Cập nhật:  GMT+7
KuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG7l8ah4buVw61p4bq5JuG6tmtp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6tOG6ocahIcagbyEtIeG6uzJp4bq7Icah4buV4bq/aeG6uyFnMmghxqHhurvDosOtIWfhu4/hur0h4bqwMeG6tyov4buXxqHhu5XDrWnhurkmKi/hu5MmKuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJkbhu6kh4bq84bq84bq84bu2IeG7kuG6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHDuTIh4bq54bq9w7ohw7kw4bq9Icah4buV4buLIcah4buV4bubaeG6uSHGocOgaCHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurfhu6EwIcO54bujaeG6uSov4bq7KSYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurrDojDhurMuJsag4buVw61p4bq5IeG6t+G6uzlp4bq5IeG6tXHhu49p4bq5IVt9IWk2aCFnMmghxqHhurvDosOtIWfhu4/hur0h4bqwMeG6t0Ah4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq04bqhxqEhxqBvIeG6tTUhxqHhurvEkSHhurvhur1kaSHDuTDhur0hxqHhu5Xhu4sh4buZ4bubMGkhxqHhu5Xhu4lp4bq5Icah4buVw61p4bq5IeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6u8OsMEAh4bq74bq9ZGkh4bq1M+G6vSHhurvDrDAhw7kyIeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFm4bq9aeG6uyHGoWIjIUnhurnhurvhu4Eh4buZ4bubxalixqEh4bq0M+G6vSHhurtu4bq9IeG6tTPhur0h4bqx4bq9xJHhu5sh4bq0NGnhurkh4bqxbiHGoeG7h2nhurshZ+G6o2khxqHhurtyIeG7puG6vOG7pkAhaeG6u+G6vWRoIWbhu6khPCg8KC08KDx9QCHhurU1IeG7pzHhurch4bq14buBaeG6uyFobsahIcah4buVw61p4bq5IWnhurvDumnhurkhaeG6u+G6vWRoIcO54bufQCHhurnhur004bq9IeG7k+G6uzHhu5MhxqHhu5Xhu4lp4bq5Icahw6BoIWcy4bu2IeKAnOG6tG/hur0haOG7jeG6vSFoayHhurvhur9p4bq7IcahNmnhurkhxqHhu5Vxw7Rp4bq5QCHGoTZp4bq5Icah4buxIcah4buV4buJaeG6uSFp4bq5Mmnhursh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5NAIeG6s+G7geG6t+G6uyHDueG7n+G7uCHGocOj4buTIcah4buV4bubaeG6uSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bq3MeG6tyFp4bq5MmnhurtAIWfhu4Np4bq7IcO5dOG6tyHDuTIhacOgaeG6uSHhurcww60haTZp4bq5IeG7l+G7m+G6ocahQCHhurfhurvhuqHGoSFnccO1aeG6uUAh4bq74bq9ZOG7myHhu5nhu5s0QCHhu5dy4bq3IeG6tzNp4bq7Icah4buVMGnhursh4bq34buhMCFpY2khZuG6vWnhurshxqFiIyHhu5LhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq3w6whxqHhu5Xhu4lp4bq5IeG6teG6vcSRaEAh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u2Qh4bq74bq9ZGkh4bq1M+G6vUAhxqHhurvDoGkhxqHhurvhur1kaSFoa+G6vSHGoeG7lXHhu49p4bq5QCHhurcx4bq3IWnhurkyaeG6u0Ah4buXNGkh4buT4bq7xINoIeG6t8OsIeG6ueG6vTEhxqHhu5Xhu4Eh4bq54bq9MCHGoTZp4bq5IeG6tzDDrSMh4bq24bq74budIcah4buV4buJaeG6uSHGoeG6u+G7myHhurvhu53GoSHhurN0ITFpIeG6teG6o+G7myHGoXEh4bq3w6wh4bq34bq74buJaSFn4buJ4bq3QCHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bunMGnhurtAIeG6sWNpIcO5w7pp4bq54oCdIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJknhurvDumnhurkh4bq34bq74buhIcah4buVccOyaeG6uSHDuTIh4buZ4bubxalixqEh4buXMeG6t+G6uyHhurXhu51p4bq5IeG6u3Hhu41p4bq5QCHhurXhu51p4bq5Icah4bq74buP4bq9IeG6teG6vcSRaCHhurU1IeG6tXEwIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIcah4buVw7QhxqHhursyaeG6uyFp4bq5MmnhurshZuG6vWnhurshxqFiIeG7meG7mzBpIcah4buV4buJaeG6uUAh4bq3w6wh4bq1w6xp4bq5IeG6ucOs4buTIeG7leG6ocahIWfhu41pIeG6t+G6u8OtIWnhurnDoGkh4buXMeG6t+G6uyFp4bq7MiFpceG7jeG6t0AhZzIhaeG6uTJp4bq7IeG7p+G7m+G6ocahIWbhurvEg+G7myHhurfhurvhu6Eh4bq1M8OtIcO54buN4bq9IcahbOG6tyHhurVuIcahNmnhurkhxqHhu5Vxw7Rp4bq5IcO0IWhy4bq3IeG6tzDDrUAhZzIh4bq1bmnhurkhZ3Thurch4bq1xJEh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq04bqhxqEhxqBvIeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurFjaSHDucO6aeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEpKCgo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhW3174buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzx7KVsvKSkp4bqzPCgifSB7IMahPj4pZyAtKT5b4bqzPClbKTx7W8ahPDwiPGdbLeG6vSPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLkbhu6kh4bq84bq84bq84bu2IeG7kuG6