Cập nhật:  GMT+7
%C6%B0%C3%8CywEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9FvS%E1%BB%8B%E1%BB%8A%C3%99O%E1%BA%BAv%E1%BB%A9%C3%A3%C4%82%C3%99w%E1%BA%A5%E1%BB%8AG%C3%93wO%E1%BA%AC%C3%93w%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BB%B4F%C3%92w+C%C3%93w%E1%BA%A5%C3%8C%E1%BB%86w%C3%99%C3%8C%E1%BA%AEw%E1%BA%B8%C6%A0%C3%92%C3%8DwYB%C3%99w%C3%8C%E1%BB%8C%E1%BA%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%89%E1%BA%B0wY%E1%BB%84w%C3%93%E1%BB%98%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BB%B0%E1%BB%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%99Vw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92%C6%B0%2F%C3%8Cy%E1%BB%A9%C6%B0SwEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9FvS%C3%A3%E1%BA%BA%E1%BA%A0%C3%89v%E1%BB%A9%C3%B5%C3%83%E1%BB%8CwN%C3%8C%E1%BB%8C%E1%BA%AE%C3%92%C3%8Dw%E1%BB%B9%C3%8C%E1%BB%B3xwS%C3%8C%E1%BB%A6%C3%99w%C3%92%C3%8D%C3%83%E1%BB%B4wy%C3%80%2F%C3%80%C3%BAw%C3%99%C4%82%E1%BB%8AwE%E1%BA%A2%C3%92%C3%8Cw1%E1%BB%96%C3%92%C3%8Dw%22%E1%BA%A0w%E1%BB%B2%E1%BA%B0w%E1%BA%AD%E1%BB%8A%C3%92%C3%8Cw%E1%BB%8B%E1%BA%AC%C3%92%C3%BAw%C3%A3%C4%82%C3%99w%E1%BA%A5%E1%BB%8AG%C3%93wO%E1%BA%AC%C3%93w%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BB%B4F%C3%92w+C%C3%93w%E1%BA%A5%C3%8C%E1%BB%86wS%C3%8C%E1%BB%94%E1%BB%8Aw%C3%8CPSwY%E1%BB%9E%E1%BB%8Aw%E1%BB%B2%E1%BA%B0w%E1%BA%AD%E1%BB%8A%C3%92%C3%8Cw%E1%BB%8B%E1%BA%AC%C3%92w%E1%BA%B8%E1%BA%B0wN%E1%BB%8AG%C3%93w%C3%99U%E1%BA%A0%C3%BAw%C3%99%C3%8C%E1%BB%A4w%C3%8D%E1%BB%8AXw%C3%BD%E1%BB%B9wE%E1%BA%A2w%C3%99%C3%8CGwE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%E1%BB%8B%E1%BA%BAwY%C3%83%C3%92%C3%8DwE%E1%BB%A8%E1%BA%A0w%E1%BA%B8%E1%BB%94%E1%BB%8Aw%C3%99%E1%BB%B0P%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%A9%C3%B9%C3%B5%C3%B90w%C3%99U%E1%BB%A6w%C3%99%C4%82%E1%BB%8AwN%C3%8C%E1%BB%A4wi%E1%BB%A4%E1%BB%B4%E1%BB%82%C3%99w%E1%BB%8B%C3%8C%E1%BA%B2%C3%92%C3%8Dw%E1%BB%B2%E1%BA%B0w%E1%BB%8B%C5%A8%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%A5%C3%8C%E1%BB%86w%E1%BA%B8%E1%BA%A2%C3%92%C3%8Cw%C4%90%E1%BA%B2%C3%99w%C3%99U%E1%BA%A2%E1%BB%8AwS%C3%8C%E1%BA%BCS%C3%B9%C6%B0%2FS%E1%BB%A9%C6%B0SwEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9FvS+%E1%BA%A0S%C3%99%E1%BB%8A%E1%BB%8C%C3%92v%E1%BB%A9%C6%B0%E1%BB%8A%C3%93%C3%8DwEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9Fv%E1%BB%8A+%E1%BA%BA%C3%92%C3%99%E1%BA%BAUvw%C3%9A%C3%99%E1%BB%B4O%E1%BA%BA%E1%BB%9Fv%C3%9D%E1%BB%8A%C3%89%C3%99%C3%8CtwA%E1%BB%B7xS%E1%BB%B2uw%C3%8C%E1%BA%BA%E1%BB%8A%C3%8D%C3%8C%C3%99tw%E1%BB%B5%C3%81%E1%BB%B9S%E1%BB%B2uvw%C3%9AUE%E1%BB%9Fv%2F%2FE%C3%B9%C4%90%E1%BA%A0%E1%BB%8CS%C3%8C%E1%BB%A4%C3%99%C3%8C%E1%BB%8C%C3%B9Y%C3%92%2F%C3%89%E1%BA%BA%C3%9AN%C3%99%E1%BB%8CS%2F%C3%92%E1%BA%BA%C3%9D%C3%9A%2F%C3%BD%E1%BB%B3%E1%BB%B3%C3%81%2Fyyy%C3%89%C3%BDy%E1%BB%B5%E1%BB%B5A%E1%BB%B5A%C3%99yy%E1%BB%B9%E1%BB%B5O%C3%BD-E%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93-%C3%BD%C3%B9MS%C3%8Dvw%E1%BA%A0O%C3%99%E1%BB%9Fv%C3%A3%C4%82%C3%99w%E1%BA%A5%E1%BB%8AG%C3%93wO%E1%BA%AC%C3%93w%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BB%B4F%C3%92w+C%C3%93w%E1%BA%A5%C3%8C%E1%BB%86w%C3%99%C3%8C%E1%BA%AEw%E1%BA%B8%C6%A0%C3%92%C3%8DwYB%C3%99w%C3%8C%E1%BB%8C%E1%BA%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%89%E1%BA%B0wY%E1%BB%84w%C3%93%E1%BB%98%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BB%B0%E1%BB%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%99Vw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92vw%C3%9D%E1%BB%8A%C3%89%C3%99%C3%8C%E1%BB%9FvA%E1%BB%B7xvw%C3%8C%E1%BA%BA%E1%BB%8A%C3%8D%C3%8C%C3%99%E1%BB%9Fv%E1%BB%B5%C3%81%E1%BB%B9vw%2F%E1%BB%A9%C6%B0%2FS%E1%BB%A9%C6%B0SwEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9FvS%22%E1%BB%8C%C3%89%E1%BB%B4v%E1%BB%A9%E1%BA%A9%C3%8D%E1%BA%A0%E1%BB%B4w%C3%9A%E1%BA%A0%E1%BB%A4wN%C3%8C%E1%BB%8Aw%C4%90%E1%BA%B2%C3%99w%C3%8D%E1%BB%8AX%C3%BAwOVEwO%E1%BB%B0P%C3%92%C3%8DwE%C3%8C%E1%BB%ACEw%C3%92%E1%BA%B6%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%B8%E1%BA%B0w%C3%99JE%C3%8Cw%C3%99%C3%8C%E1%BB%A4w%C3%99%E1%BA%A0%C3%92%C3%8DwYB%C3%99wY%C3%83w%C3%8C%E1%BB%8C%C3%83%C3%92w%C3%99%C3%8C%E1%BB%8AF%C3%92w%C3%8C%E1%BB%96w%C3%9A%E1%BB%A2w%E1%BB%B2WwS%C3%8C%C4%82%C3%99w%C3%8C%C3%83%C3%92%C3%8CwE%C3%8C%E1%BB%88%C3%92%C3%8Cw%E1%BA%B8%E1%BB%94%E1%BB%8Aw%C3%99%E1%BB%B0P%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%A9%C3%B9%C3%B5%C3%B90wY%C3%83w%C3%99%C3%8C%E1%BA%AEw%C3%BD%C3%BDwE%E1%BA%A2w%C3%99%C3%8CGwE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%E1%BB%8B%E1%BA%BAwY%C3%83%C3%92%C3%8DwE%C3%95%C3%92w%C3%9A%E1%BB%94%C3%92%C3%8DwY%E1%BB%84w%C3%93%E1%BB%98%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BB%B0%E1%BB%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%99Vw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92%C3%BAwE%C3%95%C3%92w%E1%BB%B5wE%E1%BA%A2w%C3%99%C3%8CGwE%C3%8C%E1%BB%82%C3%99w%C3%99%E1%BB%8A%E1%BB%82%C3%92w%C3%8C%C3%83%C3%92%C3%8Cw%C3%99%E1%BB%8A%E1%BB%86%E1%BB%A4w%C3%8C%E1%BB%A8%E1%BB%B4w%C3%99%C3%8C%E1%BA%BA%E1%BB%8CwT%E1%BB%A4%E1%BB%B4w%E1%BA%B8J%C3%92%C3%8CwE%E1%BB%A8%E1%BA%A0wS%C3%8C%E1%BA%A2SwO%E1%BB%A4B%C3%99%C3%B9%C6%B0%2FS%E1%BB%A9%C6%B0SwEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9FvS%22%E1%BB%8C%C3%89%E1%BB%B4v%E1%BB%A9%E1%BB%8B%C3%8C%E1%BA%BA%E1%BB%8Cw%C3%A3%C4%82%C3%99w%E1%BA%A5%E1%BB%8AG%C3%93wO%E1%BA%AC%C3%93w%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BB%B4F%C3%92w+C%C3%93w%E1%BA%A5%C3%8C%E1%BB%86%C3%BAw%C3%8C%E1%BB%8AF%C3%92w%C3%92%E1%BA%A0%E1%BB%B4w%E1%BA%B8%E1%BA%A0%C3%92%C3%8DwO%C3%83wE%E1%BA%A0%E1%BB%8Cw%E1%BA%B8%E1%BB%8AG%C3%93w%C3%93%C5%A8%E1%BA%A0wE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%89%E1%BB%8AwE%E1%BB%B0%C3%B9w%E1%BA%A7VEwO%E1%BB%B0P%C3%92%C3%8DwN%E1%BB%8AG%C3%93wO%E1%BA%AC%C3%93w%E1%BA%B8%E1%BA%B0wS%C3%8C%E1%BA%A2%C3%99w%C3%8C%E1%BB%8AF%C3%92w%C3%8C%E1%BB%8AF%C3%92w%C3%99%E1%BB%B0P%C3%92%C3%8Dw%C3%9A%E1%BA%B6%C3%92w%C4%90%E1%BA%B2%C3%99wE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%99U%E1%BB%A0%E1%BB%8A%C3%BAw%C3%99U%E1%BB%8C%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%B8%E1%BB%8EwE%C3%8C%E1%BB%A8w%E1%BB%B4%E1%BB%82%E1%BB%A4wO%C3%83w%C3%8D%E1%BB%8A%E1%BA%B6%C3%92%C3%8DwO%E1%BB%B0%E1%BB%9E%E1%BB%8Aw%C4%90%E1%BA%B2%C3%99wE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%99%C4%82%E1%BB%8Aw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%84%E1%BB%A4wN%C3%8C%E1%BB%A4wYVEw%C4%90%E1%BA%B0%E1%BB%8Aw%C4%90%E1%BB%96%E1%BB%8AwY%E1%BA%BA%C3%92w%C3%9A%E1%BB%98%C3%92%C3%8D%C3%BAw%E1%BA%B8%E1%BA%AA%C3%93w%C3%92%E1%BB%A4%E1%BB%98%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BB%96%C3%92%C3%8Dw%C3%99%C3%8C%E1%BB%A8%E1%BB%B4w%C3%9A%E1%BA%AE%C3%92wY%C3%