Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW1l4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buPd8OK4bqu4buP4bqqw4NO4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buPw5TDleG6qsOD4buP4bqocOG6qsSC4buP4buIw5Lhu4/hu6/hu4bhu4/hu4pHbC/EgsO0bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNST/huqrhu4h4w4zhuq/huq7hu4jhuqx44buNbSnhu5bhu48/w63hu48pxILDueG6qsOD4buPd+G6suG6qsSC4buP4butceG6quG7j+G6rMOC4bqqxILhu4vhu49JxILhu5/hu4jhu4/EgsSo4buY4buP4buKw5Phu6/hu4/huqhw4bqqxIJsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbXvEgsOV4bqqw4Phu4/huqpz4bqo4buPw43EqOG7o+G7i+G7j+G7r0vhuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r3Hhu4/huqpP4buC4buv4buL4buP4buu4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqhxIJK4buP4bqvxILEkOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8OS4bqqw4Phu4/huqzhu4Lhuqrhu4/huqhw4bqqxILhu4vhu4/hu4jDjEfhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buPd+G6rsOA4bqo4buP4buI4buM4buj4buPw5TDleG6qsOD4buP4buvxIJ04buv4buP4buvTeG7o+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buL4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6/EgsOT4buv4buL4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/DjcSo4bu34buPxIJP4buG4bqqw4Phu49Xxanhu4jhu4/huq/hur7hu4nhu49Xw4Dhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu4jhurrhu4jhu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buPd3Dhuq7hu4924bquw4Hhuqrhu4vhu4/hu6/EgnPhuqjhu4/huqxC4buL4buP4butcULhu4/DlMOB4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4vhu4/huqxG4bqu4buP4bqw4buvxILhu4/EgkZJ4buPScSC4bufSeG7i+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4934buf4bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu493QuG7oeG6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buL4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j3fDiuG6ruG7j+G6qsODTuG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j3dN4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqs4buM4buv4buL4buPScSC4bur4bqo4buP4buvxILFqeG7iOG7i+G7j3fhu59J4buPw5PhuqrDg+G7j+G7mOG7t8So4buP4buvxrDEqOG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iOG6tuG6qsSC4buPxILhurbhuqrEguG7j+G6qOG7guG6ruG7j3dD4bqqw4Phu4/DlOG7o+G6ruG7j+G7iMOMROG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4vhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvxILhurThu4/Dg0NJ4buPScSCxrDhuqrhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buu4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G6qOG7oeG7j+G7r0Thuqrhu4/Dg+G6rkpJ4buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G6quG7j8SCw4Hhu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hur7huqrhu4934bqy4bqqxILhu4vhu4/EguG7oeG6ruG7j8SCROG7o+G7j3fDgOG7j+G7r+G7huG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4vhu4934buG4bqq4buPw5ThurLhu4vhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/hu61B4bqq4buPw5TDleG6qsOD4buJ4buPPsO64buv4buPdkvhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j+G7iOG7ueG7j3fDiuG6ruG7j+G6qsODTuG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu493cuG7j3dPRuG7r+G7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jhu6fhuqjhu49JxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4buvceG7j8OUQeG7j+G7iuG6uuG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7ikLhuqrDg+G7j+G7r07huqrDg+G7j+G7r0Thuqrhu4/hu63DiuG7r+G7j+G6rMOK4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G6sOG7iOG7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7i+G7j+G7rcWp4buI4buP4buv4bupSeG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu43huq7hu6544bqq4buIeMOM4buN4buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG7kOG6rnbhu4jEgsOt4buPw7TDtcO1w7VJ4buSw6zhu4/Egnjhuq7Dg8SC4buIw63hu4/hu5fhu5XDtEnhu5LDrOG7jeG7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6/hu4nhu63hu6NCScSCxKjhu4jEgkLhu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buR4buR4buTL8O0w7TDtHbhu5HDtOG7l+G7keG7lcO14buX4buIxqHhu5Hhu5fGoeG6rOG7kS3huq7huqjDgy3GocO04buV4buV4buJ4bqkScOD4buN4buP4buj4bqs4buI4buD4buNZeG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j3fDiuG6ruG7j+G6qsODTuG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j8OUw5XhuqrDg+G7j+G6qHDhuqrEguG7j+G7iMOS4buP4buv4buG4buP4buKR+G7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jcO0w7XDtcO14buN4buPxIJ44bquw4PEguG7iOG7g+G7jeG7l+G7lcO04buN4buPL208cuG6qsSC4buPd3BC4buPPFc8V+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4buIxIJz4bqo4buP4bqqdOG6qOG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buPxILhurbhuqrEguG7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j0fhu4/hu65X4buuxIPhