Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrOnR2w6nDlcO6w6nDgnRDw6khdEPhuqLhu61zw6nDguG6skXDtMOpIeG7p+G7rXTDqeG6pOG7hMOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOp4burccOpw4LhurJn4buvw6lzdcOsdcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOp4bq64bufw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qy5o4butc8Op4bq94buHL+G6u+G6ueG6tcOp4buT4bu34butc8Opw7R0w7rDqVThu69p4butc8Opw5Thu7Phu61zw6khdOG6quG6vsOp4oCTw6k6dHbDqcOVw7rDqcOCdEPDqSF0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqyRcO0w6kh4bun4butdMOp4bqq4bq+4bq1w6kh4bqyQ8SC4butc8Opw5Vn4butw6nDlHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6lTdcOsdcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOp4bq64bufw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPDqcOC4bun4butdMOpOnThuqbDqSF0eMOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hur3DqeG7k+G7i8Opw7R04bqqw6nDguG6ssO5w6l04bu5dcOp4butc3Thu6XDqeG7k2jhu610w6lzdWjDqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG6umnDqeG7qOG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nDgkHDqcO0dETDtMOp4burccOpw4LhurJn4buvw6lzdcOsdcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOp4bq64bufw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPDqcOC4bun4butdMOpOnThuqbDqSF0eMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buB4buD4buF4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6v8OqL+G6u+G6u+G6u+G7kcOq4bq7w6rhur3hu4Xhurtmw4Lhu4fhur/DquG7geG7q8OqLXrDquG7hcOq4bq54bq74buF4bq54buD4bq74bq54bq94buB4buHLWfhu5Hhu4XDtWbDosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWU6dHbDqcOVw7rDqcOCdEPDqSF0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqyRcO0w6kh4bun4butdMOp4bqk4buEw6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDtHThuqThu43hu63DqcO14bulw6nhu6txw6nDguG6smfhu6/DqXN1w6x1w6nDtWjhu6/DqcO0dMO6w6nhurrhu5/DqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7ksOs4butc2XDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4bq74bq54bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7geG7g+G7hWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G7kuG7t+G7rXPDqcO0dMO6w6lU4buvaeG7rXPDqcOU4buz4butc8OpIXThuqrhur7DqeKAk8OpOnR2w6nDlcO6w6nDgnRDw6khdEPhuqLhu61zw6nDguG6skXDtMOpIeG7p+G7rXTDqeG6quG6vuG6tcOpIeG6skPEguG7rXPDqcOVZ+G7rcOpw5R04bunw6nhu5PDreG7r8OpU3XDrHXDqcO0dOG6qsOpw4LhurLDucOpw7ThuqThu7nDtMOpdHjhurDhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buQRcOpdOG7uXXDqeG7rXN04bulw6nDtHbDqcO0aMO0w6nhu5Phu7fhu61zw6nDtHTDusOpe+G6vsOp4bq6deG7neG7rcOpw5UhMsOpIeG7p+G7rXTDqeG6quG6vuG6t8Opw5Xhuqx1w6nhu5LDueG7rXTDqSF0dS3DqSHhurJDxILhu61zw6nDlWfhu63DqSFBw6nDtHREw7TDqSHhu6fhu610w6nhuqrhur7hurXDqTp0dsOpIeG6skPEguG7rXPDqcOVZ+G7rcOpIXRD4bqi4butc8Opw4LhurJFw7TDqcOVZ+G7rcOpw5R04bunw6nhu5PDreG7r+G6s8OpMnXDqeG7sMOt4butdMOpVOG6rOG7rXPigJPDqSHhurJDxILhu61zw6nDlWfhu63DqSHhuqThur7hu53hu63DqXN1aOG7r8OpIeG7p+G7rXTDqeG6quG6vuG6tcOpOnR2w6kh4bqyQ8SC4butc8Opw5Vn4butw6nDlHThu6fDqeG7k8Ot4buv4bqzw6nDtGjDtMOpw4J0aeG7rXTDqeG6unXhu53hu63DqcOVZ+G7rcOpw5R04bunw6nhu5PDreG7r8OpU3XDrHXDqcO1aOG7r8Opw7R0w7rDqeG6uuG7n8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4buSw6zhu61zw6nDguG7p+G7rXTDqTp04bqmw6khdHjDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6ppw6nhu63hu4nhu7HDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4butdEPhu61zw6nhu5Phu4vDqcO0dsOp4bq94buB4bq/w6nDgmjDtMOp4bqwdOG7jeG7scOpw7Thuqpnw6nhurvhurvDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XhurXDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDgnRn4buxw6lzdWfDosOpO+G6pGfDqeG6vcOp4bq6d+G7rXPDqeG6tMOAw6nhu6l0w6zhu6/DqeG6umnDqcO0dOG6pOG7rXPDqeG7qXTDrOG7r+G6tcOpw5Vn4butw6khQcOpw7R0RMO0w6nhu5Phu4vDqeG7q0Vnw6nDtHR44butw6nhu5NDw4PDtMOp4bq74bq/w6nDgmjDtMOp4bqwdOG7jeG7scOpxILDqeG6v8Op4bur4buvw611w6l0w7nhu610w6nDtWjhu6/DqcO0dMO6w6nhu5Nww6nDguG6smfhu6/DqXN1w6x14bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bDqcO0dsOp4bq9w6lTdcOsdcOpR+G6tcOpw6rDqVN1w6x1w6nDleG6tcOp4bq/w6lTdcOsdcOpw5TDqeG6umnDqeG7gcOpU3XDrHXDqeG7qHThuqThur7hu6Phu63DqeG7qXTDusO0dMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buH4buH4bq/4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6v8OqL+G6u+G6u+G6u+G7kcOq4bq7w6rhur3hu4XDqmbDguG7g+G6u2bhu4Xhu6vhu4ctesOq4buFw6rhurnhurvhu4Xhurnhu4Phur/hur3hu4Xhu4fhurstZ+G7keG7gWZmw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlOnR2w6nDlcO6w6nDgnRDw6khdEPhuqLhu61zw6nDguG6skXDtMOpIeG7p+G7rXTDqeG6pOG7hMOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOp4burccOpw4LhurJn4buvw6lzdcOsdcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOp4bq64bufw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXNlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG6u+G6ueG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4fhu4fhur9lw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqsh4bqyQ8SC4butc8Opw5Vn4butw6khQcOpw7R0RMO0w6kh4bun4butdMOp4bqq4bq+w6nDleG6rHXDqeG7ksO54butdMOpIXR1w6nhurB0aMOCw6nDtXVw4bqkw6nDgsOtdcOpw7ThuqThu7nDtMOpdHjhurDhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrO+G6pGfDqeG7k2jhu610w6lzdWjhurXDqcO0aMO0w6nDgmjDtMOp4bqwdOG7jeG7scOp4buTw63DgsOpc3XDrHXDqeG7k+G7i8Op4but4bud4bqkw6nDtcOyw4LDqeG7k0PDg8O0w6nhu6104bq44butc8Op4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6nhu7HhuqB1w6nhurrhu5/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7ksOs4butc8Op4bq6acOpdOG7ocOpw4J04bu14butc8Opw7R0w7rhu610w6nDguG6suG7peG6tcOp4buTQ8ODw7TDqeG7kUPDqeG7q+G6pMOy4butw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqeG6tuG6pGfhu63DqcOCbuG7scOiw6nhu6x0deG7n+G6pMOpw4Jow7TDqeG6sHThu43hu7HDqcO0dsOpw4LDuuG7rXTDqeG6sHRow4LDqXR14buh4but4bq1w6nDgkHhu61zw6nhu6nhu6PDguG6tcOpdEPhuqDhu61zw6nhu5Hhu4/hu63hurXDqeG7kUXDqcO1aOG7r+G6tcOp4bq0aOG7rXPDqcOCw63hu6/DqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Row7R0w6nDgnRww6l0deG7oeG7reG6tcOpw7R2w6nDgmjDtMOp4buT4bu54butc8Opw4LDusO0dMOpw7RFw7TDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqcO04bqq4butc8Opw7Thu7XDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XhurXDqcOCw63hu6/DqeG6tETDtMOp4burZ+G7rcOpw4J5Z8Opw7Rn4buv4bqzw6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqeG6tG7huqTDqeG6suG7ueG7rXPDqeG7rHN04bulw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buSw611w6l04bu5dcOp4buSw6zhu61zw6nDteG7ucOpw7Row7TDqcO0b+G6sMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG7qeG7hsOp4bq94bq54bq94bq5LeG6veG6ueG6veG7geG6tcOp4busc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhu5LDrXXDqXThu7l1w6nhu5PDrXXDqcO1dXDhuqTDqeG7ksOs4butc8Opw7Xhu7nDqcOC4bun4butdMOp4burw7Phu63DqcOCdETDqTRVNMOp4bq6acOp4busc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhu5LDrXXDqXThu7l1w6nhu5PDrXXDqcO1dXDhuqTDqeG7q8Oz4butw6nDgnREw6k0VVVVw6nDtOG6qmfDqeG7ksOs4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF04buz4butc8Op4bq24bqkZ8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw4JBw6nDtHREw7TDqXN1w6x14bq1w6nDtGjDtMOpw4Jow7TDqeG6sHThu43hu7HDqcO1aOG7r8Opw7R0w7rDqcOK4bqkb8OCw6nhurTEqcO0w6nhurp14bujw4LDqeG6uuG7n8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4buSw6zhu61zw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG7p+G7rXTDqeG7q2nDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhu5Nww6nDguG7p+G7rXTDqeG7q0Vnw6nDtHR44butw6nhu6104bq44butc8Opw4Jow7TDqeG6sHThu43hu7HDqeG7k8Otw4LDqXN1w6x1w6nDtGfhu6/DqXPDiXXDqeG7kUXDqcOCdHXDqVN1w6x1w6nDtWjhu6/DqcO0dMO6w6nDguG7r2nhu63DqeG6tuG6pOG7tcO0w6nhurrhu5/DqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7ksOs4butc8Op4bqnc3XDrHXDqcOV4bqmZ8Op4burdeG7n+G7scOpMmnhu61z4bqtw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhurvhurnhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4fhu4fDquG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur/Dqi/hurvhurvhurvhu5HDquG6u8Oq4bq94buF4buB4buDw4Lhurvhurnhu4Xhu4Xhu6vDqi16w6rhu4XDquG6ueG6u+G7heG6ueG7h+G7h+G6veG6u+G6u+G7gy3hur/hur3hu4XDquG6u8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZTp0dsOpw5XDusOpw4J0Q8OpIXRD4bqi4butc8Opw4LhurJFw7TDqSHhu6fhu610w6nhuqThu4TDqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcO0dOG6pOG7jeG7rcOpw7Xhu6XDqeG7q3HDqcOC4bqyZ+G7r8Opc3XDrHXDqcO1aOG7r8Opw7R0w7rDqeG6uuG7n8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4buSw6zhu61zZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhurvhurnhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buH4buHw6plw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqsh4bqyQ8SC4butc8Opw5Vn4butw6kh4bqk4bq+4bud4butw6lzdWjhu6/DqSHhu6fhu610w6nhuqrhur7DqTJ1w6nhu7DDreG7rXTDqVThuqzhu61zw6nhurB0aMOCw6nDtXVw4bqkw6nDgsOtdcOpw7ThuqThu7nDtMOpdHjhurDhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrOnRow4LDqcO1dXDhuqTDqeG7qeG7o8OCw6nhu6vhuqTDsuG7reG6tcOp4buT4bu34butc8Opw7R0w7rDqVThu69p4butc8Opw5Thu7Phu61zw6khdOG6quG6vsOp4oCTw6k6dHbDqcOVw7rDqcOCdEPDqSF0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqyRcO0w6kh4bun4butdMOp4bqq4bq+w6nhu5No4butdMOpc3Vow6nDtGfhu6/DqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nhu6tp4buxw6nhurp14buhw7TDqcO04buz4butc8Opw4Ju4bux4bq1w6nhu6l0aMO0dMOp4bq24bqkZ+G7rcOpw7Thuqpnw6nDlWfhu63DqVN1aOG7scOp4bupdMOs4buvw6nhurbhuqRnw6nDtGjDtMOp4bq6d+G7rXPDqcO0dG/hu7HDosOp4buS4bu34butc