83wE%E1%BA%A2EwE%E1%BA%A2%C3%92%C3%8Cw%E1%BA%B8%E1%BB%96%C3%92%C3%8D%C3%B9w%E1%BB%8B%C3%8C%E1%BB%A0%E1%BB%8Aw%C3%8D%E1%BB%8A%E1%BA%A0%C3%92wT%E1%BB%A4%E1%BA%A0%C3%BAw%C3%A3%E1%BB%A4%E1%BB%B4F%C3%92w+C%C3%93w%E1%BA%A5%C3%8C%E1%BB%86w%E1%BA%B8%E1%BA%B0w%C3%99%E1%BA%B6%C3%92%C3%8DwE%E1%BB%B0%E1%BB%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%99%E1%BB%A4%E1%BB%B4%E1%BB%86%C3%92w%C3%99U%E1%BB%A4%E1%BB%B4%E1%BB%84%C3%92wU%C6%A0%C3%92%C3%8DwU%E1%BA%B0%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BB%86%C3%92wE%E1%BA%A2EwS%C3%8C%E1%BB%B0%E1%BB%A2%C3%92%C3%8Dw%C3%99%E1%BB%8AF%C3%92w%C3%99%C3%8C%E1%BB%98%C3%92%C3%8Dw%C3%99%E1%BB%8A%C3%92w%E1%BA%B8%C4%82%E1%BB%8AwE%C3%8C%E1%BB%A6%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%B8Gw%C3%92%C3%8D%E1%BB%B0%E1%BB%A0%E1%BB%8Aw%C3%89%E1%BA%AC%C3%92w%C3%92%E1%BA%AC%C3%92%C3%8DwE%E1%BA%A0%E1%BB%8Cw%E1%BB%B6w%C3%99%C3%8C%E1%BB%ACEw%C3%99U%E1%BB%8C%C3%92%C3%8Dw%C4%90%E1%BA%AE%E1%BB%8CwYFwE%E1%BA%A2Ew%E1%BA%B8%C3%83%C3%92wE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%99Vw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92%C3%BAw%C3%92%C3%8C%E1%BA%B4%C3%93w%C4%90%E1%BA%AE%E1%BB%8CwYFw%C3%93%E1%BB%98%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BB%B0%E1%BB%A0%C3%92%C3%8Dw%C3%9A%E1%BB%8A%C3%92%C3%8Cw%C3%99%C3%8C%E1%BA%A2%E1%BB%8A%C3%BAw%E1%BA%B8%E1%BA%A0w%C3%89%C4%82%C3%92%C3%8Dw%C3%9A%E1%BB%8A%C3%92%C3%8Cw%C3%8C%C3%94EwY%C3%83w%C4%90%E1%BA%AE%E1%BB%8Cw%C3%99%E1%BB%96%C3%92w%C3%99%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92w%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92uwN%C3%8C%E1%BB%98%C3%92%C3%8Dw%C3%99%E1%BB%9AwE%C3%8C%E1%BB%ACEw%E1%BA%B8%E1%BA%A2%C3%92%C3%8Cw%C4%90%E1%BA%B2%C3%99%C3%BAw%C4%90D%E1%BB%B4wE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%99U%E1%BB%A0%E1%BB%8AwY%C3%83wN%C3%8C%E1%BB%98%C3%92%C3%8Dw%C3%99%E1%BB%8A%E1%BB%86%E1%BB%A4w%C3%99%C3%8C%C6%AFwE%E1%BA%A2EwO%E1%BB%8C%C3%83%E1%BB%8AwE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%99Vw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92%C3%B9w%22%E1%BB%86%C3%92wE%C4%82%C3%92%C3%8Cw%E1%BA%B8%E1%BB%8E%C3%BAw%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BB%B4F%C3%92w%E1%BA%B8%E1%BA%B0wE%C3%8CKw%E