Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrw5XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4bupdOG7r8OpLcOp4buwduG7rcOp4buJ4butw6nhu5PDsuG7scOp4buTacOpdEPDgOG7rXPDqeG6uuG7pcOp4buraeG7rXPDqeG6tuG6pOG7neG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqr4buS4bu1dcOp4bq64bqgdcOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nhurrhuqzhu61zw6nhurbhuqThu53DqcOK4buLw6khbuG7rcOpOnRDw4Dhu61z4bq1w6l04bqk4bq+4buh4butw6khdGfhu610w6khdOG6quG6vuG6tcOpw7R2w6nhu6vhu5vDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7q2nhu7HDqXR4w6nhu6104bqgw6nhu610b8OCw6nhurrhu5/DqeG7jeG7scOpw4J0RcO0w6nhurbhuqThu53DqXRDw4Dhu61zw6nhu6tpw6nhu7F24butw6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhu6l04buvw6ktw6nhu7F24butw6nhu4nhu63DqeG7kW7hu63DqeG7keG7i+G6tcOp4bq24bqk4buZ4butw6nDgnThuqThu7nDtMOpw7Thuqpnw6nDguG6pEF1w6nDgnTDgMOpw7XDueG7rXTDqeG7keG7peG6tcOp4buxZ+G7rXPDqeG7k8Oy4buxw6l0Q8OA4butc8Op4bq64bulw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7k2/DgsOp4bq64buZ4butw6nhurThu7Phu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhurvhurnhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4Phur3hur3hurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq9w6rhur3hur0v4bq74bq5w6rhu5Hhur/hurnhu4XDqsOq4buBw6rDguG7g2bhu4Xhu4Hhu6vhurkt4bq7Z8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZcOV4bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7qXThu6/DqS3DqeG7sHbhu63DqeG7ieG7rcOp4buTw7Lhu7HDqeG7k2nDqXRDw4Dhu61zw6nhurrhu6XDqeG7q2nhu61zw6nhurbhuqThu51lw6nhurx14buRw4J04bqhZeG6u+G6ueG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4Phur3hur1lw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqshdOG7meG7r8Op4bupdeG7rXTDqeG7rXN0deG7oeG7seG6tcOpw7Vpw6nDtOG7r+G7rcOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqXRodcOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4bq6aeG7r8Opw7XhuqRBdcOp4bq0aOG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6x2dcOp4buT4buj4butw6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhu610deG7n+G6pMOp4butc0PhuqJ1w6nhurThu5vDqeG7rXN0xanDqeG7k+G7o+G7rcOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4burZ+G7rXPhurXDqeG7rXRD4butc8Opw4J0RcO0w6nDtHRvw4LDqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7keG6rOG7rXPDqeG7k3DDqcO0dOG7o8Opw7V14buj4butw6nhurJnw6nhu7F24butw6nhu4nhu63DqeG7rWnhur7DqeG7seG7ucOCw6nhu6vhu6/DrXXDqeG7qXThu69ndcOpw7R2w6nhu5F4w7TDqeG6p8O0dsOp4butw4B1w6nDtHfhu63DqXN4dcOp4buracOpw7Xhu5fDqXThu69rw7TDqeG7k2l1w6nhu6l04buvZ3Xhuq3DqeG7rXRD4bq3w6nhu6h04buvZ3XDqcOC4bqyROG7rXPhurXDqeG7qXThu69ndcOp4bqydeG7n+G7rXPhurXDqeG7qXThu69ndcOp4bur4bqqdeG6tcOp4bupdOG7r2d1w6nDgsO64bux4oCmw6nhu6h04buvZ3XDqcOC4bqy4bud4butw6nhurJvw4LDqeG7kXHDqcOC4bqy4bu34butc+G6tcOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcSCw6nhu6tp4butc8Op4bq24bqk4budw6nhu61