDleG7nsSpNn3hu57GsMav4bueeSzhu555Wzbhu54t4bueI+G6o+G7nj3hurnhu6bhu57DveG7qDZ94bueNn3hurPhu5404buoW8OS4bue4oCceH1b4bueYls2feG7nj03NuG7nuG6q+G7puG7juG7nj19xahk4bueIyI2feG7nmN94bq94bq1Nnvhu542feG6veG7niPhu6Y34bueJcOq4bum4bueY+G6qzrhu54zfcWoPcOV4bue4buzfeG6vTZ74bueJS424bueM31b4bueNcSDY+G7nmNk4bqvW+G7juG7nmN94buyaOG7nj03NuG7njN94bqhNnvhu54jWy5j4bueJVvhu47hu557W+G7puG7niUiNn3hu5414bumNnvhu549Nzbhu54lW+G7njN9xag14bueY30i4bueI8WoPeG7nmIx4buePX3hu7g24bueJTfFqDbhu549fcWoZOG7niMg4bueNFsoY+G7nj19w5024oCdw5Xhu55CZOG6o2Phu542feG7gzZ74bueNuG7rDXhu55jfcWoNnvhu55jZOG6r1vhu55jfeG6t+G7juG7niMoNn3hu57hu4VbKDbhu540xq/hu541xahb4bueNn3Gr+G7nmN9w6rhu5594bumW+G7nj3hurnhu6bhu57DveG7qDZ9w5Xhu55C4bumZOG7nmN94bq1W+G7nntb4bumNuG7niVWNnvhu54lWTZ74buee8Og4buePeG7h+G7puG7njN94buu4bqt4buePcWoPeG7niMoNn3hu57hu4VbKDbhu55j4bq/4bueYzA2feG7niUuNuG7nkPhuqtkNnvhu57hur3hurc2e+G7njXGr+G7njN94bqhNnvhu549OOG7njMuY+G7nuG6qWThu6rhu47hu57hu4XDouG7nj19w6M2e+G7nuG7pjZ94bueeVs24bueJOG7tDbhu549feG7suG6reG7njZ94bu2NuG7nmLhu4Hhu55jfeG7tmPhu47hu57DveG7qDZ94bueM33huqE2e+G7nmN9KeG7nmPhu4Hhu54lW+G7njThu6hbw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nmLhuqs9S+G7oi8vPcOVI+G7pjfhuq19ZGN9N8OV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVHhu6AvUFBQJFRQVOG7oFPhu6Dhu6BjUMOZU1Lhu6RUNFHDlTLhuq174bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUw73hurFb4bueNnvGr2jhu54j4bqjNuG7njThur3DomPhu47hu57DveG7qDZ94bueJeG6vcOiPeG7niPhuqPhu54l4bq94bum4bueJS424bueY+G6q+G6veG6tTZ74bue4buFxq/hu54jLuG7nuG7hcavN+G7njThurPhuq3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUeSw24bueY1spZOG7nn1hPeG7juG7nuG7pjZ94bueeVs24bueY+G6q+G6peG7nmN9xq82feG7niXhuqFb4buePX3DnTbhu549fTfhu549Nzbhu55j4bqr4bumW8OV4buew73hurFb4bueNnvGr2jhu54j4bqjNuG7njThur3DomPhu47hu559IjZ94bue4buqNn3hu5494bu2ZOG7niMm4buee+G7tGjhu549OTXhu47hu542fcOh4bueIybhu54l4bq9w6I94bueI+G6o+G7niMu4bue4buFxq834bueNOG6s+G6reG7niXhu7Dhu55j4bqr4bql4bueNiw24bue4bqpZCo24bueY31kxIM94bue4buF4bqzW+G7nmN94bu0aOG7nmPhuqs54bueQ+G6q+G6veG6tTZ74bueQ1spZOG7nn1hPeG7nsO94buJ4bueQ31k4bu2NuG7nlDDleG7nnh94bqhNnvhu549fTDhu54l4bqhW+G7nj19w5024bueIyDhu540Wyhj4buO4bueJeG6oVvhu55j4bumaOG7nio14buePeG6uzZ74bueaC5k4bue4bqzY+G7njYsNuG7nuG7hVsoPeG7nuG7hVsuY+G7nj194buD4buePeG6uzZ74bueM3044bueM33hu6w24buefeG6tzbhu549xag94bueI+G7qDbhu54zfcWoPcOV4buew73hu6g2feG7njXhurFb4bueY33FqDZ74bueJeG6vcOiPeG7njZ94bu2NuG7nn3hurHhu55j4bqrw6Lhu5594bq3NuG7njXEg2Phu55j4bqrWyhk4bueJcOjNnvhu549fTfhu55j4bqrOuG7nio14bueM31kaC5j4bueY+G7tmPDleG7nkLhuqPhu55jWyE24bue4buyaOG7nj3hu7Zk4bueNn3hurXhu541P+G7nntb4buD4bueJSnhu557NzXhu557OOG6reG7njVk4bum4bueNcSDY+G7nj19Wy