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHDuTIh4bq54bq9w7ohw7kw4bq9Icah4buV4buLIcah4buV4bubaeG6uSHGocOgaCHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurfhu6EwIcO54bujaeG6uS4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLikoKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLlt9ey4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJuG7ljRpIeG7p+G7m+G6ocahIWbDqmnhursh4buZ4bubMGnhurkh4bq74buJ4bq3IeG6t+G6u8OtIeG6teG6vWRpIcah4bq7w60z4bq9IeG6s+G6vSHhurVuaeG6uSHGoTPhur0h4bq2a2nhurkhxqHFqSHGoEnhurrhuroh4buEScag4bq2IcOZ4bq9aTBAIUbhurZJIcag4bq74bufxakhw5nDoGlAIcah4bq7Mmnhursh4buT4bq7bCHDmeG6vWTGoSHGoOG7leG6vyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4buXxqHhu5XDrWnhurkm4bq0bmnhurkhZ3Thurch4bqz4bqvaSHhurM3xqEhxqE2aeG6uSHGoeG7lXHDtGnhurkqL+G7l8ah4buVw61p4bq5Jiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7mOG7mzAh4bq3MeG6tyHGoeG6u+G7j+G6vSFm4bupQCHDueG6vWThurchZuG7geG7kyHGoeG6u+G7j+G6vSHhurEwaSHhursyaeG6uyHhurcx4bq3IeG6t+G6u3HDsmnhurkhxqHhu5Xhur9p4bq7QCFmYiHhurvDrTPhurfhurtAIeG6tWMhMWlAIeG6s3QhMWkh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTQCHGoeG6vcSR4bubIcah4bq74buhIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6t+G6u8OtIeG6tWJpIeG6t+G6u+G7nSHGoeG7leG7iWnhurkh4bq3a2nhurkhxqEx4bq3IeG7meG7m8WpIeG6u8OtM+G6t+G6uyHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkhaeG6uTJp4bq7QCHhu5c0aSHhu5PhurvEg2gh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4buT4bq74bujIeG6u8O14buTIcO54buN4bq9Icah4bq/aeG6uyHhurvhur9p4bq7Icah4bq7dOG6tyHGoeG6vWVpIeG6t+G7oTAhxqHhu4dp4bq7IWcyaCHhurfDsiHhu5fDtCHhurfhurvDrSHDueG6vWThurchZuG6q+G7myHhurnhu4nhur1AIeG7p+G7neG6tyHGoeG6vWJpIeG6teG6o+G7myHGoXEh4bq3MeG6tyHhurN0ITFpIcO5MsOtIWbhurvhu5tAIeG6t+G7n2gh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5NAIcO5MsOtIeG6tzHhurchZ+G7g2nhurshw7l04bq3IWgyIcah4buHaeG6uyFx4bubIcah4bq94bqraSHGoeG6u+G7myHhurvhu53GoSMh4bq2MeG6tyFnw60z4bq9IeG6u+G6v2nhursh4bqzw60waeG6uyFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkhw7ljIeG6tzQh4buZ4bubxakhaGtAIeG7l2whZ3HDtWnhurlAIeG6ucOs4buTIeG7k+G6u+G6o2khxqHDquG6t+G6uyHhurd04bq3IcO5MsOtIcahNmnhurkhxqHhu5Vxw7Rp4bq5IWbhur1p4bq7IcahYiHhurfhu6EwIcah4buHaeG6uyMh4bqyw60waeG6uyFp4bq54bq74bq9ZOG7kyFJ4bq7MiFpceG7jeG6tyHhurvDrTPGoSHhurVuaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSFn4buDaeG6uyHDuXThurch4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4buXMOG7myHhurdvIeG7k+G6u+G6o2kh4bq7w6wwIeG6u8OtM8ahIeG6tW5p4bq5IeG6t8OsIeG6u+G6vWThu5sh4buZ4bubNCHhurvDsmkjIUbhur1p4bq7IcahYiHGoXEhaeG6u8OgaSHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5/hurch4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIeG6ueG6vTThur0h4buZ4bubxalixqEhw7nhur1k4bq3IWcyaCHhurfhurvDrSFp4bq74bq9Y+G7myFnMMOtIeG6s25p4bq5Icah4buV4bqraSHhurXhu4EwIeG6sTJpIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkbhursw4bq9Icah4bq7MeG6tyHGoeG6vWNoIWk2aeG6uSFnw7Xhur0hxqHhurtiIeG6t+G7oTAhw7nhu6Np4bq5IeG6tOG6ocahIcagb0Ah4bq3buG6vSFp4bq54bubbWkh4bqzw6BpIcahbuG6tyHDmeG6vWTGoSFJMGhAIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6t+G7oTAhxqHhu4dp4bq7IeG6tTBp4bq5IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFmYsahIeG6u8O14buTIeG6uzLhur0h4bq74buLMCHhurnhur3DujAh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIcah4bq7w6LDrSHhurc0IeG6t+G6u+G6vWPhu5sh4buVbmnhurkhw7kyIeG6t+G6u+G6vWPhu5sh4buXw6Dhu5tAIeG6t+G6u+G7nSHGoeG7leG7iWnhurkh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIcah4bq7w6LDrSHhurfhurvhur1j4bubIeG7l8Og4bubQCHGoTPDrSHhurFx4buN4bq3IeG6tW7GoSHhu5PhursxIcah4buVw61p4bq5IWnDoGnhurkh4bq3MMOtIWk2aeG6uSHhu5fhu5vhuqHGoUAh4bq34bq74bqhxqEhZ3HDtWnhurlAIeG7l3Lhurch4bq3M2nhurshxqHhu5UwaeG6uyHDuTIh4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHhurnhur0wIcahNmnhurkhaW7hur0h4bq14buBMCHhurfhu6EwIeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyMh4bq2w7Ih4bq34bqh4bubIWlu4bq9IWnhurkyaeG6uyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurU1IeG6t+G6u+G7m8WpxJFpIeG6s+G7geG6t+G6uyHGoeG6u8Oiw60h4bq7ceG7jWnhurkh4bq54bq9NGgh4bqz4bqjaSHGoeG7sSHGoeG7leG7iWnhurkh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5MhZuG6uzDhur0hZuG6u8OtMWnhurlAIcahNmnhurkhxqHhu7EhZ2Qh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq34bq7YiHhurHhur1iaSHhurfhurtiIcahM8OtIyHhu5Y0aSHhu6fhu5vhuqHGoSHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyFm4bq7YWnhurkh4bq14buBaeG6uyHDuTDhur0hxqHhu5Xhu4sh4bq1bmnhurkhZ3Thurch4bqz4bqvaSHhurM3xqEhxqE2aeG6uSHGoeG7lXHDtGnhurlAIcahbOG6tyHhurVuIcahNmnhurkh4bqx4bq/aeG6uyHhu5nhu5vDoGkh4bq54bq9MOG6vSHhurXDrTNpITwoPCktPCg8PiFx4buN4bq3IeG6tTPGoSHGoeG7leG6q2khKSlZ4bu4IeG7meG7m8WpIWhrIWnhurkyaeG6uyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurUzxqEh4bq54bqjaSE+KCMoKCghxqHhu7Eh4bq1bWnhurkhJMahNmnhurkhKUB9IWfhuqNpIeG7l8OtIWk2aCE8KDwoJSMh4bq2w7Ih4bq34bqh4bubIWlu4bq9IeG6sW4haeG6uTJp4bq7IeG6t+G6u+G7m8WpxJFpIeG6s+G7geG6t+G6uyHhu5VqIWnhuqXGoUAh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq34bq7YiHhurHhur1iaSHhurfhurtiIcahM8OtIeG6t+G6u+G6vWJoISA+WSHhurnhur0xIcah4buV4buBIeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahQCHGoeG7lcOtaeG6uSHhurXDrCFn4bq9aeG6uyFm4bq9ZGkh4bq14bq9ZGkhxqF1IeG6t+G6u+G6vWJoIcah4buV4bqraSF7PFkjIeG6tsOyIeG6t+G6oeG7myHhurcx4bq3IWnhurkyaeG6uyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurU1IeG6tXHDteG6tyHhu5c34buTIeG7p2Lhu5MhZzPhur0h4bq7w7Xhu5MhZ8awIeG6u8OyaSHGoeG6u8Oiw60h4buZ4bubxakh4bq7w60z4bq34bq7QCHDueG7jeG6vSHhurXhu4Fp4bq7IeG6u3Hhu41p4bq5Icah4bq74bubIeG6u+G7ncahIWnhurvDumnhurkhaeG6uTJp4bq7IeG7k+G6u+G7oyHhurvDteG7kyMh4bq6buG6vSFp4bq7w6Phu5MhZuG6vWnhurshxqFiIeG7meG7m2zhurchxqFiIeG6ueG6veG7neG7kyHGoeG7h2nhurshxqHhurvhu5sh4bq74budxqEhaDNp4bq7IWjhuqkhw7lsaSHhurXhuqPhu5shxqFxIWlx4buN4bq3IWnhurnDrTLhur1AIcah4bq9YuG7kyFp4bq7w6NpIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurtkIWjhu43hur0h4bq34bq74bubxanEkWkh4bq54bq9MMOtIcahcyHhurcx4bq3IWlx4buN4bq3IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSMh4bqw4bqraSHhurczaeG6uyFp4bq7w7pp4bq5IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurtsaeG6uSFp4bq7ceG7tiHhurjhur3huqHFqUAh4bqx4bq9MEAh4bq7w6wwIeG6t+G6u+G6ocahQCHhu5PhurvDoGkh4bqxw6xpQCHhurkz4bq34bq7IyMjIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG7kuG6u+G7nSHGoOG6u+G7iSHhurU1IeG6t8OsIcah4bq74bqraCFp4bq74bq9Y+G7myHhu5c0aSHhu5PhurvEg2ghaOG7jeG6vUAh4bq1w6xp4bq5IeG6ucOs4buTIeG6tTFp4bq5IWbEkSHDuTLDrSHhurnhur0xIcah4buV4buBIeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIWnhurtxIeG6teG6vWRpIcahdeG7uCFpNmnhurkhZ3HDtWnhurkhxqEx4bq9IcahM8OtIyMjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bq24bubbuG6tyHhurcx4bq34bq7IWgzaeG6uSHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyFn4bqjaSHGoeG6u3IhxqFxIeG6tTBp4bq5IeG6s+G6vWVpIeG7lTAhaeG6uTLFqSHhurcyaeG6uSHhu5fDoOG7myHhu5VuaeG6uUAhxqEx4bq3IeG6tW5p4bq5IWnhurvhur1j4bubIWg5xqEh4bq1Ymkh4bq3MeG6tyFpY2khZuG6vWnhurshxqFiIcah4buVw61p4bq5IWbhurvhu5shw7l04bq3IyFG4bq7a2nhurkhaThoIWnhurnDrTLhur0hxqHhuqNoITRp4bq7IeG6u3HDtGnhurkh4bq1w6xAIeG6tzQhaXHhu43hurchacOs4bq9IeG6t+G6u+G7m2nhurkhw7kyIcah4buHaeG6uyHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4khacOs4bq9IeG7leG6veG6q2nhurkh4buX4bqpIeG6tcOsaSFp4bq7w6NpIWnhurvhur1j4bubIeG6t8OyIeG6u27hur0hw7kyaeG6uSHhurXEkSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWlAIeG7l8OtaeG6uSHhurdwaeG6uSHhu5Phurs04bq9IeG6tWzhur0haDnGoSHDueG7jeG6vSFp4bq7w7pp4bq5Icah4bq7MeG6t+G6uyHGoeG6u3LhurchaOG7jeG6vSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoOG6u8Oiw60ha2nhurkhSeG6ueG7m8WpZWkh4buvaeG6uyHhu5bDsmktIeG6tuG7n+G6tyHGoeG7lXHDtGnhurkh4bq24buf4bq3IeG7puG7m+G6ocahIWnhurvDo+G7kyFm4bq7xIPhu5tAIeG6sG4h4bq2a2nhurkhxqDhurtxw7Jp4bq5QCHGoeG6u+G6vyHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4khZzIhxqHhu4dp4bq7IeG6t8OsIcO54buBIcah4buVw6oh4bq14buBMCFm4bq9aeG6uyHGoWIh4buZ4bubMGkhxqHhu5Xhu4lp4bq5IeG6t+G7oTAhaOG6vWNpIeG6sDfhurdAIcOZ4bujaeG6uSHGoeG7leG7m2nhurkh4bqz4bubIWjhur1jaSFp4bud4bq9IeG7k+G6u8OqMCHhurA34bq3IWnDrOG6vSHhu5Xhur3huqtp4bq5IcO5MiHhurc0IWlx4buN4bq3IWnDrOG6vSHhurfhurvhu5tp4bq5IyHDmeG7jeG6vSHGoeG6vWNoIWk2aeG6uUAhZ8O14bq9Icah4bq7YiHDuWMhw7nhu4EhxqHhu5XDqiHhurXhu4EwIWbhur1p4bq7IcahYiHDuTIhaeG6ueG7m21pIWnhurvDoGkhZ3Thurch4buT4bq7w61p4bq5IeG7k+G6u+G7nSHhurVxw7Xhurch4bq1MsOtIcahM8OtIeG6t8OyIeG6sTRpQCHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4kh4bq7buG6vSHGoeG7nyFp4bq74bq9Y+G7myHhurXhur1j4bubIWbhur1kaSHhu5Xhur3huqtp4bq5IeG6t8OsIeG6tcSRIeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHGoeG7lcO0Icah4bq7MmnhurshaG7GoSHhurd04bq3IcahNmnhurkhxqHhu5Vxw7Rp4bq5IeG6t+G7oTAhw5nhu6Np4bq5IeG6tW5p4bq5IWd04bq3Icah4bq9Y2ghaTZp4bq5IeG6sDfhurch4bq44bq9MGnhurktIcag4bq7MeG6vSFJ4bq54bubxanhuqtpLSHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4lAIcah4buV4bubaeG6uSHGocOgaCFmYsahIWls4bq9IeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u3HDsmnhurkhZuG6vWnhurshxqFiLSHGoeG6u3HDsmnhurkhaDPhur0h4bq54bq9w7owIcOZ4bq9ZMahIUkwaCHDueG7jeG6vSHGoOG7leG7m2nhurkh4buY4bubbOG6tyHDuTIh4buv4buWw4Lhu69JIyFG4bq7MOG6vSHGoeG6uzHhurchxqHhur1jaCFpNmnhurkhZ8O14bq9Icah4bq7YiHhurXDrCFp4bq7w7pp4bq5IWk2aCHhurnhuqNpIeG6tcOgxakhxqHhu4dp4bq7IeG6tTUhxqHDquG6t+G6uyHhurd04bq3Icah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaSHhurcx4bq3IeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7MeG7kyHhurc04bq9Icah4bq74bq9ZGkhaDNp4bq7IWjhuqkhaGvhur0hxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurXhuqPhu5shxqFxIWbhur1p4bq7IeG6s8OtMGnhurshxqHhurvhu5sh4bq74budxqEh4bq1ccO14bq3IWnhurvhur1j4bubIWnhursyIeG6teG6o+G7myHGoXFAIeG6s8OtMGnhurshaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq14bqj4bubIcahcSHDuTLDrSHGoeG7h2nhursh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWfhu4Np4bq7IcO5dOG6tyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyMhw5nhu43hur0hZuG6uzHGoSHDueG7iWnhurkhw7lxw7JpIeG7pzBAIeG6sThp4bq5IWlu4bq9IWd04bq3IcO5MiFpY2khxqE0aeG6uSHDucO6aeG6uSHhurfhurs34bq3QCHGoeG7h2nhursh4bq34bqjaSHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5/hurch4bq1xIPFqSFoM2nhursh4bq3w7Ih4bq34bqh4bubIWcz4bq9IWnhurkyaeG6uyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7k0AhxqHhurtxw7Jp4bq5IWgz4bq9IcO5MiHhurPhu4Hhurfhurshw7nhu58hxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkh4bqzdDAhxqHhu5XhuqtpIcah4bq9Y2ghaTZp4bq5IWbhursx4bq3IeG6seG6vWTGoUAh4bq3w7Ih4bq7buG6vSFpb+G6vSHGoeG7lW7hur1AIWfDteG6vSHGoeG6u2Ih4bq3M2nhurshxqHhu5UwaeG6uyHhurfhu6EwIcah4buHaeG6uyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhKSgoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IVtdKeG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88eylbLykpKeG6szwoICgoKD7GoSApXV1nKS3GoSkj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy5G4bupIeG6vOG6vOG6vOG7tiHhu5LhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkhw7kyIeG6ueG6vcO6IcO5MOG6vSHGoeG7leG7iyHGoeG7leG7m2nhurkhxqHDoGgh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq34buhMCHDueG7o2nhurkuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4pKCgoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy5bXSkuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibhurjhur0wIeG6t2tp4bq5IeG6t8OyIWbhurvDqiHhurfhurvDqmnhursh4bunMeG6tyHGoTPhur0h4bq2a2nhurkhxqHFqSHGoEnhurrhuroh4bq2a2nhurkhaeG6ueG6u2Qh4bq2w63hu5dow63hu5chKUAhRuG6tkkhxqDhurvhu5/FqSHDmcOgaUAhxqHhursyaeG6uyHhu5PhurtsIcOZ4bq9ZMahIcag4buV4bq/Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhu5fGoeG7lcOtaeG6uSbhu5LhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bqxY2khw7nDumnhurlAIcah4bq7w6BpIcah4bq74bq9ZGkhw7nhu43hur0haGvhur0hxqHhu5Vx4buPaeG6uSov4buXxqHhu5XDrWnhurkmKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4buY4bubxakh4bq7w60z4bq34bq7Icah4buHaeG6uyHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4khxqHhurvhu4/hur0hZuG7qSE8KDwpLTwoPihAIcah4bqjaCFp4bq74bq/aSHhurViaSFpNmghPCh9KCHhurVxw7XhurchxqDhurvhu6EhxqFx4buNaeG6uSHhurbhurvDqmnhursh4buT4bq74buhIeG7k+G6u+G6qyHhurPhu5vFqWTGoSHhurU1IeG7pzHhurch4bq14buBaeG6uyHhu5Phurtxw7Jp4bq5IeG6u3Hhu41p4bq5IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFp4bq5MmnhurtAIWfhu4Np4bq7IcO5dOG6tyHhu5nhu5swaSHGoeG7leG7iWnhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhurvDosOtIeG7kuG6u8OsIcag4bq74buhIcahceG7jWnhurkh4bq24bq7w6pp4bq7IeG7k+G6u+G7oSHGoOG7leG6o2kh4bq6bWnhurkh4bq6MiFp4bq7w6NpIeG6teG7gWnhurshxqEz4bq9IeG6um7hur0haeG6ueG6u+G7gSHhurZraeG6uSHhurFsIeG7meG7m8WpIeG6u8OtM+G6t+G6uyHGoeG7h2nhursh4buS4bq74budIcag4bq74buJIcah4bq74buP4bq9IWbhu6khPCg8KSEtITwoPihAIcah4bqjaCFp4bq74bq/aSHhurViaSFpNmghPCh9KOG7tiHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4kh4buT4bq7NOG6vSHhurnhur3DuiHDucO6aeG6uSHDuTDhur0hxqHhu5Xhu4shZzIhxqHhu5Xhu5tp4bq5Icahw6BoIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6t+G7oTAhw7nhu6Np4bq5Icah4buV4bubaeG6uSHhurPhu5shw7kyIWjhur1jaSFp4bud4bq9IeG7k+G6u8OqMCHhurA34bq3IyHGoOG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHGoeG7jeG6vUAh4buS4bq74budIcag4bq74buJIeG6t+G6o2kh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIcah4bq7w6LDrSHhurtx4buNaeG6uSHhurFjaSHDucO6aeG6uUAhxqHhurvDoGkhxqHhurvhur1kaSHDueG7jeG6vSFoa+G6vSHGoeG7lXHhu49p4bq54bu4IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurcx4bq3IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHhurnhur0wIcahNmnhurkh4bq3MMOtIcO5MiHGoeG6uzBoIeG6ueG6vTAh4buXw6Dhu5shw7kyw60h4bq34bq74bubw7Phur0h4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHGocOtMmkh4bq34bqj4bub4bu4IeG6u+G6v2nhurshxqHhursyaeG6uyHhurfhurvhu5vDs+G6vSFn4bq94bqraSFmYsahIWbhurvhu5shw7l04bq3IeG6tW5p4bq5IWd04bq3IeG6t+G7oTAhw7nhu6Np4bq5IcahM+G6vSHDuTJp4bq7IeG6tTDhur0h4bqwN+G6tyHhurjhur0waeG6uSEtIcag4bq7MeG6vSFJ4bq54bubxanhuqtpIS0h4buS4bq74budIcag4bq74buJIyFR4bubIcah4bq94bqraSHGoeG6u+G7myHhurvhu53GoSHhurcx4bq3IWnhurkyaeG6uyHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurfDrCHhurnhur0xIcah4buV4buBIeG6ueG6vTAhxqE2aeG6uSHhurcww60hJOG6t+G6u2Ih4bqx4bq9YmlAIeG6t+G6u2IhxqEzw61AIeG6teG6vWRpIcahdUAh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u2QhxqHhurtraeG6uSHGoeG6vWlAIeG6t8OyIWbhurvDqiFnN+G7kyHhu5Ux4buTIeG6u+G6vWRpIeG6tTPhur1AIWgxxakhaWtp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTQCHGoeG6u+G6vWLGoSHhurHhu4FAIeG6s+G7n2nhurkh4bq34bufIcWpIcahYkAjIyMl4bu4IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurfhurtiIeG6seG6vWJpIcah4bq7dOG6tyHhu5PhurvEg2gh4buXdSHhurPhu59p4bq5IeG6t2tp4bq5IWnhurnhurtkIcah4bq94bqraSHGoeG6vWJpQCHhurvhur1kaSHhurUz4bq94bu4IeG6t8OyIeG6t+G6oeG7myFnM+G6vSHDuTIhacOgaeG6uSHhurcww60h4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHhurcx4bq3IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurtsaeG6uSEk4bq7w6wwIeG6t+G6u+G6ocahQCHhurnhur3huqHFqUAh4buT4bq7w6BpIeG6scOsaUAhw7nDo8ahIWfhur1k4bubIeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurklIcah4bq7w6LDrSHhurtx4buNaeG6uSHhurfDrCHhurfhurvhu4lpIWfhu4nhurch4bq1xJEh4bq54bq9NGghxqHhurvhur3EkeG7myFrIWnhurvhur1laCFoa+G6vSHGoeG7lXHhu49p4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJknhurkyaeG6uyHhurZraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHGoeG7h2nhursh4buS4bq74budIcag4bq74buJIeG6t8OsIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u2xp4bq5IWfDoOG7myHhurXhu4/hur0hxqFzIWnhurvDumnhurkhaTZoIVsoIeG6t+G7oTAhxqHhurtiIWbhu7EhxqHhu5Vx4buN4bq3QCHhurvhur9p4bq7Icah4bq7MmnhurshaeG6q2khaeG6u8O6aeG6uSFp4bq5MmnhurshaeG6ueG6u2MhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7bGnhurlAIcah4bq7YiHhurtkIeG6t2tp4bq5IWnhurvDoGkh4bq3w6whxqHhu5Xhur9p4bq7IeG6tW4hxqEwxakhaeG6ueG6u2NAIcahMeG6tyHhu5PhurvDrWnhurkh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq3cGnhurkhaeG6u3EhxrAhxqHhurty4bq3IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurcww60jIeG6ssOtIeG6tcOsQCHhurXhu4Fp4bq7IeG6u3Hhu41p4bq5IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHGoeG7jeG6vSHGoeG6u8Oiw60h4buY4bubxakh4bq7w60z4bq34bq7Icah4buHaeG6uyHhu5fhuqkh4buT4bq7McahIeG6u+G7m8WpIeG6tXHDteG6tyFp4bq7w7pp4bq5IeG6ueG6vTEhxqHhu5Xhu4Eh4bq3bMahIWdq4bq9QCHGocOjaSHhurPhu59p4bq5IWnhurvDumnhurkhceG7myHGoeG6u2Ih4bq34buhMCHhu5nhu5sxIcah4buV4bq/aeG6uyHhurVv4bq9IWjhu43hur0h4bq34buhMCHhurXhuqHGoSFpceG7jeG6tyHDuTIh4bq34bubbuG6tyHhurcx4bq34bq7IWgzaeG6uSFm4bq7w60wIeG6u+G7ieG6tyHhurdraeG6uSFp4bq54bq7ZCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurRtaeG6uSHhurfhurvDqiFJ4bq54bubxallaSHDmeG6vWTGoSHhurJwaeG6uS0h4bq44bq9MWgh4bq1bOG6tyHhu5bDtCHhurZraeG6uSHGoOG6u3HDsmnhurkh4bq34bq7w60h4bqx4bq9Ysah4bu2IeKAnMag4buVw61p4bq5IeG6sWzhur0h4bq3NGnhurshaOG7jeG6vUAh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq34bqjaSHhurfhurvhu5vFqcSRaSHhurVv4bq9IWhrIeG6u+G6v2nhurshxqE2aeG6uSHGoeG7lXHDtGnhurkhxqHhurvDosOtIeG6u3Hhu41p4bq5IWnDoGnhurkh4bq3MMOtIeG6u+G6vWThu5sh4buZ4bubNCHDuTIh4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHhurnhur0wIcahNmnhurkh4bq5N2khw7nhu43hur0hxqE2aeG6uSHGoeG7lXHDtGnhurkh4bunMGnhurvhu7ghZ+G6ocWpIWbhur1p4bq7IcahYiHhu5dsQCFm4bq9aeG6uyHGoWIhxqHhu5vhuqNpIeG6u8OtMmkhZzJoIcWpYuG7myHGoWwhxqHhurvDomkh4bq34bq7bMahIeG6tcSRIeG6tTRoIeG6sTTDrSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bqxY2khw7nDumnhurkjIeG7lsO0IeG6tmtp4bq5Icag4bq7ccOyaeG6uSHGoeG6uzBoIWhx4bubIeG7muG6sEnhurIhxqHhu4dp4bq7IeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurkhRmIh4bq7w60z4bq34bq7Icah4buV4bq9xJFpIWbhursw4bq9IeG7mOG7m8WpIeG6u8OtM+G6t+G6uyHGoeG7h2nhursh4buS4bq74budIcag4bq74buJIcah4bq74buP4bq9IWbhu6khPCg8KS08KD4oIcah4bqjaCFp4bq74bq/aSHhurViaSFpNmghPCh9KCFn4buDaeG6uyHDuXThurch4bq2a2nhurkhxqDhurtxw7Jp4bq5IyHhu5bDtCHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5/hurch4buT4bq7bOG6vSHhurvDteG7kyHDueG7jeG6vSHhurcx4bq3IeG6t8OyIeG7meG7mzBpIWfhur3huqtpIeG7meG7mzBpIcahw6Phu5MhxqHhu5Xhu5tp4bq5IeG6tcSDxakhaDNp4bq7IWbhurvDoOG7myHhurVuxqEh4buT4bq7MSHDuWMh4bq3NOG6vSHGoeG6u+G6vWRpIWhr4bq9Icah4buVceG7j2nhurkh4bq14bqj4bubIcahcSFm4bq9aeG6uyHhurPDrTBp4bq7QCHGoeG6u+G7myHhurvhu53GoSFp4bq54bubbWkhZ3Thurch4bq34bq7w60h4bq14bqj4bubIcahcSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkjIeG6tMSDxakhaeG6uzBp4bq7Icah4bq9Ymkh4bq1biHhurvDrTJpIcah4bq7Mmnhursh4bq3MeG6tyHhurN0ITFpIeG6uzMhxqHhuqNp4bq5Icah4buV4buJaeG6uSHhurXhur3EkWjhu7ghxqHhur1i4buTIcah4buf4bq3Icahw6Phu5MhxqHhu5Xhu5tp4bq5Icah4bq7McOtIeG6ueG7kSFm4bq7w6whZuG6uzZpQCHDuXHhu41p4bq5IWg34bq3QCHhurvDsyHGoeG7lcO1IeG6s8OtMGnhurshaeG6ueG6u+G6vWThu5MhZuG6u2vhur0h4buT4bq74buf4bq3IeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIWbhur1p4bq7IeG6s8OtMGnhursh4bq1xJEh4bq1cTAh4bq3MeG6tyHhurN0ITFpIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIWfhu41pQCHhurfDrCHDuTDhur0hxqHhu5Xhu4sh4buZ4bubMGkhxqHhu5Xhu4lp4bq5IeG6teG6vSHDuTLDrSHDucOjaSHhursyaeG6uyFp4bq7OGgh4bq54bq9MCHGoTZp4bq5IWk2aeG6uSFndOG6tyHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoeKAnSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZbfSFpNmgh4buZ4bubMEAh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq04bqhxqEhxqBvIeG6t8OsIWnhurvDumnhurkh4bqxceG7jeG6tyHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkhaOG7jeG6vUAhxqHhurvDquG6t+G6uyFyaeG6uSHDueG7jeG6vSHGoXNp4bq5Icah4bq74buP4bq9IWbhu6kjIeG6tmtp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIcah4buV4bqraSHhurXhu4EwIeG6sTJpIcah4buHaeG6uyHhurfDrCHhu5d0IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFm4bq7MSHDucO6aeG6uSHhurfhurs34bq3QCHhu5Phurvhu6Mh4bq7w7Xhu5Mhw7nhu43hur0h4bq14buBaeG6uyHhurtx4buNaeG6uSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq34buhMCHhurc0IWlx4buN4bq3IcO5MiHFqeG6q+G7myHhurfhuqPhu5sh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIUbGoC3hu6bhuroh4bq34buhMCHGoeG7h2nhursjIcag4buV4bqraSHhurfDsiHhu5fDtCHhurvhu5vFqSHhurVuaeG6uSHhurfDrCHhurvhur1k4bubIeG7meG7mzQhaeG6ueG7m21pIWd04bq3IcahcyHhurcx4bq3Icah4bq7Mmnhursh4buT4bq74bqjaSFm4bq9aeG6uyHGoWJAIeG6t8OyIeG6t+G6oeG7myFnM+G6vSFp4bq5Mmnhursh4bq5N2khw7nhu43hur0h4bq1b+G6vSFo4buN4bq9IWhrIeG6u+G6v2nhurshxqE2aeG6uSHGoeG7lXHDtGnhurkh4bq1NSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkhaeG6u8O6aeG6uSFp4bq5Mmnhursh4bq3w6whxqHhur1jaCFpNmnhurlAIcah4bq7YiFoM2nhurtAIcahM8OtIeG7lTAh4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHhurnhur0wIcahNmnhurkh4bq3MMOtIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4bq9aSHGoXHDtGnhurkh4buVOGnhurkhxqHhurvhu4/hur0h4bq54bq9MGkhxqHhu43hur0hw7nhu43hur0h4bq3MeG6tyHhurnhur004bq9IeG7k+G6uzHhu5Mh4bq1bWnhurkh4bqxbkAhxqHhu4dp4bq7IeG7kuG6u+G7nSHGoOG6u+G7iSHhu5fhuqkhxqHhur1i4buTIcah4buf4bq3IcO54bq9YsahIWnhuqtpIWnhurvDumnhurkhxqHhu5UwaeG6uSHhu5d1IWjhu43hur1AIeG6t2tp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIcah4bq9YuG7kyHGoeG7n+G6tyFm4bq7YWnhurkh4bq14buBaeG6uyHDuTDhur0hxqHhu5Xhu4shZzIh4bq1bmnhurkhZ3Thurch4bqz4bqvaSHhurM3xqEhxqE2aeG6uSHGoeG7lXHDtGnhurlAIeG6ucOs4buTIeG7k+G6u+G6o2kh4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSHGoeG7h2nhurshaeG6uzIhaeG6uTLFqSHhurcyaeG6uSHhurnhur0y4bubIeG6teG6p+G7k0Ahw7k2aSFo4bq9aeG6u0Ah4buncmnhurkh4bq1MWnhurkhw7nhu43hur0h4buXdCHGoeG6vWkhxqFxw7Rp4bq5IeG6t+G7oTAh4bqwMeG6tyHhurptIWbDqmnhurshxanhuqvhu5sjIeG6tMOsIeG6t3Bp4bq5IWcyIeG6t27hur0haeG6ueG7m21pIeG7l3LhurchaDNp4bq7QCHhurVuaeG6uSFndOG6tyFo4buN4bq9IeG6tcSRIeG7k+G6u+G6oWkh4bq14bqh4bubIeG6tWJpIWk2aCE8KH0oQCHhu5Lhurvhu50hxqDhurvhu4kh4buX4bqpIWcyIcah4buHaeG6uyHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkhw7QhZuG6u+G7myHDuXThurch4buT4bq7w6owIeG6sDfhurdAIWk4aCHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq7w6xoIeG6tzHhurchxqHhu4dp4bq7IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurfhu6EwIeG6tzQhaXHhu43hurfhu7ghaG7GoSHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq7w7pp4bq5Icah4buV4bubaeG6uSHGocOgaCHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7k0Ah4bqz4buB4bq34bq7IcO54bufIcO5MiHhurPhu5shZ+G7geG6t+G6uyHhursyaeG6uSHhurXhuqPhu5sh4bq34buhMCHDueG7o2nhurkhxqHhu5Xhu5tp4bq5IeG6s+G7myHDuTIhaOG6vWNpIWnhu53hur0h4buT4bq7w6owIeG6sDfhurfhu7ghacOy4bq9IeG6tTFp4bq5IeG7l2xp4bq5QCHhurUxaeG6uSHhurViaUAhMGkhxqHDrTJpIcO5MiHGoeG6u+G7gWnhurshw7lxw7Vp4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G7r+G7m8ah4bq7w63hu5UuJknhurvDrGgh4buS4bq7w6xp4bq5IcO54bq94bqraSFG4bq9aeG6uyHGoWIqL+G7kyY=