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7mOG7j+G6r3smJuG7j8ODc+G6qsOD4buP4buI4buj4buY4buPVkLhuqrDg+G7kELhuqrhu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buPasSCxKjhu5jDgeG6quG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu4/huq/Egk3hu5hr4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNST/huqrhu4h4w4zhuq/huq7hu4jhuqx44buNbWXhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu493w4rhuq7hu4/huqrDg07hu4vhu4934bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buP4buIxILhuq7hu493xKjhu6NsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqhxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/huqzhu6lJ4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu49q4buuV+G7rsSDa+G7j3dPRuG7r+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8WpSeG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu5Lhu5/hu6/hu4934bqy4bqqxILhu4/huqzhu6Hhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4/EguG7oeG6qsOD4buPd8awxKjhu4/hu69N4buj4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4nhu4/Eg+G7o8So4buPxILhu4bhuqrhu4/DtMO14buP4bqqc+G6qOG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j3vDg8SC4bqy4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j+G7l+G7oy974bqjLeG6rzxX4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu5cvw7Qv4buRw7XDtMO04buP4buvTeG7o+G7j+G6r+G6vuG6qsOD4buPPOG6ruG7t+G6quG7j3dC4buh4bqq4buPPOG7o0Lhu493w4rhuqrDg+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/DlEHhu4934bq+4bqu4buP4bqo4buC4bqu4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7i+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMSCw5Phu6/hu4vhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7rlfhu67Eg+G7i+G7j3fhu7nhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4/hu4hC4buh4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu69D4buPw7Thu4nGoeG7meG7l+G7j+G7rlfhu67Eg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/DtOG7lcO04buJw7XDtcO14buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6qsOs4buP4buIw4xC4bqqw4Phu493Q+G7jzxXPFfhu4/hu4jhurThuqrEguG7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/hu4jhuq7hu7lJ4buPw7Thu4nhu5fGoeG7meG7j+G7rlfhu67Eg+G7j+G7iMOM4buM4buv4buP4buIxILEqMOK4buv4buJKcSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j8OD4bqu4buj4buP4buIc+G6qsOD4buPw5RB4buP4buK4bq64buP4bqsT0bhuqrDg+G7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buPd8OK4bqu4buP4bqqw4NO4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buL4buPd8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/huqzhu6Hhu493w4rhuq7hu4/huqrDg07hu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7rlfhu67Eg+G7j+G6rMSo4bq44bqq4buPd09G4buv4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iOG7p+G6qOG7i+G7j+G7r8SCSuG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7ieG7j1fDiuG6ruG7j+G6qsODTuG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buuV+G7rsSD4buPd3Lhu4/hu69D4buP4butT+G7guG7r+G7j+G7iMOMT0fhuqrDg+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/DlOG7oeG7j+G7iMOS4bqqw4Phu4/hu61P4buC4buv4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/hu6/hu6NC4buPw5RB4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4nhu4/huq9C4buh4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buvQ+G7j8O0w7Xhu4nhu5Phu5Phu5fhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7rlfhu67Eg+G7i+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPd0Phu49N4buY4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6zhu64m4buP4buvQ+G7j+G7l+G7ieG7l8O14buT4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buJ4buPe8SC4bq24bqq4buP4buvxILEqOG6qsOD4buL4buPd8OK4bqu4buP4bqqw4NO4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4934bqy4buj4buP4but4buh4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu69D4buP4butceG6quG7j+G6rMOC4bqqxILhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buIw4zhurLhu4/DlMOV4bqqw4Phu4/DlOG7oeG6qsOD4buL4buPScSC4bur4bqo4buP4buvxILFqeG7iOG7j3dwQuG7j3fDk+G7r+G7j+G7iOG6uuG7iMOs4buP4buvQ+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu493w4rhu4/DlOG7oeG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buvw6zhu4/huqrEguG6rsOB4buI4buP4buI4bq24bqqxILhu4vhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/EgsSo4buY4bu54buI4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buu4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6qsOs4buP4bqqc+G6qsOD4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu4/hu4rhu5/huqrDg+G7j+G7iHBC4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j+G7iOG6ruG6oOG6qsOs4buP4buvQ+G7j+G6psSCceG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iOG7qUnhu4/EgkZJ4buPd+G6uOG6qsOD4buPd3FC4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j+G7rntk4buuPFfDrOG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buP4buv4buM4buv4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buP4buv4buf4buv4buP4buvxILhurThu4/hu4jEguG6suG7i+G7j+G6qsODxILhurLhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buL4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu6/FqUnhu4/hu4jDjOG7t+G6qsOs4buP4bqsxKjhurjhuqrhu4/Dg3Thuqrhu4/hu61D4buL4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iOG7p+G6qOG7j3fhu7nhuqrhu4/huqxG4bqu4buP4bqw4buvxILhu4/hu69N4buj4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4PDrOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8OS4bqqw4Phu4/huqrhu4Dhu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqbEgnThu6/hu49JxIJM4buv4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buL4buPScSCxanhuqrhu493xanEqOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPxILEkOG7r+G7j+G7iOG7qUnhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j3fDgOG7j8SCQuG7oeG6quG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/hu4jhurrhu4jhu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5RM4buPd09G4buv4buPw4Phuq7hu6NC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7ouG6qsSC4buPVk/hu4bhuqrDg+G7j2Rz4bqq4buP4bqvxIJ04bqqw4Mt4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu4/hu65X4buuxIPhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7mOG7j+G6r3smJuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4bqqw4PEgsOB4buPe+G7o+G6qMSow4Phu6Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQLeG7j3ZC4buj4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buPw7TDtcO1ZuG7j8OU4bq64bqq4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G6qsODQuG7oeG6ruG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iMOt4buP4bqvw5Lhu4/huqbEguG6ruG7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7i+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G6rMSo4bq44bqq4buPduG7oeG6qsSC4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6qnThuqjhu4/hu6104buI4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j+G7iOG7p+G6qOG7j+G7iE/hu4vhu4/huqrDg8So4buYw4Hhuqrhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/DlOG7oeG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8OUxanhuqrhu493QeG7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4934bu54bqq4buP4butcULhu4/DlMOB4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4vhu4/huqxG4bqu4buP4bqw4buvxILhu4/hu69N4buj4buPezxX4buL4buP4buIw5Lhu493Q+G7j+G7r0Phu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j+G7iMSC4bufQuG7j8ODSOG7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7i+G7j8OUT+G7guG6qsOD4buP4bqodOG7r+G7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7i+G7j8ODQ0nhu49JxILGsOG6quG7j+G6vuG6quG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7iE/hu4/hu4hPR+G6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4vhu4934bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3ZC4buj4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4oCme3Thuqjhu4/hu6104buI4buP4buIT+G7j+G7iE9H4bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buL4buP4buv4buf4buv4buP4buuV+G7rsSD4buP4buvROG6quG7j+G7r8SCTeG7j3fDiuG6qsOD4buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j8OU4buh4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G7r0Phu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOM4buhQuG7j+G7iMSC4bqu4buPd8So4buj4buP4buY4bu3xKjhu4/huqpP4buC4buv4buPdkLhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/FqUnhu4vhu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buPScSC4buf4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqrEgk/DreG7jzzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/Dg+G6rkXhuq4t4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buK4buf4bqqw4Phu4/hu4hwQuG7i+G7j+G7kuG7o+G6qsSCLeG7j+G7inDhu6/Egi3hu493w71J4buPd3Hhuqjhu4/hu61xQuG7j+G7ouG6r2TEgzxX4buL4buPw4Phuq5F4bqu4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6qk/hu4Lhu6/hu493ceG6qOG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqrEguG7oeKApuG7j+G7iMSCxKjhu4/Egkrhu4jhu4934bq44bqqw4Phu493cULhu493QuG7oeG6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buL4buPezxX4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7i+G7j3dD4bqqw4Phu4/Dg0NJ4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/hu5Thu4/hu4hPR+G6qsOD4buL4buP4buK4buf4bqqw4Phu4/huqbhuq7hu7nhuqrhu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7i+G7j8ODQ0nhu49JxILGsOG6quG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7iMSCdOG6qsOD4buP4bqsRuG