8Opw4J04bqidcOp4bq+4bud4bqkw6nDtMOz4bqkw6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhu61zdHXhu53hu63DqcO0ROG6pMOp4buTcMOpw4J04bu14butc8Op4butdG/DgsOpw7Row7R0w6nDgnREw7TDqcOCQcOpw7R0RMO0w6lzdcOsdeG6tcOp4bq0w4lnw6nhu5NBdcOp4buTdeG7n+G6pMOp4bur4buhw6lzdcOsdcOp4bq0Z+G7r8Opw7R04buvw6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDqeG6umnDqcOK4buZ4buxw6nDiuG7lcOCw6nhu5Nww6nDgnThu7Xhu61zw6nhu610b8OCw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpc3XDrHXDqcO1aOG7r8Opw7R0w7rDqcO04bqqZ8Opw4Lhu6fhu610w6LDqeG7qmnhu7HDqeG6tGfhu6/DqeG7k3DDqeG6unXhu6HDtMOpw4JBw6nDtHREw7TDqXN1w6x1w6nhu5PDrcOCw6nhu7HhuqjDtMOpw4J14bud4bqkw6nDtHbDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu5Phu7V1w6nDgkPDg+G7rXPDqcOCdGfhu7HDqXN1Z+G6tcOpw4LDreG7r8OpdHXhu6HhuqTDqUThu61zw6nhu6tn4butw6nDgnlnw6nhurRu4bqkw6nhurLhu7nhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO0aMO0w6nDgkHDqcO0dETDtMOp4buSw6zhu61z4bq1w6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nhu5PDrOG7rXPDqeG6unXhu53hu63DqeG6umnDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4but4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOC4bu1w4LDqXTDgOG7rcOp4but4bq4Z8Op4bq64bufw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqeG7k0Nnw6nhu61zdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcO04bqqZ8Op4buSw6zhu61zw6nhurpp4buvw6nDtOG6pOG7ucO0w6nhurThu7Xhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIcOtdcOpw7ThuqThu7nDtMOpdHjhurDhurXDqcO0aMO0w6nDgnRp4butdMOp4bq6deG7neG7rcOpw7Thuqpnw6nDlWfhu63DqcOUdOG7p8Op4buTw63hu6/DqeG7k+G7i8Op4buTduG7rXPDqXN24bqww6nhu4DDqeG7qXXhu6Phu63DqeG6uuG7n8Op4bux4bu5w4LDqeG6tOG7tcOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw7Thuqpnw6nhu6txw6nDguG6smfhu6/DqXN1w6x1w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXThu5nhu6/DqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R04bq1w6nhu6txw6nDgkHhu61zw6nhu6nhu6PDgsOp4bq6acOpw4LhurJn4buvw6lTdcOsdcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOp4bq64bufw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPDqcOC4bun4butdMOpOnThuqbDqSF0eMOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hur3DqeG6tOG7m8Op4buRdXHhu63DqeG6smfDqeG6umnhu6/DqeG6veG6uXTDqeG7rXNp4bq+w6nhur3hu4Uv4bq74bq5w6nDgsOtdcOpIeG6suG6pOG7rXPDqcOCbuG7scOpVOG7uXXDqeG7rXN04bulw6nDguG7p+G7rXTDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6qyF0Z+G7rXTDqSHhurJp4bqpL+G6sOG6qw==

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Tiên phong phát triển kinh tế

Tiên phong phát triển kinh tế
2022-10-20 10:55:00

baophutho.vn Bí thư Chi bộ bản Dao Hạ Thành, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, đảng viên Đặng Đình Điện luôn tâm niệm, muốn người dân tin tưởng, làm theo, trước...

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu
2022-10-20 07:51:00

baophutho.vn Hầu hết chúng ta đều đã nghe, nói rất nhiều về việc lan tỏa thông tin tích cực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với việc này. Nhưng thế nào...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long