1%BA%B8%C4%82%E1%BB%8CwE%E1%BA%A2EwOVEwO%E1%BB%B0P%C3%92%C3%8DwE%C3%8C%E1%BB%ACEw%C3%92%E1%BA%B6%C3%92%C3%8Dw%C3%92%C3%8C%E1%BB%B0wN%E1%BB%8AG%C3%93wO%E1%BA%AC%C3%93%C3%BAwE%E1%BB%98%C3%92%C3%8Dw%E1%BA%A0%C3%92wY%C3%83wE%E1%BA%A2Ew%E1%BB%B2%E1%BA%B0%C3%BAw%C3%99%C3%8CJw%C3%99U%E1%BA%A8%C3%92wE%C3%8C%E1%BB%A8w%E1%BA%B8%C6%A0%C3%92%C3%8D%C3%BAw%C3%99%E1%BA%B6%C3%92%C3%8DwE%E1%BB%B0%E1%BB%A0%C3%92%C3%8DwS%C3%8C%E1%BB%94%E1%BB%8Aw%C3%8CPSw%C3%99%E1%BB%A4%E1%BA%AA%C3%92w%C3%99U%E1%BA%A0%C3%BAwN%E1%BB%8AG%C3%93w%C3%9A%E1%BB%8C%E1%BA%A2%C3%99%C3%BAwS%C3%8C%E1%BA%A2%C3%99w%C3%8C%E1%BB%8AF%C3%92%C3%BAw%C3%92%C3%8D%E1%BA%B6%C3%92wE%C3%8C%C3%82%C3%92wNJSw%C3%99%C3%8C%E1%BB%A0%E1%BB%8AwY%C3%83w%E1%BB%B2WwO%E1%BB%B6w%C3%92%C3%8D%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%93wE%E1%BA%A2Ew%C3%8C%C3%83%C3%92%C3%8CwY%E1%BB%8Aw%C3%99U%E1%BA%A2%E1%BB%8AwS%C3%8C%E1%BA%BCSw%C3%9A%E1%BA%B6%C3%92%C3%BAw%C4%90%E1%BA%B2%C3%92%C3%BAw%C4%90D%E1%BB%B4%C3%BAw%C4%90%E1%BA%B2%C3%99%C3%BAw%C3%93%E1%BB%A4%E1%BA%A0w%C4%90%E1%BA%A2%C3%92%C3%BAwYB%C3%92wE%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BB%B4G%C3%92wY%C3%83w%C3%99%E1%BB%8A%E1%BB%86%E1%BB%A4w%C3%99%C3%8C%C6%AFw%E1%BA%B8%C6%A0%C3%92%C3%8DwYB%C3%99w%C3%92%E1%BB%8E%E1%BB%8AwE%C3%8C%E1%BB%A4%C3%92%C3%8DwY%C3%83wE%E1%BA%A2EwO%E1%BB%8C%C3%83%E1%BB%8AwE%C3%8C%E1%BB%8A%C3%93w%C3%99Vw%C3%92%C3%8C%E1%BB%8A%E1%BB%86%C3%92w%C3%89%E1%BB%8AwE%E1%BB%B0w%C3%99U%E1%BB%86%C3%92w%E1%BA%B8J%E1%BA%A0w%C4%90%C3%83%C3%92%C3%B9%C6%B0%2FS%E1%BB%A9%C6%B0SwEO%E1%BA%A0%C3%9A%C3%9A%E1%BB%9FvS%24%E1%BB%A4%C3%99%C3%8C%E1%BB%8CUv%E1%BB%A9%E1%BA%AD%C4%82%C3%92%C3%8Cw%E1%BB%8B%C3%8C%E1%BB%A4%E1%BA%AA%C3%92%C6%B0%2FS%E1%BB%A9

Mạnh Thuần

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển

Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển
2023-09-18 15:14:00

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng tuyên...

Tấm gương sáng về nghị lực vượt khó

Tấm gương sáng về nghị lực vượt khó
2023-09-14 08:27:00

Những ngày này, câu chuyện Trung sĩ Hồ Khải Linh- Chiến sĩ Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 trúng tuyển vào Học viện Hải quân lan truyền khắp đơn vị. Ai cũng mừng cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long