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qEzhu6/hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7j+G6puG6ruG6qsSC4buPdkLhu6PhuqrEguG7i+G7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G6rEbhuq7hu4/hu6/EgkLhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4buI4bq04buPd+G6vOG6qsOD4buP4bqqxIJP4buPR+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buP4buu4bqh4buP4bqv4buj4buK4buj4buPKsOMQsSoSeG7i+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buP4bqveyYm4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8SCw4Hhu4/hu65C4buK4bqoQuG7iuG7j8O04buPainhu6574buP4bqvxIJM4buY4buPZOG7p+G6qmvhu4vhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7mOG7j+G7ruG6oeG7j+G7kuG6ruG7j+G6qHPhuqrDg+G7j2Thuq7hu6944bqo4buPxIPhurjhuqrDg+G7j+G6r8SC4bujQuG7j2rEgsSo4buYw4Hhuqrhu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buP4bus4buja+G7i+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buP4bqveyYm4buPw4Nz4bqqw4Phu4/hu4jhu6Phu5jhu49WQuG6qsOD4buQQuG6quG7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu49qxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7j+G6r8SCTeG7mGvigKbhu4/hu67EguG6tOG7j+G7iOG6sOG6qsSC4buP4buIw5Lhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtOG7m+G7j3fhu7nhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4vhu4/hu4hC4buh4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu493cuG7j+G7r0Phu4/Dg8aw4bqq4buP4buX4buJ4buZw7XDteG7j+G6rE9G4buI4buP4buI4bupSeG7j+G7iMSCw4Dhu4vhu4/hu6/hu5/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7r0Phu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4buKdOG7r+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4buf4buv4buPScSCQuG6qsOD4buP4buIw4zhu6FC4buP4buIxILhuq7hu493xKjhu6Phu493T0bhu6/hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/FqUnhu4vhu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buPw5Thu6Hhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buu4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7reG6rsOAxKjhu492T+G7huG6qsOD4buL4buP4bqmxIJ44bqq4buP4buIxIJPR+G6qsOD4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG6ruG7rnjhuqrhu4h4w4zhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buQ4bquduG7iMSCw63hu4/DtMO1w7XDtUnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j+G7l+G7leG7l0nhu5LDrOG7jeG7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6/hu4nhu63hu6NCScSCxKjhu4jEgkLhu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buR4buR4buTL8O0w7TDtHbhu5HDtOG7l+G7keG7leG7mcO04buIw7Thu5HGoeG7neG6rOG7kS3huq7huqjDgy3GoeG7m+G7m+G7m+G7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jWXhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu493w4rhuq7hu4/huqrDg07hu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlMOV4bqqw4Phu4/huqhw4bqqxILhu4/hu4jDkuG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu43hu4/hu5Dhuq524buIxILhu4Phu43DtMO1w7XDteG7jeG7j8SCeOG6rsODxILhu4jhu4Phu43hu5fhu5Xhu5fhu43hu48vbeG7ruG6uOG6qsOD4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7mOG7j+G6r3smJuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4bqqw4PEgsOB4buP4buuQuG7iuG6qELhu4rhu4/DtOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8OS4bqqw4Phu4/huqrhu4Dhu4/huqzhu4zhu6/hu4vhu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4rhu5/huqrDg+G7j+G7iHBC4buL4buPd3Hhuqjhu4/hu61xQuG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buL4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNST/huqrhu4h4w4zhuq/huq7hu4jhuqx44buNbXvEgsOV4bqqw4Phu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4vhu4/hu63FqeG7iOG7j+G7r+G7qUlsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxKjhu5jhu4/huqrEguG6ruG7t+G6quG7j+G7reG7t+G6quG7j+G7r3DhuqrEguG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buPd3Dhu4jhu493T0bhu6/hu4vhu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buPd8OK4bqu4buP4bqqw4NO4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buL4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G6rOG7oeG7j+G7rlfhu67Eg+G7j+G7iHDhuq7hu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/DjcSo4buj4buPw5Thu7Hhuqrhu4/Dg8O6SeG7j0nEgnHhuq7hu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4bqw4buI4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buJ4buPPOG7oeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7r0Phu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6qnPhuqjhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu65X4buuxIPhu4/hu4hw4bqu4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4vhu4934bq84bqqw4Phu4/hu6/EguG6sOG7jzzhu7fhu4/huq/EguG6suG7jz7hu6Phuq7hu48mT+G7huG6qsODLeG7j+G6ocSCQ+G7j+G7rsSCTeG7j+G7iOG6suG7r8SC4buP4buu4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6psSCxKjhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iMOt4buPPsO64buv4buPdkvhu493w4rhuq7hu4/huqrDg07hu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7rlfhu67Eg+G7j+G6rOG7oeG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3dy4buPd09G4buv4buP4bqs4buM4buj4buP4buvxILEkOG6quG7j+G7iMOS4buP4buv4buG4buP4buKR+G7i+G7j+G6qsSC4bquw4Hhu4jhu4/hu4jhurbhuqrEguG7i+G7j+G7iMOM4buf4buvxILhu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7i+G7j3dPRuG7r+G7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buL4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j+G7iOG6sOG6quG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4vhu4/hu69D4buP4buI4bqu4bqqxILhu4/hu4jEgsaw4bqq4buPd8WpxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsSC4buP4butcULhu4/DlMOB4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4/DlOG7oeG7j+G6rEbhuq7hu4/hurDhu6/EguG7j8SCRknhu49JxILhu59J4buL4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j3fhu5/huqrDg+G7j+G7r03hu6Phu493QuG7oeG6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buL4buP4buue2Thu648V+G7j+G7ikLhuqrDg+G7j8SCxrDEqOG7j8SC4bu54buI4buP4bqs4buh4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4bqm4bqu4bu34bqo4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j+G6quG7t+G6quG7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4924buh4bqqxILhu4/hu6/EgkLhu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4buvxIJP4buj4buP4buIxIJF4buj4buPd+G7n+G6qsOD4buL4buP4bqw4buI4buP4buvQ+G7j3fhuq5BxKjhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7iMOM4bujxKjhu4924bq84bqu4buPw5RB4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j8OUTOG7i+G7j+G6puG7nOG7j+G6qnPhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6psSC4bqu4buP4bqqw4Phu6Phu5jhu49H4buP4bus4buuJuG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu6/hu4bhu4/hu4pH4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j0nEguG7p+G6quG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7r07huqrDg+G7j+G7r8SCT+G7o+G7j8SCRknhu4/huqzhu5Thu4/huqrhu7fhuqrhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G7r+G7o0Lhu4nhu497w4NC4buh4bqu4buPw4zhu6Phu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7i+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buP4buSxKjhu5jhu7fhuqrhu4/huqzEqOG7p+G6quG7j+G7r8SCxKjhu5jDgOG6quG7i+G7j3fhuq5BxKjhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMSC4buj4buY4buPd+G6vuG6ruG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buL4buP4but4bujQuG7j8OD4bq84bqo4buP4buvceG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buvxIJN4buP4buvxILhurrhu4jhu4/hu65X4buuxIPDrOG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4jhurbhuqjhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/huqjhu4Lhuq7hu49H4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j3ZC4buP4butceG6quG7j+G7iMSC4bun4bqq4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu65X4buuxIPhu4/hu69E4bqq4buPScSCceG6ruG7j+G7r8SC4bqyxKjhu4/hu4rDk+G7r+G7j3lJ4buPw5RB4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6rOG7oeG6qMOs4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4/huqxG4bqu4buL4buP4buvxILhu7nhu493w4rhu493cuG6ruG7j+G6qsODw4rhu4/hu4jEgsWpSeKApuG7j+G7iMSC4bup4bqo4buP4buvxILhurDhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j+G7r8SCTeG7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu4hwQuG7j3fhuq5BxKjhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7r8SCQuG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqs4bupSeG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqqxIJP4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G7rlfhu67Eg+G7iSbhuq7DgeG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j0fhu4/hu6/hu5/hu6/hu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G6qsSCReG7j8OU4buh4buP4buK4bqu4bu3xKjhu4/huqbEgkXhu4/DjMWp4buI4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buL4buP4bqow7rhu6/hu492S+G7j+G7iMSCeELhu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buP4buI4bq64bqu4buP4buIxILhuq7DgMSo4buP4buIw5Lhu4/hu5Xhu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu49JxIJx4bqu4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G6rOG7qUnhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7ikLhuqrDg+G7j8SCxrDEqOG7j8SC4bu54buI4buPw4zFqeG7iOG7j+G6psSCQ+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/huqzhu6lJ4buL4buPxIJCw7rhu6/hu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqs4bupSeG7j3dPRuG7r+G7j+G6qsSCT+G6qsOD4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buvxIJP4buj4