494bueNcWoaOG7nmNdNn3hu55nxag9feG7nmPhu6Zo4buePeG6u8OV4bue4bufNeG7njTGrzXhu57huqlkKjbhu57hu4XhurNb4bueNcWoaOG7nmNdNn3hu55j4bq/4buePWThuqNb4bueNuG7rDXhu5404bqz4bqt4buefeG7plvhu542feG6vTZ74bue4bqtfeG7qlvhu54lLjbhu559LmPhu5404bqz4bqt4bueI+G7puG7juG7niXhuqFb4bueY+G7pmjhu55oLmThu57hurNj4bueNeG6s1vhu55jfcavNn3hu55jfeG7qDfhu549xag94bueY33hu6Y34bueY8WoPeG7nuG7heG6s1vhu541xaho4bueY102fcOV4buexKk2feG7nnlbNuG7njZ94bqz4bueNOG7qFvhu541xINj4bueNOG7tDbhu54l4bumNnvhu549feG6peG7nj03NuG7nmPhuqvhu6Zb4bue4bqr4bum4bueY+G6q+G6veG6tTZ74bueY30i4bueY+G6q+G6tVvhu5414bq94bumw5Xhu57DveG7qDZ94buePeG6o+G7nj19KuG7nj19N+G7nj19Wy494bueNcWoaOG7nmNdNn3hu549OTbhu541IjZ94bueY30i4buePX0gZOG7nuG6veG6s2Phu57hu4Ui4bueNi5k4bueNcWoaOG7nmNdNn3hu559w6E2e+G7nmN9IuG7nio14bueYjvhu54zfeG6oTZ74buePTjhu557IuG7niUp4buefWE9w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEPhuqs3Nnvhu5424busNeG7njThurPhuq3hu54j4bqjNuG7juG7nsO94buoNn3hu55jfeG7pjXhu557W+G7puG7njbhu6w14buePWTEgz3hu55jfVvhu541xq/hu55j4bqrNzZ74bueJTjhu55D4bqr4buoNnvhu542e2RoLDbhu55DWy42e+G7nuG7hFsoY+G7njTGr+G7nuKAnCXhu7Jk4bueY+G6q+G6veG6tTZ74oCd4bueNOG6szbhu542feG7smPhu541xq/hu5494bu2ZOG7nn1hPeG7nmJbNn3hu54j4buoW+G7njRbKGPhu54l4bq9w6I94bueY33hu4fhu55iw6o9w5Xhu57hu5vhuqHhu557W8WoN+G7nj194bq54bueNn1bKDXhu5404bqz4bqt4bueU8Sp4bue4bubZeG7nkN9IOG7nkN94bumNn3hu57GsGRoITbhu540xq/hu542e+G6veG6tVvhu54lw6M2e+G7nn3GrzZ94buePWU2e+G7nsO94buoNn3hu55j4bqrNzZ74bueNn3hu4M2e+G7njZ7xq9o4bue4bqhNuG7nmN9W+G7nj3hu6w2e+G7nmN9WDZ7w5Xhu57hu5vhuqHhu549fTfhu54jWy5jw5Lhu57igJzhu5814buew73hu6g2feG7nmNkaOG7nmLDqj3hu54zfcOhKuG7njN94bqhNnvhu54l4bq9w6I94bueY+G6o2Phu542feG6vTZ74bueaeG7nj19XeG7juG7njZ7fSDhu5404buBPeG7nuG7heG6veG6tzbhu540LDbhu55j4bqrNzZ74buefWE94bueY+G7tuG6reG7nuG6q+G7smPhu5414buoNn3hu541O8OV4bue4bubZTZ74bue4buF4bqzW+G7nmLhu4Hhu5594bqx4bueY+G6q8Oi4buePeG6ueG7puG7nmN94bu0aOG7nj3huqHhu47hu54qNeG7nmN94bq94bq1Nnvhu55nZGgsNuG7njQsNuG7njXhu6g2e+G7nmPhu4Hhu559YT3hu549xag94bueY33hu6Y34bueY8WoPeG7nmLhu4fhu54kw6k2e+G7njXFqGjhu55jXTZ94bueJSnhu57huq19w6k94bue4buFw6nhu57hu4VbKD3hu559YT3hu549fTfhu54j4buqNuG7nmN9w5024oCdw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nmLhuqs9S+G7oi8vPcOVI+G7pjfhuq19ZGN9N8OV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVHhu6AvUFBQJFRQVOG7oFPhu6Dhu6BjUMOZU1Lhu6RUNFLDlTLhuq174bui4bueL+G7lMO9xaho4bueY102feG7njTGr+G7nuG6rX3hur3hurc2e+G7nmNbKDbhu559YT3hu54jxq9b4buePX3hurnhu55oLmThu5494bq54bum4buew73hu6g2fcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RC4buB4bue4bq5Nnvhu559xIPhu5494bq54bum4buee1vhu6bhu54lIjZ94bueNMav4bueJVspNeG7nmPhu4Hhu6bhu57hu4Xhu4M2e+G7nj194buuPeG7nj19N+G