p4buvw6nDtELhu61zw6nDtHbDosOpw5ThuqrDqeG7qXThu69ndcOp4buR4bqs4butc8Op4bur4bqk4bu5w7TDqXThu69rw7TDqcOKaeG7r8Op4butb+G6pMOp4buraeG7scOpw7Rn4butdMOp4buJ4butw6nhu6l04buz4butc8Opw7V14bujw4LDqcO0dGjhu63DosOp4buQeMO0w6nhu6l04buvZ3XDqeG7keG6rOG7rXPDqcO0dOG7ieG7rcOp4but4bqk4buzdcOp4burw4Phu63DqeG6sm/DgsOpdGfhur7DqeG7ieG7rcOpw7R0duG7rXPDqeG7q+G6oOG7rcOiw6nDlHfhu63DqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG6p8OC4bqyxJDDqeG7qXThu69ndcOp4buT4bu14buxw6nhu6tpw6nhu6vhu6/DrXXDqeG7qXThu69ndcOp4bqyb8OCw6nhu61zRGfDqcO6w4LDqeG7rXND4bqidcOp4buR4bqs4butc+G6rcOp4buT4buZ4buxw6nhu6l04buvw6nDgkPDgOG7rXPDqXThu69rw7TDqeG7rW/huqTDqcO0Z+G7rXTDqeG7ieG7rcOp4bqyb8OCw6nhu61z4buv4but4bq1w6nhu7Fn4butc8Op4buTw7Lhu7HDqeG7k2nDqXRDw4Dhu61zw6nhurrhu6XDqeG7q2nhu61zw6nhurbhuqThu53DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG6u+G6ueG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7heG6ueG7heG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6veG6vS/hurvhurnDquG7keG6v+G6ueG7hcOqw6rhu4Fmw4LDquG7hcOq4buD4bur4bq9LeG6vWfDosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWXDleG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhu6l04buvw6ktw6nhu7B24butw6nhu4nhu63DqeG7k8Oy4buxw6nhu5Npw6l0Q8OA4butc8Op4bq64bulw6nhu6tp4butc8Op4bq24bqk4budZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhurvhurnhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buF4bq54buFZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqrw5R04bujw6nDtXXhu6Phu63DqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6h04buvZ3XDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDguG6suG7t+G7rXPDqcOCxJDDqcOCdGjhu61zw6nhurvhurvDqW7hu7HDqeG7q+G7pcO0dMOp4but4buJ4buxw6nDguG6skPhuqDDtMOp4buT4buj4butw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nDgnRo4butc8Op4buBw6nhu63hu4nhu7HDqeG6tGfhuqTDqcOCdMO5w6nDgnThuqTDqXThu6/DrcO0dMOiw6khdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw4LEkMOp4bupdHXDqeG7qXThu69ndcOp4buxeMO0w6nhu5Phu6Phu63DqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4LhuqTDs+G7rcOpw4J0aOG7rXPDqeG6v8Op4buracOpw4J04bqidcOp4bup4buGw6nhu6l04buvZ3XDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63hurXDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu63hu53hu63DqXRodcOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4bq6w7nDqeG7q+G6psO0w6nhu61p4bq+w6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXPhu6/hu63DqeG6umnDqcOCdHXhu6PhuqTDqcO0dG/DgsOp4buRdeG7rXTDqeG7kUPhuq7hu61zw6LDqcOUdOG7p8Op4buT4buj4butw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nDgnRo4butc8Op4buB4bq1w6nDguG6skPhuqDDtMOp4bupdHXDqcOCdOG6pMOpdOG7r8Otw7R0w6nhu7Hhu7nDguG6tcOpdGd1w6nDguG6pMOz4butw6nhu61zQ+G6onXDqcOCZ8Op4bux4bqgdcOpdGh1w6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nDtHThu6PDqcO1deG7o+G7rcOp4buxduG7rcOp4buJ4but4bq1w6nDtELhu61zw