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4rhu4zhu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7i+G7j+G6qsSCxanhu4jhu4/huqzhu6Hhu49H4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqbhuq7DgMSo4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4vhu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4924bqy4buvxILhu4/DlEzhu4/DlOG7qeG6quG7j+G7iHHhuq7hu4vhu4/huqrEguG7oeG7j8SC4buh4bqqw4PigKbhu49X4bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6rOG7o0Lhu493w4rhuqrDg+G7j+G6qsSCT8Ot4buPVsOB4buI4buP4bqo4buj4buY4buL4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4/huqzhuq7huqrEguG7j+G6puG6rsOB4bqq4buPd+G6rsOB4bqq4buP4buI4buO4oCm4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buuV+G7rsSD4buP4buvTuG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j8OM4bqu4bu34bqqw4Phu4vhu493Q+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iuG6uuG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqzhu4Lhuqrhu4/huqzhu7fhuqrhu4/hu4jhu4Lhuq7hu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqqw4PEguG6tuG6quG7j+G6qsODT+G7hOG6ri92QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G6qsSCT+G6qsOD4buPxILGsMSo4buPxILhu7nhu4jhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7r8SCxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjOG7n+G7r8SC4buJbC9JbWzhu63huqxC4buv4bqmw43EqELhu4h44buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buN4buIw4zhuq7hu6/Egnbhu6Phuqrhu41tbHbhuq7DlOG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG7r0Lhuqrhu4h44bqq4buI4buNbeG6r8OMQuG6qsOD4buPw7TDteG7j+G6qnPhuqjhu4/DjcSo4buj4buL4buP4buvS+G6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4p0SeG7j+G7kuG7uUnhu4vhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/DlEHhu4/hu6/hu4bhu4/hu6/FqcSo4buL4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G7iMSCeELhu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j+G7iHBC4buPd+G6rkHEqOG7j+G6puG6rsOB4bqq4buP4buIxILEqOG7qeG6quG7j+G6rEbhuq7hu4/hu6/EgkLhu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4buv4buf4buv4buP4buuV+G7rsSD4buL4buPxIJw4bqq4buP4buvxILhu7nhu4/hu4rhu4zhu4/hu6/EguG6vOG6qsOD4buP4buvxIJ5QuG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j8OD4bquw5Xhu6Phu488VzxX4buP4buI4bq04bqqxILhu4/DlOG7oeG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4bqvw4zEqOG6qsOD4buPT+G7huG6qsOD4buL4buP4buu4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G6r+G6vuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/hu4jDjOG7jOG7r+G7j+G7iMSCxKjDiuG7r+G7j+G6r+G6vuG6qsOD4buP4bqs4bqu4bu34bqq4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG7oeG7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/hu67hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j8OU4buC4bqu4buPPFc8V+G7j3fhurLhu6Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4934bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu65X4buuxIPigKbhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/FqUnhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu4jhurThuqrEguG7j3dy4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G6rOG7qUnhu4/huqjhu4Lhuq7hu493T0bhu6/hu4/hu5Phu5Phu5vhu4/hu65X4buuxIPhu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3dD4buP4buvQ+G7j+G7iOG7guG6ruG7j+G7keG7m+G7m+G7j+G7rlfhu67Eg+G7j0fhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G6qsODQuG7oeG6ruG7j3vEguG7oeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4vhu4/hu5XDteG7j+G7rlfhu67Eg+G7j+G6psSC4bq64bqu4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4rhu4zhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buL4buP4bqm4bu54buI4buP4bqqcEnhu4/huqjhu4Lhuq7hu4/Dg8aw4bqq4buP4buZ4bub4buJw7XDtcO14buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7iWwvduG6rsOUbWwv4but4bqsQuG7r+G6psONxKhC4buIeG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu67EguG6suG7j3vDg8So4buY4bqg4bqq4buP4bqvxILhurLhu48mdeG6qsOD4buPLeG7j+G6ocSCQ+G7j+G7rsSCTeG7j+G7iOG6suG7r8SC4buP4buuV+G7rsSD4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/huq97Jibhu4/DqT9W4bui4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7j2rEgsSo4buYw4Hhuqrhu4/hu67hu6vhuqjhu48pxILhu7dr4buP4buvxILhuq7hu6Phu4/hu4rhu7PDreG7j+KAnOG7ruG6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buP4buI4bq44bqu4buP4bqs4buh4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/DtMO1w7Vm4buPw5Thurrhuqrhu4/huqpP4buC4buv4buP4bqqw4NC4buh4bqu4buL4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/huqjhu6Phu5jhu4/huqjDuuG7r+G7j+G7ksSoxanhu4jhu4/huqbEguG7q8So4buL4buP4buvQ+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buZ4buJw7XDtcO14buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4bqs4buh4bqo4buPw5Thuq7DgeG7r+G7ieG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu69N4buj4buP4buI4bq44bqu4buP4bqs4buh4buP4buvxILEqOG7mOG7t+G6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4buvxalJ4buP4buv4bujQuG7j+G7rcOK4buPScSC4bup4bqq4buP4buvceG6ruG7j+G7iOG6ruG7ueG6quG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4buvTeG7o+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buL4buP4bqmxILhurrhuq7hu4/huqxPRuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7hOG7j+G6puG6ruG7t+G6qOG7j+G7iMSC4bu34bqo4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4bqq4bu34bqq4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqbEguG6ruG7j+G7iOG6uOG6ruG7j8OUw5Lhu6Phu49JxIJx4bqu4buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu493w4rhu493w4Dhu493ceG6qOG7j+G7rXFC4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4vhu4/DlMOS4buj4buP4buv4bun4bqq4buPd+G6uuG6ruG7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5RM4buP4buuV+G7rsSD4buPw4Phuq7hu6NC4buL4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4rhu4zhu4/DjMWp4buI4buP4bufSeG7j+G6rOG7jOG7r+G7ieG7j+G7rHHhuqrhu4/hu4jEguG7p+G6quG7j+G7iOG6uOG6ruG7j8OUw5Lhu6Phu49JxIJx4bqu4buPw4Phuq7DleG7j+G6qOG6uuG6ruG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/EgsOB4buPxILhu6Hhuq7hu4/EgkThu6Phu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r8SCTeG7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu4/DlMOS4buj4buPd8WpxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsSC4buPd8OA4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu493SuG6qsOD4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buPw5Thu6Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jEgkXhu6Phu4/hu4jEgsSo4bup4bqq4buP4buv4buj4bqo4buP4bqm4bu54buI4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu4jEgnhC4buPxIJGSeG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G6rOG7o0Lhu493w4rhuqrDg+G7i+G7j+G6r+G6pzxX4bqv4bqv4oCd4buJV+G6uuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buL4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7i+G7j+G7iMSC4bqy4buL4buP4but4bqu4bu34bqq4buP4buvxILhu7nhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu69E4bqq4buP4butxanhu4jhu4/hu6/hu6lJ4buL4buP4but4bq24bqqxILhu4/DjcSo4bun4bqq4buP4buT4buP4bqqw4NP4buE4bquL3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j+G7r8SCT+G7o+G7j3fhu59J4buPw5PhuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buK4buM4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j8OUQeG7j+G7iuG6uuG7j+G6rE9G4bqqw4Phu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7i+G7j+G7rntk4buuPFfhu49H4buP4buv4buf4buv4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/huqbEgsSo4buPw5Thu4zhu6/hu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buPduG7seG6quG7j3fhu7nhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/DlOG7qeG6quG7j3fDiuG6qsOD4buL4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4vhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqs4bupSeG7j+G7rlfhu67Eg+G7j8ODw7pJ4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvw4zhu6NC4buPd+G6vuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buP4buvxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhurjhuq7hu4vhu4934bq84bqqw4Phu4/hu6/EguG6sOG7j+G6ocSCcOG6qOG7j8SD4buG4bqq4buPLeG7j+G6ocSCQ+G7j+G7rsSCTeG7j+G7iOG6suG7r8SC4buP4bqvxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7jOG7r+G7jzzhuq7hu7fhuqrhu493QuG7oeG6quG7jzzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G6psSCw7nhuqrDg+G7j3fhurLhuqrEgsOt4buP4bqvxILhu4zhu6/hu4/hu4jhu7nhu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu65X4buuxIPhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j8OD4bqu4buj4bqq4buPw43EqOG7o+G7j3dy4buPd09G4buv4buPPFc8V+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqqdOG6qOG7j+G7rXThu4jhu4vhu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqrDg8So4buY4bu34bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7r0Thuqrhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqrDg8So4buY4bu34bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/hu6/Egk3hu4/DjcSo4buj4bqq4buP4bqqxIJPw63hu4/huqHEgsaw4bqq4buP4bqs4buC4bqq4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu65X4buuxIPhu4/hu4hw4bqu4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4vhu4/huqrEgsWp4buI4buP4bqs4buh4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/huqjhu4Lhuq7hu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqs4bupSeG7j+G7r0Phu4/hu4jEqOG6vuG6ruG7j3fhu4Thuq7hu4/hu4jDjOG7s+G7i+G7j3ZL4buP4bqqxILhuq7DgeG7iOG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