Cập nhật:  GMT+7

Vai trò của tổ chức Đảng trong lĩnh vực ngân hàng

Một hệ thống ngân hàng phát triển bền vững, hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và toàn xã hội. Để có được điều đó, các tổ chức Đảng trong hệ thống ngân hàng đã luôn tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thực hiện hiệu quả công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Vai trò của tổ chức Đảng trong lĩnh vực ngân hàng

Lãnh đạo Đảng uỷ, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Minh Phương, TP Việt Trì.

Xây dựng tổ chức vững mạnh…

Mục tiêu hoạt động của ngành Ngân hàng là không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn hoạt động với tôn chỉ tăng trưởng kinh doanh song hành thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, hướng tới khách hàng và người lao động. Ngành luôn xác định, nền tảng của sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững theo đúng chủ trương của Đảng là phải tuân thủ, bám sát nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn ngành là nhiệm vụ hết sức quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chi, đảng bộ trong toàn hệ thống Ngân hàng đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được củng cố. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Các chi, đảng bộ đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng. Đặc biệt, chú trọng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Xác định sinh hoạt chi bộ là góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hàng năm, Đảng uỷ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng đối với 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh đang hoạt động trên địa bàn. Trong giai đoạn 2020 - 2022, ngành đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 85 cuộc, qua công tác kiểm tra, giám sát đã tiếp nhận 367 kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xác định mỗi đảng viên là một hạt nhân nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác phát triển Đảng luôn được các chi, đảng bộ ngân hàng chú trọng. Các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm. Các tổ chức đoàn thể của các ngân hàng nhanh chóng kiện toàn, phát huy được vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với nâng cao hiệu quả kinh doanh, qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hệ thống đã kết nạp được gần 200 đảng viên.

Bên cạnh công tác phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các ngân hàng được quan tâm, đẩy mạnh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc với phương pháp học tập thiết thực, hiệu quả. Sau học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức kinh doanh trong tình hình mới đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Vai trò của tổ chức Đảng trong lĩnh vực ngân hàng

Nam Á Bank Phú Thọ hướng dẫn khách hàng sử dụng máy giao dịch tự động VTM để nộp tiền vào tài khoản.

…Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN và của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy NHNN Chi nhánh tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung ưu tiên xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của địa phương theo từng năm và cả giai đoạn.

Với vai trò trung tâm, Đảng ủy NHNN Chi nhánh tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, trực tiếp với cơ sở. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Phú Thọ luôn là đơn vị đi đầu có mức tăng trưởng tín dụng cao. Đảng bộ hiện có sáu chi bộ với 101 đảng viên. Đồng chí Đinh Thị Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đơn vị chia sẻ: Do tính chất đặc thù của ngành thường xuyên luân chuyển cán bộ nên Đảng uỷ rất chú trọng tới công tác kiện toàn tổ chức Đảng gắn với tổ chức bộ máy chuyên môn. Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy phụ trách các chi bộ cơ sở để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp trên các mặt công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả hoạt động của từng chi bộ. Trong đó, tập trung nâng cao các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, góp phần tạo niềm tin, uy tín và hình ảnh của đơn vị với khách hàng.

Với những cách làm thiết thực, cụ thể, phù hợp tình hình thực tế đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, giúp cho hoạt động kinh doanh của BIDV Phú Thọ tạo được những dấu ấn quan trọng. Đến nay, nguồn vốn huy động của đơn vị đạt 5.790 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt 9.760 tỉ đồng với 5.498 khách hàng còn dư nợ, tỉ lệ nợ xấu dưới mức cho phép.

Hiện nay, toàn hệ thống gồm 22 chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh, 14 chi nhánh ngân hàng cấp huyện, 39 quỹ tín dụng hoạt động tại địa bàn 77 xã, phường, thị trấn, trong đó có 70 chi nhánh ngân hàng, TCTD có tổ chức Đảng với hơn 1.100 đảng viên. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, vai trò của Đảng trong ngành Ngân hàng ngày càng được khẳng định và phát huy. Trong nửa nhiệm kỳ qua, hệ thống ngân hàng, các TCTD trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tái cơ cấu, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ tiền tệ - ngân hàng của nền kinh tế và tiến gần hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, củng cố niềm tin của xã hội. Nguồn vốn huy động bình quân hàng năm tăng 11%, dư nợ cho vay nền kinh tế bình quân tăng 12,8%, nợ xấu chiếm tỉ lệ dưới 1%/tổng dư nợ, nằm trong tầm kiểm soát của các ngân hàng, TCTD. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của cả hệ thống đạt hơn 83.000 tỉ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 95.000 tỉ đồng.

Ngành đã chủ động tiếp cận Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện tại trên địa bàn có 807.134 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tổng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt là 908.495 tỉ đồng. Toàn ngành hiện có 1.032 máy POS, 170 máy ATM. Trên địa bàn hiện nay đã lắp đặt được chín máy gửi, rút tiền tự động (Autobank); các ngân hàng đã triển khai phát hành thẻ chip nội địa để thay thế cho thẻ từ nhằm tạo thuận tiện, nâng cao tính an toàn cho người sử dụng…

Đồng chí Phạm Trường Giang- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh khẳng định: “Hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thông qua sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, các tổ chức Đảng trong ngành tiếp tục lấy nhiệm vụ xây dựng Đảng làm động lực cơ bản để thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động rà soát những hạn chế, yếu kém, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh… góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra”.

Phương Thảo


Phương Thảo

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt

Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt
2023-06-24 12:14:00

baophutho.vn Trong những năm qua, đặc biệt là cách đây tròn một thập niên, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc...

Chi bộ vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ vững mạnh tiêu biểu
2023-06-22 10:52:00

baophutho.vn Trực thuộc Đảng bộ xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, những năm qua, Chi bộ Đền Vọng luôn lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện...

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ
2023-06-22 06:04:00

baophutho.vn Ngày 19/6 vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức...

Sắt son theo Đảng, tận tụy vì dân

Sắt son theo Đảng, tận tụy vì dân
2023-06-17 14:10:00

baophutho.vn Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu...

“Phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự”

“Phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự”
2023-06-15 08:30:00

baophutho.vn Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mặt đạo đức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết...

Tội phạm núp bóng “môi trường”

Tội phạm núp bóng “môi trường”
2023-06-14 15:59:00

baophutho.vn Cùng với “nhân quyền”, “dân chủ”, thời gian gần đây, “bảo vệ môi trường” đã trở thành chiêu bài quen thuộc, vỏ bọc nguỵ trang để các tổ chức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long