Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtw5l44bq24bu34oCma+G7guG6umvhu4Thu4bhu5Phu6Xhu7dr4bq24bu34bu5eOG6sGZpL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw6054buG4bqy4bq24bu1a+G7pUbhuqrhurZr4buC4buT4bul4bu3a+KAnCbhu7nhu6/hurZr4buARsOTduG7hOG7g2vEguG7ueG7r+G6tmvhu4Thu4bDgWvFqXJGa+G7hOG7huG7keG6tuG7t2vhur7hu7fDguG6tuG7teG7g2vhu6Xhu7fhuqrhurbhu7Vr4buE4bu34buR4bqwa+G6tuG7t8OM4bq24bu14buDa+G7hOG7ueG7r0Zr4bulSuG7peG7g2vhu7XhurThur5r4bq+4bu3c+G6tmtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vrxajhu5fhurbhu7VrTeG7mWs74bu34buZa+G6tuG7isOJ4bula+G7hOG7kWvhurbhu7Xhu5nDk2vhu6Xhu5nhurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7guG7leG7peG7t+G7g2tNTOG6tuG7tWvhurDhu5Xhurbhu7figJ1r4bulw43hu5FrOUThurbhu7Vrw5lBa+G7hOG7t+G7ims74bu1RsOTw73hurZrNeG7t0drOeG7huG6pOG6tuG7teG7g2vhurBJ4bula8OZa+G7pcON4buRa+G6vuG7t3PhurZr4buE4bu34buIa25r4bul4bq0a+G6tkPhu7lr4bunSeG6tuG7tWvhu4Zy4buEa+G7t+G7kcOTa03hu5lr4buE4bu3cuG6sOG7g2vhurDhu5lr4bqwxJDhu7lr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vFqeG7l+G6tuG7tWtN4bu54buv4bq24buDa+G6rsah4bq24bu3a8Wp4buV4bqy4oCma+G7pXPhurZrxanhuqThu6VrTeG7mWvhurbhu7Xhu7fhu7nhu6/hurZr4bul4buIRuG7g2vFqeG6tGvhuq7hu5lr4bq24bq04bu5a8WpduG6tmvigJzDmXjhurbhu7dr4buC4bq6a+G7hOG7huG7k+G7peG7t2vhurbhu7fhu7l44bqw4oCdZmkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054bu3xrDhurJrxanhurThu4Nr4bul4bq0a+G7hOG7t3lr4bu34bu5eUZrw7l44bq24bu3a+G6tuG7mcOTa03DuuG6tmvFqeG7keG6tuG7tWvhu4RC4bq2a+G7hOG7leG7uWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bqwQ+G7hGvDuUNr4bq+4bu3dOG6tmvhu6Xhu5PhurZrw7lD4buDa8Wp4buX4bq24bu1a03hu7nhu6/hurbhu4Nr4bq24bu14buK4bq44bu5a8Wp4buI4bq24bu1a8Wpc0bhu4VrO+G7teG7iuG6uOG7uWvhu4Lhurpr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBr4buE4bu3w4Fr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a+G6ruG7meG6sGtN4bu5eOG7pWvhurBD4buEa+G7peG7k+G7peG7t2vhu6Vz4bqwa+G7peG7t8So4bq24bu14buDa+G7peG7t+G6smvigJzFqcONa8O5ROG6tmvhur7hu7d04bq24oCd4buDa+G6sEnhu6VrxalB4bul4bu3a+G7peG7t+G6smvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhur7hu7fhu5XhurBrTeG7meG6smvEguG7t0bDk3bhu4Rrxanhu7l54bqwa+G7tcOBa+G6rsOJ4bq24buHa+G7hMSoa8Wp4bq0a+G7p8O64bq2a8WpduG6tmtN4bu5eOG7pWvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Lhu5Phurbhu7Vr4buE4buV4bqya+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bul4buDa8OBa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhuq7hu5nhurBrTeG7uXjhu6Xhu4dr4bunRsOTa+G7hOG7hsOBa+G6tnbhur5r4bulw4xr4bqw4buZa+G7guG6umvFqUThu7lr4bqww4nhu7nigKZr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7dr4bu2Qmvhu6Thu7dBazrhu7nhurbhu7dr4buExKjhurbhu7Vr4bq24bq04bu5a+KAnDlB4bq24bu3a8O54buX4bqya+G7hOG7t8ON4buBaznhu4jhu6Vr4bqu4buZa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7peG6tGvhu4Lhu5Phurbhu7VrxILhu7l24bq24buFaznhu4bhu4rDieG7pWvhu4Thu7d2a+G6tuG7meG6smvhu4Lhu5FGa+G7peG7iGvhuq7hu5nhurBr4buE4bu3duG7hWsm4bu34bqo4bq24bu1a+G7peG6tGvhu6Xhu7fDgEZr4bq24bu14bu34bqia+G7huG7kWvhu6Xhu5Phu7lr4bqww4nhu7nhu4VrO+G7teG7t+G6omvFqXbhurZr4bul4buT4bu5a+G6sMOJ4bu5a+G6ruG7mWvhuq7hu5Xhu7lr4bq24bu14buV4bu54buDa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G6sEbhuqrhurZr4buE4bu5duG6tmvDuUPhu4Vr4bqnxqFr4bu3Q+G7uWvDuXHDk2vhu7Xhu7nhurhr4bq24bu14buZw5Nr4bqwQ+G7hGvhur7hu7fhu5Phu4Rr4buE4buG4bu5eeG6tuG7hWs54buKa+G7hOG7iuG6vOG6tuG7teG7g2vhu7fhu5nhurbhu7drxalD4bq24bu1a+G7pcOM4bq24bu1a+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq24buFazt2Rmvhu6Xhu4hr4bu14bu5TGvhuq5yw5Nr4bul4buT4bu5a8SC4bur4bq+a+G7teG7uXLDk2vhu6XDjOG7g2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Thu7fhu5HDk2vFqUThu7lr4bqu4buZa8SC4bu34bqo4bq24bu1a8Wp4bu5a8WpduG6tmvFqXFGa+G7peG7l+KAneG7hWvhu6bhurJrxanhurThu4Nr4bul4bq0a+G7hOG7t3lr4bq24bu3dOG6tmvhu4Thu7dyw5Nr4buE4bu34buv4bqwa+G6ruG7meG7gWs74bu14buK4bq44bu5a+G7guG6umvhu4Thu4bhu5Phu6Xhu7dr4bq24bu34bu5eOG6sGvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buGSeG7hGvhu4bDqOG7g2vhu6fhurJr4bunSmvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrxILhu7fhu7lr4bu14bu54buX4bu5a+G7gEbDk3bhu4Rr4bul4bqo4bq24bu1a03hu7l44bul4buHa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G6vuG7t+G7k+G7hGvDueG7uXlGa+G7huG6rGvhu4bhu5nhurbhu7Xhu4Nr4bun4buI4buEa8SC4bu34bqy4buT4buEa8OSa8SC4bu5duG6tmvhu4bhu7nhu6/hurbhu7Vr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4drxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4bun4buT4bqwa+G7gEbDk3bhu4RrxanhurLhu5PhurZr4bq24bu3TOG6tuG7tWtN4bu5eOG7pWvhu4Thu7dGQ+G7pWvhur7hu7fhu5XhurBrTeG7uWvhu4Thu4bhu5Phu6Xhu7dr4bq24bu34bu5eOG6sGtN4buZa+G7gEbDk3fhurZr4bu34buV4bq2a+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu3a03hu5lr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7t0lrxalD4bq24bu1a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6Xhuqjhurbhu7VrTeG7uXjhu6Xhu4Vrw5nhu6/hurZr4bul4buV4bq24bu3a8Wp4bq04buDa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu4Lhurpr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a+G6rnLDk2vhuq7Dkmvhu6fhurJr4bqu4buZ4bqwa03hu7l44bula+G7hHThur5r4buE4bu3eeG7g2vhu4ThuqjhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8OSa8SC4bu5duG6tmvhu4R04bq+a+G7hOG7t3lrxal54oCma+G7p0rhu5Fr4bunw7rhurBrTeG7meG6smvhu4R04bq+a+G7hOG7t3nhu4VrO+G7t+G7uXdGa03hu7l44bula+G7hOG7t0ZD4bula+G7hOG7huG7k+G7peG7t2vhurbhu7fhu7l44bqw4buDa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvigJzhu4Rz4bqw4oCda+G7gEbDk3fhurZr4bu34buV4bq2a+G7hOG7t8aw4bqya+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu3a+G6tuG7t+G7iuG6tuG7tWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buC4bq6a+G7hOG7huG7k+G7peG7t2vhurbhu7fhu7l44bqwa03DuuG6tmvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhurDhu5Xhurbhu7dr4bun4buV4bq2a+G7gEbDk3bhu4RrxanDgOG6tuG7t2vhurDhu5lr4buEcuG7hGvhu6Xhu5drxal3RmvigJzhu6Xhu7fhurhrw5JrxILhu7l24bq2a+G7hHThur5r4buE4bu3eeKAnWvFqXlrxanDiuKApmvhur7hu7fhu7l34bq2a+G6vuG7t+G7iOG7pWZrJuG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6Xhu7fhuqBr4bq24bu14buV4bu5a03hu5Fr4bul4bu34buV4bqwa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6Xhu5Phu6Vr4bqw4bqq4bu5a+G7gEbhu5HhurZr4bu3eOG7g2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buC4bq6a+G7hOG7huG7k+G7peG7t2vhurbhu7fhu7l44bqwa+G7pcOC4bq2a+KAnOG6sMOMa+G6tuG7uWvhu6Xhu7fGsGvhu4Thu5Hhu7nigJ1r4oCc4bq24bu3cuG7hGvhurbhu7VC4bu5a+G6rsOB4buDa+G6tuG7t8OBa8O54bu5eUZr4buARsOTduG7hOKAnWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bul4buT4bula+G7pUZD4bula+G7t+G6pOG6vmvFqeG7l+G6tuG7teG7g2vhu6Xhu5Phu6VrTXLhurZrxal3a+G6tuG7t3TDk2vhu6Xhu5fhurBr4bu34buRw5Nrw7nhu5nhurZr4bquRnThurZr4bul4buT4bula01y4bq2a8Wpd2vhuq7hu7nhu6/hurZr4buARuG7keG6tmvFqXbhurZr4bul4buTa+G6tuG7t3HhurZr4bquxqHhurbhu7drxanhu5XhurLhu4Nr4buARsOTd+G6tmvhuq7hurrhu7lr