buL4buP4buK4buf4bqqw4Phu4/hu4hwQuG7i+G7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G6quG6vuG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgeG6qOG7j3fhu6Hhuqjhu49JxILhu5/huqrhu4vhu4934bq64bqu4buP4buIxIJCcOG6ruG7i+G7j+G6puG7nOG7j+G6qnPhuqrDg+G7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7i+G7j0nEguG7p+G6quG7j+G7reG6vuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7r0Thuqrhu4/EgnDhuqrhu4/hu6/EguG7ueKApuG7j+G7rHHhuqrhu4/hu4jEguG7p+G6quG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buP4buuV+G7rsSD4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqs4buh4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqs4buh4bqo4buP4buIxILEqOG7t+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4vhu4/huqjEkOG6ruG7j+G7r8SC4bu54buPd8OK4buPw5Thu6Hhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buPd0HEqOG7j0nEgkzhu4/hu4jEgsSow4rhu6/hu4/DlOG7oULhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G6quG7t+G6quG7j3bhu7Hhuqrhu4934bu54bqq4buP4buI4bun4bqo4buP4bqs4buU4buPeOG7j+G6qsODcOG6ruG7i+G7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G6qHDhuqrEguG7j+G6qOG7teG7j3fFqcSo4buP4buIw4zhu6PhuqrEguG7j+G7rXFC4buPw5TDgeG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buP4bqsRuG6ruG7j+G7r8SCQuG7j3s8V+G7ieG7jz7DiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j+G7rlfhu67Eg+G7j+G7r0Thuqrhu4/hu63hurLhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buL4buPxILhuq7DgcSo4buPw43EqHHhu4/hu6/hu5/hu6/hu49JxIJC4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7oULhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu6/hu6NC4buL4buP4buvxIJP4buj4buP4buIxILEqOG7j8SCSuG7iOG7j3dPRuG7r+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4vhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buL4buP4buvxIJN4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G6rOG7o0Lhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7iE9H4bqqw4Phu4nhu4/huq/DjELhuqrDg+G7j+G6psSC4bqu4buP4bqow4rhu4jhu4/hu63DiuG7j0nEguG7qeG6quG7j3s8V+G7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4jDjOG6suG7j+G7r0Thuqrhu4/EgnDhuqrhu4/hu6/EguG7ueG7i+G7j+G7iMSC4buE4buP4buG4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4vhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu69D4buP4bqm4buc4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqoQeG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw5PhuqrDg+G7j+G7kuG7juKApuG7j1fDgOG7j+G7iMSC4bufQuG7j8ODSOG7i+G7jzxXPFfhu4/hu4jhurThuqrEguG7j3dy4buP4buvxILhurThu493cELhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/FqUnhu4/hu65X4buuxIPhu4934bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu4jEqOG7mOG7t+G6quG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/hu6/hu6NC4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buvTeG7o+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4vhu497PFfhu4vhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu69P4buE4bqqw4Phu493xanEqOG7j+G7iMOM4buj4bqqxILhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/DjcSo4buYQeG6quG7i+G7j+G6rEbhuq7hu4/hurDhu6/EguG7j8SCRknhu49JxILhu59J4buL4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j3fhu5/huqrDg+G7j+G7r03hu6Phu497PFfhu4vhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buv4buf4buv4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buj4bqq4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/hu5Jy4buPxILDiuG6ruG7i+G7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j3s8V+G7j8ODw7pJ4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buL4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buI4bq64buI4buP4buv4buf4buv4buPScSCQuG6qsOD4buP4buIw4zhu6FC4buP4buIxILhuq7hu493xKjhu6Phu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqvxILhu5/huqrDg+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4vhu4/huq/hu7nhu4jhu4/hu4rEqOG6qOG7j8OUxrDhu5jigKbhu4/hu4jDkuG7j3dD4buP4buIxILEqOG7j8SCSuG7iOG7i+G7j+G7iOG7qUnhu4/EgkZJ4buL4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buL4buPd0/hu6Phu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buv4bq44bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu49JxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWx44bqobW1tbSnhu5bhu48/P8Ot4buPV8OA4buPd8OK4bqu4buP4bqqw4NO4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buPd+G7n0nhu4/Dk+G6qsOD4buP4buY4bu3xKjhu4/hu6/GsMSo4buL4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buP4bqo4buC4bqubC944bqobWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6LEqOG7iMSCQsOM4buNbXvEgkPhuqjhu4/huqFkbC9JbQ==

Nhóm PV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long