6nhu6tpw6nhu5Nww6nDtG7hur7DqeG7qXThu69ndcOpw7R04bqs4butw6nhu6vDrXXhurXDqcOCw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Op4buRdeG7rXTDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu63huqThu7N1w6nDtHThu6/DqcO04bqqw6nDguG7r8Op4buxw7LhurDDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG6u+G6ueG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7h+G6v+G7g+G6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6veG6vS/hurvhurnDquG7keG6v+G6ueG7hcOq4bq/4bq54buBw4Lhurvhu4fhu4Fm4bur4buHLcOqZ8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZcOV4bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7qXThu6/DqS3DqeG7sHbhu63DqeG7ieG7rcOp4buTw7Lhu7HDqeG7k2nDqXRDw4Dhu61zw6nhurrhu6XDqeG7q2nhu61zw6nhurbhuqThu51lw6nhurx14buRw4J04bqhZeG6u+G6ueG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4fhur/hu4Nlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhu5Jww6nhu7F24butw6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhu6l04buvw6nhurrEkGfDqeG7rXN4w4LDqeG7q8OtdcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXNEZ+G6tcOpw4LEkMOp4bupdG7huqTDqcO0dOG6pOG7jeG7rcOpw7Xhu6XDqeG7k+G7o+G7rcOpw7Row7TDqcOCdGfhu6/DqcOCaMO0w6nhu61v4bqkw6nhurB0w6x1w6nhurJvw4LDqcO0w7PhuqTDqeG7qeG7huG6tcOpw7Thu43hu63DqcOCdMOy4but4bq1w6nDtHThuqTDqeG7k2jhu6/DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Jww6nDtHbDqeG7sXbhu63DqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7qXThu6/DqeG6usSQZ8Op4butc3jDgsOp4burw611w6nhu6l04buz4butc8Op4butc0Rn4bq1w6nDgsSQw6nhu6l0buG6pMOpw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOp4buT4buj4butw6nDtGjDtMOpw4J0Z+G7r8Opw4Jow7TDqeG7rW/huqTDqeG6sHTDrHXDqeG6sm/DgsOpw7TDs+G6pMOp4bup4buG4bq1w6nDtOG7jeG7rcOpw4J0w7Lhu63DosOpIXThu5nhu6/DqeG7qXXhu610w6nhu61zdHXhu6Hhu7HDqcO04bqqZ8Opw7Vpw6nDtOG7r+G7reG6tcOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7k0PDg8O0w6l0aHXDqeG6umnhu6/DqcO14bqkQXXDqeG6tGjhu61zw6nhurppw6nDtHR44butw6nhu6104bq44butc8Opw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4buraMOpw7R34butw6nhurbhuqRv4butw6nDguG6snfhu63DqcO0dGvDgsOiw6kuZ+G6pMOp4bupdHXDqXRodeG6tcOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOpw7R2w6nDgnRww6nhu5Hhuqzhu61zw6nhu5Nww6nDtHThu6PDqcO1deG7o+G7rcOp4butc2fhur7DqXThu69rw7TDqeG6ssOsdcOp4bqyZ8Op4but4buv4butc8Op4bqwdMOAdcOp4buRQ+G6oHXDqeG7rcSp4butc8Op4butdMOtw4LDqcO0dOG7r8OpdMOAdcOpw4JodcOpw4rhu6/hu61zw6nhu7HhuqB1w6nDtHThu6PDqcO1deG7o+G7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBZuG6u+G6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6veG6vS/hurvhurnDquG7keG6v+G6ueG7hcOq4bq/4bq74bq7w4LDqsOq4bq94buH4burw6ot4bq/Z8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZcOV4bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7qXThu6/DqS3DqeG7sHbhu63DqeG7ieG7rcOp4buTw7Lhu7HDqeG7k2nDqXRDw4Dhu61zw6nhurrhu6XDqeG7q2nhu61zw6nhurbhuqThu51lw6nhurx14buRw4J04bqhZeG6u+G6ueG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4Fm4bq7ZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4buwduG7rcOp4buJ4butw6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhu6l04buvw6nDgnTDgOG7scOp4butc+G7r+G7reG6tcOpdG/hurDDqeG7keG7j+G7reG6tcOp4buTw7Lhu7HDqeG7k2nDqXRDw4Dhu61zw6nhurrhu6XDqeG7k2vDtMOpw4LhurJD4butc8Opw7Thuqpnw6nhu5Phu7fhu61zw6nhurbhuqThu53DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu7B24butw6nhu4nhu63DqeG7kW7hu63DqeG7keG7i8Op4bq64buzw6nDtOG6rOG7rXPDqeG7rXPhu6/hu63DqeG7rWnhur7DqcO0QuG7rXPDqcO0dsOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7q0PhuqTDqeG7gMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6l0buG6pMOpw7R04bujw6nDtXXhu6Phu63DqeG6usO5w6nhu63hu6PhuqTDqeG7qXThu7Phu61zw6nDtOG7jeG7rcOpw4J0w7Lhu63DqeG6sm/DgsOpw7R2w6nDgnRww6nhurThu5vDqcO14bulw6nhu61zRGfDosOp4buSw7PhuqTDqcOCdeG7neG7reG6tcOpw7R04buvw6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhurpp4buvw6nhu63hu7d1w6nhu6vhuqThu7nDtMOp4bq04buzdeG6tcOp4bq64bqgw4LDqeG6smfDqcO1ecOp4butQ+G6oMO0w6LDqS5n4bqkw6nhu5N24bq1w6nDiuG7o+G6sMOpw7Ro4bq1w6nhurbhuqTDrMOp4bq0b+G6pMOpw4JDw4B14bq1w6nDtGnDqcO0dOG6pGfDosOiw6LDqeG6umnhu6/DqeG7reG7t3XhurXDqeG6ssOsdcOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4bur4bud4butw6nDguG6suG7neG7rcOpw7Thuqzhu61z4bqzw6nhu6tv4bq+w6nhu7Hhu7nDgsOp4bux4bqk4buzdcOpw4JDw4Dhu61zw6nhu61z4buv4butw6l0d2fDqeG7q+G7r+G7i+G7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG7rUPhuqDDtMOpw7R04buvw6nhurpp4buvw6nhurThu4nhu7HDqeG6tMSp4bqww6nDteG6puG6sMOp4bupdOG7r2d1w6nhurLhu7d1w6nDtcSpw7TDqeG7q+G7neG7rcOp4buT4bqk4butw6LDqeG7qHR1w6nhurThuqp1w6nDtHThuqbDqeG7gMOp4buTcMOp4butdHnDqeG7q8OJZ+G6tcOpw7R04bunw6nDtHThu6/DqeG6tOG6qnXDqeG7q+G7ieG7scOpw4Lhu4nhu7HDosOpIeG6pOG6vuG7ocOCw6nhu5Phu7V1w6nhu6l04buz4butc8Op4buTQ8ODw7TDqeG7rXThuqbhu61zw6nhu5NCZ8Op4bq6aeG7r8Oiw6nhu6h0dcOp4buT4bqk4butw6nDtMOz4butw6nDgnThu5nhu6/DqeG7kcO9dcOp4but4buj4bqkw6nhu61D4bqgw7TDqcO0w63hu63DqcOCdMO5w6nhu5Hhuqzhu61zw6nDgkPDgOG7rXPDqXR3Z8Op4bq64bqgdcOp4butQ+G6oMO0w6nDtHbDqeG7seG6rsOp4burw4Phu63DqcOCdOG7p+G7rXTDqcOCdOG7r8Os4butc8Op4bux4bqmw7TDqcOCQ+G6oHXDqeG6umnhu6/DosOpw5R2w6nDgnRww6nDgnRn4bq+w6nhurRv4bqkw6nDtWrhu61zw6nhu7Hhu7nDgsOpdGfhur7DqXRndcOp4bq24bqkw6zDqeG7kXjDtMOp4buTQ8ODw7TDqeG7rUPhuqDhu61zw6nDtHTDuuG7reG6tcOp4bqyw4lnw6nDtXnDqeG6tMOtw7R0w6nhurp54bq1w6l04bu5w4LDqeG6suG7t3XDqeG7kWrhu7HDqeG7rXR5w6nhu5HDrHXDqeG7q+G7neG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqcOC4bqs4bq+w6nDgnThu5nhu6/DqeG7reG7t3XDqeG7qXThu6/DqcOC4buvw6l0Z+G6vsOp4butdHnhurXDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7rXR14buf4bqkw6l0Z+G6vsOpw7rDguG6tcOp4buT4bu34butc8Opw4J04bqidcOpw7R04buvw6nDgnThu53hu7HDqeG7seG7ucOCw6nDtHThuqbDgsOp4butQ+G6oMO0w6l0aeG7rXPDqeG6umnhu6/DqeG7k+G6pOG7rcOpw7R04buvw6nDtMOt4