7nio14buexrDGr+G7nuG7o8OqPeG7nsO94buoNn3hu55jWy424bueZ+G7puG7nmPhuqssNuG7nj03NuG7niXhur3hurU2e+G7nn1hPeG7nmPhu7bhuq3DleG7nkPhuqs3Nnvhu549ZMSDPeG7nmN9W+G7nkPhuqvhu6g2e+G7njZ7ZGgsNuG7nkNbLjZ74bue4buEWyhj4buePeG7suG6reG7nuG6qGThuqM94buee1vhu6bhu57hu4Xhur/hu6bhu57huqvDo1vhu47hu54qNeG7njTGr+G7nmN9XeG7nmJbNn3hu54lVz3hu54jWyhj4bueNn3hu7Jj4bueM31b4bueNCw24bueNn3hu7Y24bue4bqtfeG7tDbhu55jfeG6veG6pTZ74bueI1Y2e+G7nmcq4bueNOG7rDbDleG7nkPhuqs3Nnvhu57huq194bu0NuG7nntb4bumN+G7njThur1k4bue4buF4bqzW+G7niPhu6Y24bueY+G6r+G7nj19w6o94buO4buePeG7tmThu54jJuG7nmPhu4Hhu55jWzbhu55j4bqr4buq4bueNOG6tVvhu54lxJE2e+G7njZ9WyFk4buePcOdZOG7nn3DoVvhu57hu4XGr+G7niXhur3Doj3hu57huq194bu0NuG7nuG6qWTGr+G7njTGr+G7njZ94buDNnvhu57huqlkaCk24bueYsWoPX3hu55jfVsuZOG7njZ9W8OV4buew73hu6g2feG7njXhu6Y2e+G7nuG7hSHhu55jVzZ74buePX034buePcWoPeG7niPhu6g24bue4bql4bueNOG6s+G6reG7nj1lNnvhu54lYT3DleG7nuG7m8avNnvhu5404bqzNuG7juG7nio14buePcavNnvhu542feG7tjbhu55jfcOqPeG7niXhur3Doj3hu57huqvDoOG7nuG6q8avNnvhu5594bq3NuG7nuG7hSHhu54zfVsuNeG7njN9ZGguY+G7nj3hurnhu6bhu5494bq34bueY30pw5Xhu57FqVvhurXhu57huqvhu6bhu549feG6t1vhu47hu57DveG7qDZ94bueY33hu7Jo4buePcWoPeG7niPhu6g24bueJeG6vcOiPeG7nj194buoaOG7njZ94buqaOG7juG7njbhuqHhu54lZeG7puG7nmN9IuG7nuG6veG6sz3hu5414bq34buePTjhu54l4bqhW+G7nj19w5024bueNMavNn3hu540Vzbhu5404buoW+G7nj3GrzZ74buePX3FqGjhu540LDbhu55j4bqrNzZ74bueKjXDleG7nsO94buoNn3hu55jw5014bueYuG7gcOS4bue4oCc4bufNeG7njVk4bqjNuG7njThurM24bueNCw24bueY+G6q+G6peG7nmN9xq82feG7niPFqD3hu55iMeG7niUp4buePX3hu4Phu6bhu54jKDZ94buePX034buePcWoPeG7niPhu6g24buePWU2e+G7nn03xq824buePeG7qjZ94bue4buF4bqzW+G7njUiNn3igJ3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQuG7ruG6reG7nmPhurNb4buO4bueKjXhu57GsMav4bue4bujw6o94buew73hu6g2feG7nmI74bueY1su4bqt4bueY8OpPeG7nmN94buH4bueYsOqPeG7nuG7heG6s1vhu549ZMSDPeG7nmN9W+G7nkNbNuG7nn1hPeG7nj3hu7Lhuq3hu55jMDZ9w5Xhu57hu7PDqeG7nj3hur3hurVb4bue4bqr4buoNnvhu57huqvhuqfhu47hu54zfcWoY+G7nuG7hWE2e+G7nuG7heG6veG6tzbhu540LDbhu55j4bqrNzZ74bueNWFb4buefTfGrzbhu5494buqNn3hu5494bq54bum4bueKjXhu55iO+G7njTGr+G7nmPhu7I14buee+G6veG6tzZ74bueYsWoNnvhu549fTfhu542fVshZOG7niPhu6g24buefWE94bueYls2feG7nj1lNnvhu55j4bqr4bumNnvhu540w6rhu6bhu542N1vhu55jfSo3w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3EqWRjfTfhuqvhu6Lhu5RDfWVo4bueQ+G6q+G7pjZ74bueLeG7nsah4buqN+G7nkN9N+G7puG7mC/huq3hu5Q=

Thùy Trang - Bảo Thoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ Thanh Sơn

Sức trẻ Thanh Sơn
2022-05-19 11:24:00

baophutho.vn Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Sơn luôn khắc ghi lời dạy Bác Hồ “Đâu cần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long