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7tUZC4bq2a+G7teG6quG7pWvhu6Xhu7fDjWvDk3ZGa+G7pcON4buRa8O5eOG6tuG7t2vhu4Lhurpr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBrT0Zy4buEa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4TEqGvhu6Xhu7fDjWvhurbhu7Xhu7fhuqLhu5Fr4bul4buTa+G6tuG7t3Hhurbhu4Vrw6LDgWvhu4RB4bq24bu3a+G7hOG6suG7k+G6tuG7g2vhurDhu4pGa+G7pXNGa+G7peG7t+G6smvhuq7hurrhu7lrQeG7peG7t2vhu6Xhu5Nr4bq24bu3ceG6tmvhurDhu5lrxanGoWvhuq7hu5nhurBr4bu34bqka+G6sHLhu4Rrxanhu7lr4bunw4zhurbhu7VrxILhu7dB4buDa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7p+G7k+G6sGvFqeG7ikXhurbhu7VrxalzRmvhu4Thu4bhu4rDieG7pWvEguG7t+G6tGvEguG7t+G7m+G6tuG7hWvhu6Thu7fhuqBr4bul4bq0a+G7peG7t+G6quG6tuG7tWvhu6Xhu7fDjWvhurbhu7Xhu7fhuqLhu5Fr4bul4buTa+G6tuG7t3HhurZrTeG7mWvhurbhu69Ga+G7peG7keG6smvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tmvhu6Xhu5Phu6Xhu7dr4bqw4buV4bq24bu1a+G7pcON4buRa+G7hMSo4bq24bu1a+G7peG7k+G6tmvDuUPhu4Nrxanhu5fhurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvhu4Thu7fDgWvhurDDieG7uWvhu4Thu4bDgGvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Xhu5vhurZrw7l44bq24bu3a+KAnOG7guG6umvhu4Thu4bhu5Phu6Xhu7dr4bq24bu34bu5eOG6sOKAnWvDueG6vOG7uWvhu6Xhu5vhurZrw7l44bq24bu3a+G6tuG7mcOTa8Wp4buR4bq24bu1a+G6ruG7mWvhurBD4buEa+G7hOG7huG6vGvhurbhu7Xhu5Xhu7lr4bul4bu34bqya+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6Vr4bulw43hu5Frxajhu5fhurbhu7VrTeG7mWs74bu34buZa+G6tuG7isOJ4bul4buHa+G6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fhurJr4bul4bqo4bq24bu1a03hu7l44bula8O5w4Br4buE4buGw4Fr4buE4buGeOG7g2vhu6d04bqwa+G7peG7t3HhurZr4buE4buV4bu5a+G7peG7t8SQ4buDa+G6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhurbhu7dx4bq2a+G7hOG6qmvhurDDieG7uWvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhur7hu7fhu5Phu4Rr4bu3RsOTa8Wp4buK4bq64bul4buHa+G6tuG7t+G7uXdGa8SC4bu3RsOTduG7hGvFqeG7uXnhurDhu4Nr4buEQuG6tmvhu4Thu5Xhu7lrxILhu7fhuqjhurbhu7Vrxanhu4rhurrhu6VrxILhu7fhu53hu6Vr4bq+4bu3SeG7pWvEgsOA4bq+a+G7hOG7t+G6uOG7uWtN4buZa+G7pcOC4bq2a+G6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fhurJr4buE4buGw4Hhurbhu7drxalDa+G6tuG7m+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6Vr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vFqeG7l+G6tuG7tWtN4bu54buv4bq24oCma+G7peG7t3ThurBrxanhu4rhurrhu6Vr4bq2ceG6tuG7tWvhu6Xhu5HhurLhu4Vr4bum4bqya010w5Phu4Nr4buE4buGw4Brxanhu4rhurrhu6Vr4bul4bub4bq2a8O5eOG6tuG7t2vhu4Lhurpr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBr4bqu4buZa03hu7l44bula+G6ruG7meG6sGvhu6Vz4bq2a+G7hOG7t+G7uXbhu4RrTeG7mWvhu4Thu4bhu4rDieG7pWvhurDhu53hu4Rr4bulw43hu5Fr4bqwxJDhu7lr4bul4buT4bq2a8O5Q2vFqeG7l+G6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a03hu5lr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7hMSo4bq24bu1a+G7peG7t+G7uWvDuUPhu4drxal5a+G7pcON4bq24bu1a+G7peG6qmtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vrxajhu5fhurbhu7Vr4bq24bu14buZw5Nr4bul4buZ4bq24bu1a01M4bq24bu1a+G6sOG7leG6tuG7t+G7g2vhuq5yw5Nrxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu5d+G6sGvhu4Thu7nhurZr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vFqeG7l+G6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a03hu5lr4buARnPhurZr4bul4bu3R+G6tuG7tWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3Hhurbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGasOtOuG7ueG6tuG7t2s5Smkv4bq+w60=

Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tu thân, rèn bản lĩnh

Tu thân, rèn bản lĩnh
2024-07-11 08:58:00

baophutho.vn Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh...

Trí thức… mê muội!

Trí thức… mê muội!
2023-05-31 15:00:00

baophutho.vn Là người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu...

Yêu cầu phi lý, ảo tưởng viển vông

Yêu cầu phi lý, ảo tưởng viển vông
2023-05-29 09:13:00

baophutho.vn Quốc gia độc lập có chủ quyền, có hệ thống luật pháp phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế, tại Việt Nam, mọi công dân, tổ chức đều bình đẳng...

Tư cách người đảng viên

Tư cách người đảng viên
2023-05-28 14:06:00

baophutho.vn Trong bài viết đánh giá tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống...

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ bí thư chi bộ

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ bí thư chi bộ
2023-05-25 08:18:00

baophutho.vn Xác định bí thư chi bộ là lực lượng cán bộ quan trọng trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của...

Đừng để đánh mất niềm tin!

Đừng để đánh mất niềm tin!
2023-05-25 08:17:00

baophutho.vn Tình trạng tha hóa về đạo đức, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho quá...

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an tỉnh

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an tỉnh
2023-05-22 20:01:00

baophutho.vn ​Ngày 22/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Vòng Chung kết năm 2023. Đến dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long