Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b2VFQ+G6rsO0SuG6sOG6tsO0eeG7pXfDtHbhurbhuqBKw7TigJxl4bq0w7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7Thuq7hurbhurjhurbDtOG6t+G6tsOBQ+G6rsO04bugQ+G6sOKAncO0d+G7qcOMw7RK4bq24bqiS8O04bqww4l3w7RDdULDtOG6sMOJd8O04buZ4buR4buZ4buTw7Qtw7Thu5nhu5Hhu5nhu5luL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7VvW+G6rnHhu5bDtOG7meG7my/GocSpw7ThurFJw7Q/4bq2cETDtHhOd8O04buSccO0WXFEw7RKckTDtMOM4bqww4rhurbDtOG6sEjDjMO04buSRuG6tsO0V+G6vEPhuq7DtErhu5bDtFfhu4bDtMOM4bqw4burQ8O0P+G6tnBEw7R4TnfDtMOdeEt34buhw7RXROG7iMOMROG7iOG7oUrhurZEQ8O0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtOG7kkVD4bquw7RK4bqw4bq2w7R54buld8O0duG6tuG6oErDtOKAnGXhurTDtMOj4bqwTMO04bq34bqww4nDtOG6ruG6tuG6uOG6tsO04bq34bq2w4FD4bquw7Thu6BD4bqw4oCdw7R34bupw4zDtErhurbhuqJLw7ThurDDiXfDtEN1QsO04bqww4l3w7Thu5nhu5Hhu5nhu5PDtC3DtOG7meG7keG7meG7mWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04buT4buR4buR4buRw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O04bud4bub4bujw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93anbhu6FEw4zhurBLSuG6sERq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buZ4buTL+G7k+G7k+G7k3jhu5fhu5Phu5fGoeG7k+G7keG7m0rhu5Phu5vhu5/hu5Hhuqrhu5Et4bq2QuG6ri3hu5/hu5Hhu5vhu6Nq4bqsw4zhuq7DtcO04buh4bqqSmbDtWVFQ+G6rsO0SuG6sOG6tsO0eeG7pXfDtHbhurbhuqBKw7TigJxl4bq0w7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7Thuq7hurbhurjhurbDtOG6t+G6tsOBQ+G6rsO04bugQ+G6sOKAncO0d+G7qcOMw7RK4bq24bqiS8O04bqww4l3w7RDdULDtOG6sMOJd8O04buZ4buR4buZ4buTw7Qtw7Thu5nhu5Hhu5nhu5nDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu5Phu5Hhu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO14bud4bub4bujw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9W4buhQ8O0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtErhu4jhu6FEw7Thuq7hurZz4bq2w7Rb4bqw4bupSsO04buSccO04bqu4bq2c+G6tsO0eeG7pXfDtHbhurbhuqBKw7R34bqwRMO0d3B3w7RK4bqw4bqyw7TEqOG6tkPhurBuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b8Oj4bqwcErDtHnhu4BD4bquw7RK4buOw7RK4bqwcEPhuq7DtOG7k+G7mS/hu5nhu5Hhu5nhu5PEqcO04buSRUPhuq7DtErhurDhurbDtHfEkMO04bqu4burQ8O04bubauG7keG7keG7kcO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtHnDgUPDtErhu47DtOG7mcah4buRw7RK4buIw5JHQ+G6rsO04bq34bq24bqiS8O04bqww4l3xKnDtErhu4jDkkdD4bquw7TDjOG6sOG7hsO0SuG6sOG6vEPhuq7DtHfEkMO0d+G7qcOMw7ThurfhurbhuqJLw7ThurDDiXfDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtErhuqRD4bqww7R5dMO0eXVD4bquw7ThuqjGoMO0SuG6sOG7oULDtOG6ruG6tuG7oWrDtOG6t+G7iHPhurbDtOG7ikvhu6HDtHdwd8O04buSRUPhuq7DtErhurDhurbDtHfhu6nDjMO0SuG7iMOSR0Phuq7EqcO0d+G7qcOMw7ThurBL4buW4bqgQ8Spw7RK4bqkQ+G6sMSpw7R3xJDDtOG7k+G7l+G7lcO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtOG7lEvhu6lKw7TEqMO6d8O0Q+G6sOG7qUrDtHly4bq2w7R44bq24bqgQ8O0d+G6sETDtEpEcUPDtHbhu4DDtOG6sMOJd8O0xKjhurZD4bqww7ThuqjhurDDiuG6tsO04bqqRsOMw7Thu5XEqcO04buXxKnDtMahw7RK4bqw4buhQsO04bqu4bq24buhw7RK4buI4buhQ+G6sMO0SnHhurbDtEpy4bq2w7Thu5JFQ+G6rsO0SuG6sOG6tsO0eeG7pXfDtHbhurbhuqBKam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu5Phu5Hhu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7Thu5vhu5fhu5/DjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3dqduG7oUTDjOG6sEtK4bqwRGrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5nhu5nhu5nhu5Mv4buT4buT4buTeOG7l+G7k+G7l8ah4buT4buT4bubSuG7meG7l+G7l+G7l+G6quG7ny3hurZC4bquLeG7n+G7keG7meG7kWrhuqzDjOG6rsO1w7Thu6HhuqpKZsO1ZUVD4bquw7RK4bqw4bq2w7R54buld8O0duG6tuG6oErDtOKAnGXhurTDtMOj4bqwTMO04bq34bqww4nDtOG6ruG6tuG6uOG6tsO04bq34bq2w4FD4bquw7Thu6BD4bqw4oCdw7R34bupw4zDtErhurbhuqJLw7ThurDDiXfDtEN1QsO04bqww4l3w7Thu5nhu5Hhu5nhu5PDtC3DtOG7meG7keG7meG7mcO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7k+G7keG7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7Xhu5vhu5fhu5/DtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1dwd8O0SuG6sOG6ssO0xKjhurZD4bqww7RK4bqw4buhQsO04bqu4bq24buhw7RK4bqw4bq2w7ThuqjhuqbDtEN1Q+G6rsO0Q8SQ4bq2bi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurdy4bq2w7Thu5JFQ+G6rsO0eeG7pXfDtHbhurbhuqBKxKnDtHdwd8O0SuG6sOG6ssO0xKjhurZD4bqww7ThuqpxQsO0dnHhurbDtErhurDhurbDtEPhuq7hurDDvcSpw7R5w4l3xKnDtOG7kuG6tsOBSsO0SuG7iEFDw7Thuq7hurbhu6nhu5bDtErhu4hEQ+G6rsO0SuG6sEfhurbDtOG6ruG6tuG7oUPDtOG7leG7kcO0w4zhurBMSmrDtFd1Q8O0d+G7jMO04bqow4FKw7Thu4pLc8O0SuG6sOG6tsO0Q+G6ruG6sMO9xKnDtHnDiXfEqcO04buS4bq2w4FKxKnDtFbhu6FDw7RK4buGw7R34bqw4buMd8O04bqqw5Xhu6HDtHfhurDDiUPDtOG7k+G7kcO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtOG7lEvhu6lKw7TEqMO6d8O0SuG6sOG7oULDtOG6ruG6tuG7ocO0SuG6sOG6tsO04bqo4bqmw7RDdUPhuq7DtEPEkOG6tmrDtD7DgUrDtOG7iktzxKnDtFbhu6FDw7RK4buGw7R34bqw4buMd8O0eXTDtErhu4jhu6FEw7ThurDhu6HhurbDtOG6ruG6tnPhurbDtFvhurDhu6lKxKnDtHbhu6HDtOG6ruG6tnPhurbDtFvhurDhurTEqcO0dsOKQ8O04bqu4bq2c+G6tsO0VuG7ocO04buSccO0SuG7iOG7oUTDtOG7k+G7kcO04bqu4bq2c+G6tsO0PuG6sEvhu5bDgUPDtOG6qOG6sOG6snfhurDDtHfhurBEw7R3cHfDtErhurDhurLDtMSo4bq2Q+G6sGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1dL4buAd8O0SuG6sOG6tsO0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtEPhurDDuULDtEpyRMO0eeG6tsOAS8O04bqo4bq24bqgQ8O0eeG6osO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtHnDkkh3w7TDjOG6sHBKw7RK4buI4bq24bqiQ8O0d3B3w7Thuqjhu57DtEN1Q+G6rsO0Q+G6ruG6sMO9xKnDtEPEkOG6tsSpw7R5w4l3xKnDtOG7kuG6tsOBSsO04buSccO04bqu4bq24buhRMO0SuG6tsOBw4zDtHbDuUPhuq7DtErhurbDgUPhuq7DtOG7oEPhurDEqcO04bqu4bq2TMOMw7R3cHfDtMO9QsO0d8SQw7R34buEw7ThurDhu4DhurbDtHnDkkh3w7RK4buIc+G6tsO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELEqcO0Q8awQ+G6rsO0d+G7oUTDtOG6qOG6tsOBQ8O0SuG6sOG7jHfEqcO04bqo4bqwc8O0Q3VD4bquw7RKw5LDtHhL4buWxKnDtMOM4bqwc0PDtOG7lHLDtEPhurDhu6FD4bqwasO0WeG6vkPhuq7DtErhurBH4bq2w7Thuq7EkMOMw7TDjOG6sOG7q0PDtErhurBMd8O0eeG7reG7lsO04buS4bq24bqgd8O0eeG7huG6tsO0QkbhurbDtOG6sOG6tEPhurDDtErhurDhu4x3w7Thu5Jxw7TDjOG6sMOS4buEQ+G6rsO0w4zhurBww4zDtHhy4buWw7ThurDDiXfEqcO04bqo4bq24bqiQsO0SuG7iOG7ocSpw7R5cEPhurDDtOG6ruG6tnDDtErhurDDvUTDtHnDgkPhurDDtOG6sMOSRkPhuq7DtErhurbDgcOMw7R34buxQ8O0Q3VD4bquw7ThuqrDlXfDtOG6sMOJd8O0xKjhurZD4bqwxKnDtEPGsEPhuq7DtHfhu6FEw7R34bqw4bupSsO04bqqw5JIQ+G6rsO0eHLhu5bDtOG7knHDtOG6sMOJd8O0QuG6vEPDtOG6t+G6tsOBQ+G6rsO04bugQ+G6sMO0SuG7iERD4bquw7R2w4rhurbDtHdzQ+G6sMO04bqw4buA4bq2w7RD4bqw4buxw4zDtOG7ikvDinfDtErDgWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG7oEtK4bqwROG7iMO1bzpyQ+G6sMO04bq34bqwTOG7lm4vw4xv

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-05-24 08:02:00

baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đang đến gần. Kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người...

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long