butw6nhu6tpw6nhu5NDw4PDtMOiw6nhu6rhuqbDtMOp4butaeG6vsOpw7R2w6nDgnRww6nhu6tv4bq+w6nhu5NCZ8Op4butdOG6puG7rXPDqeG6umnhu6/DqeG7qXVw4buxw6nDguG6smfDqeG7k+G7ucOp4buxa+G7rcOp4butdMOtw4LDqeG7k3DDqeG7k3Xhu5/huqTDqcO0dOG7p+G7rXTDqcO0dOG7r8Op4bq6xJBnw6LDqeG7qHR1w6nhu4nhu63hurXDqeG7q2/hur7DqeG7k0Jnw6nhu6l04buV4buvw6lzxKnhurDDqcO0aMOpw4LEkOG7rXPDqcO0dHXhu6PDtMOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOp4bur4bud4butw6nhu5PFqWfDosOp4buSw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcOCxJDhu61zw6nDtHR14bujw7TDqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqcO14bud4butw6nhu61z4buvaXXDqeG6uuG7j+G7rcOp4bq04buJ4butw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu610Q+G7rXPDqcO14bud4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k+G7i8Opw7R0w7rhu63DqeG7seG7n+G7scOp4bux4bqow7ThurXDqcOCeWfDqeG6smfDqeG7seG6rHXDqcOCdMOA4buxw6nhu61zw7Lhur7DqcO04bqqZ8Op4buReMO04bq1w6nDtOG6qmfDqcO0aOG6tcOp4butc3jDgsOp4butc2nhu6/DqcO04bqqZ8Opw4JDw4Dhu61zw6nhurppw6l0Q8OA4butc8Op4bq64bulw6nhu5Nrw7TDqcOC4bqyQ+G7rXPDqcO04bqqZ8Op4bupdOG7r2d1w6nhu5Phu7fhu61z4bq1w6nhu4nhu63DqeG6umnhu6/DqcOCdMOyw4LDqeG7qXR2w6nhurbhuqThu53hu63DosOp4busc+G7r2l1w6nhu61v4bqkw6nhurrhuqB1w6nDtGjhurXDqcO04bqkZ+G6tcOpw7XhuqbhurDDqeG7qXThu69ndcOpw7R34butw6nDtHbDqcOCdHDDqeG7rW/huqTDqeG6uuG6oHXDqcOKQ8OA4butc8Op4bq0Q+G6ouG7reG6tcOpw4J04bulw4LhurXDqcO0QuG7rXPDqeG7sWfhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqeG7seG7ucOCw6l0Q8OA4butc8Op4bq64bulw6nhurJvw4LDqeG7k8Oy4buxw6nhu5Np4bq1w6nDteG7leG7r8Op4butc8Oy4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhu7HDtOG7mS3hu6/Dtcaw4buZw7TDgsOp4buRc+G7seG7meG7kXVnw6nhurp14buR4buZ4buvw6nhu7HhurDhur/DqXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq5w6PhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Opw6rhur3hurnhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS9n4bqw4bqw4bq0L+G7r+G6sOG7meG7rS/hu7Hhu5nhu5F1Zy/DgnThuqThu7HDteG6seG6sOG6oeG7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6vcOqL+G6u+G6u+G6u+G7keG7geG6ueG7heG6ueG6u+G6u+G7gcOC4bq74bq/4buDZuG7q8OqLeG6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u+G6u8OixrDhurBzZcOp4buRZ8OCZy3DguG6vuG6sOG7meG6oWXhurp14buR4buZ4buvL+G7seG6sOG6v2XDqeG7kWfDgmct4buZ4butw7Thu6/hu5Hhu5nhuqFl4but4bqyKGfhu63hurtnNMOUw6Phur3DlVIuZ+G7geG6veG7gcOC4buuIeG7qsav4buZdOG7qOG6uShm4butO+G6sjLhu650w7XhurLhurbhu5jDiuG7keG6pOG7scOVUuG6v+G7mMOUNDThu6jhurrhu6h6w5Q1w4rhu7DDgjXDo+G6vcOV4bq24buwRzXDo+G6vcOVVcOK4bq84bqw4bq+MuG7gTN6w4rhurAoVSxzw5Rmw5ThuqRyw7RaVeG6u+G6uTPhu7DhurLhu7Hhur3hu6rhurRnw4rhu5jhu6jDqsOU4bq8VcOV4bq+w5Thu4U6VTThu5Av4buY4bq2UjLDlcOV4buuw5RT4buw4butUzPDlVrhu61m4bq8VOG7kS/hu4FaUuG7hXrhur5U4buRNeG6vuG7reG7mUc64busR8Ojw6rhu5DDo8Oq4buQZcOp4buRZ8OCZy3DgnXDguG7q+G7meG6oWVlw6nhu5Fnw4JnLWfhurJz4bq04bqhZeG7h+G6ueG6t+G6ueG6t+G6u+G7h2bhurfhurnhurfhurvhurfhurvhurfhurvhurnhurnDo+G6t+G6ueG6t8Oq4bq94bq54bq3w6rhur3hurllw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7kOG6rMOp4butc2nhur7DqeG7rWfhur7hurXDqeG7scOBdcOpw7Thu6/hu63DqeG7rXND4bqidcOp4buTQ8ODw7TDqcOCdeG7o+G6sMOpw4rhuqbDtMOp4bq64bqgdcOp4bq64bqgdcOp4bq64buzw6nhurThu7XDqeG7sXbhu63DqeG7ieG7rcOp4butc+G7r+G7reG6tcOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdeG6tcOp4buxaeG6pMOp4bq0xKnDtMOpw7XEqcOCw6nhu7HEqcOC4bq1w6nhu610Q+G7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nhu7F24butw6nhu4nhu63DqXN1w6zhu63DqeG7keG7peG6tcOp4bq24bqk4budw6nhu7Hhuqxnw6nhurrhu4/hu63DqcO0dsOpw4J0cMOp4bupdHXhu6Phu63DqcO0dOG6puG7rXPDqcOCZ8Opw7TDrOG7scOp4butdMOy4butw6nDtGh1w6nhu61z4buv4butw6nDtOG6qmfDqcOCb8OCw6nDgnTDrOG6vsOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7q3Xhu6HhuqTDqeG7k+G6onXDqcOCdEPhuqLhu61zw6LDqeG7rOG7o+G6pMOpw7R2w6nDtMOAw6l04bu5dcOp4buT4buj4butw6nhurrhuqB1w6nDiuG7i8OpIW7hu63DqTp0Q8OA4butc+G6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIXRn4butdMOpIXThuqrhur7hurXDqcO1w63hu63DqeG7reG7neG7rcOp4bux4bu5w4LDqeG7q8Oz4butw6nDgnRDxILhu61zw6nDgnREw7TDqeG7sXbhu63DqcO14bqm4bqww6nhu6l04buvZ3XDqeG7qXThu6/DqeG7k3DDqcO0w6zhu7HDqeG7rXTDsuG7rcOpdEPDgOG7rXPDqeG6uuG7pcOpw4J0w4Dhu7HDqeG7rXPhu6/hu63DqcO04bqqZ8Op4buxduG7rcOp4buJ4butw6nhu5Fu4butw6nhu5Hhu4vDqeG7rWnhur7DosOp4buSbuG6vsOpw7R2w6nDgnRww6nhu6tpw6nhu7F24butw6nhu4nhu63DqeG7q8Otw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nhu610deG7n+G6pMOp4buR4bqkw6nhu6l0aMO0dMOp4butdEPhu61zw6nDtHTEqcO0w6nDtHTEqeG7rcOp4bq04bubw6nhu6tpw6nhu7F24butw6nhu4nhu63DqeG7qXThu7Phu61zw6nDgnRww6nhu61p4buvw6nhurbhuqThu53hu63DqeG7qXR1w6nhurrhu5/DqcOCdOG7ieG7scOp4buSb8OCw6khQcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqrO+G6pOG7huG7rXTDqUfhu6104bqpL+G6sOG6qw==

Quỳnh Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ vị Lương Sơn

Mỹ vị Lương Sơn
2024-07-17 09:06:00

baophutho.vn Về với xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn gần gũi với thiên nhiên núi rừng. Một trong số đó là cá suối...

Thịt dê Thanh Sơn - Hương vị của núi rừng

Thịt dê Thanh Sơn - Hương vị của núi rừng
2023-05-04 07:28:00

baophutho.vn Nhắc đến huyện miền núi Thanh Sơn là nhắc đến vùng đất với nhiều món ăn truyền thống đặc sắc. Trong đó, đặc sản dê Thanh Sơn được nhiều thực...

Lưu giữ cho muôn đời sau

Lưu giữ cho muôn đời sau
2023-04-27 07:34:00

baophutho.vn Là mảnh đất cội nguồn của dân tộc, Phú Thọ vinh dự có hai di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là...

Làng Xoan rộn ràng vào hội

Làng Xoan rộn ràng vào hội
2023-04-17 20:48:00

baophutho.vn Hát Xoan là hoạt động không thể thiếu trong mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Trước những ngày chính thức diễn ra Lễ hội Đền Hùng năm nay, nghệ nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long