Nhóm Phóng viên Kinh tế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng
2024-04-10 14:12:00

baophutho.vn Sinh thời, trong chín lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về với Đền Hùng. Lần nào cũng vậy, sau khi thắp hương tưởng nhớ, tri...

Nông dân Thanh Thủy học và làm theo Bác

Nông dân Thanh Thủy học và làm theo Bác
2024-03-11 09:14:00

baophutho.vn Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Thanh Thủy đã xây dựng chương trình hành động sát với điều...

Tết trồng cây nhớ Bác

Tết trồng cây nhớ Bác
2024-02-17 10:14:00

baophutho.vn Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn dành thời gian tìm hiểu quy luật tự nhiên để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó Bác hiểu rõ thế giới tự nhiên...

Nơi Bác về thăm

Nơi Bác về thăm
2024-01-17 08:18:00

baophutho.vn Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện lời kêu gọi “Tết trồng cây”, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày...

Khắc ghi lời dạy của Bác

Khắc ghi lời dạy của Bác
2024-01-17 08:17:00

baophutho.vn Tròn 60 năm trước, ngày 26/01/1964, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá), huyện Thanh Thủy đã đón nhận niềm vinh...

Học Bác từ những việc làm cụ thể

Học Bác từ những việc làm cụ thể
2024-01-16 07:31:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba hiện có 405 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ. Thời gian qua, Đảng bộ xã luôn đẩy mạnh việc học tập và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long