Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4bum4bqixanhur/huqrEkOG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G7p8O94buL4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buV4buL4bq/eMWpc3nhur/huqpqxanhur/hu5rDteG6quG6v3vDg8SRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7puG7neG7i8ahw6plV8O0eeG6v+G7m8O0QuG6v+G6qsWpcXnhuqnhur/hu4dn4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/huqThu6fFqeG6v+G7huG7keG6quG6v+G6quG7p3Xhur9jN+G7pig3e2Thur/hu5dF4buL4bq/N8WpdOG6quG6v1nhu4t44bq/4bubbOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3vDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7pMWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bqp4bq/VuG7p8O94buL4bq/4bun4bu34buX4bq/4buGxKnhur83bXnhur/hu6fhu7Phu4vhur9XxalxeeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6pkLDgOG7l+G6v2N9WeG7nD7hu5bDnWThur/hu6Xhu6fFqeG6v8ah4buLeeG7p+G6v+KAnOG6qsSQ4bq/4bun4bqixanigJ3hur/huqpqxanhur8o4bunQ+G6v3vhu6fhu7fhur/GoeG7q+G6pOG6v1fDuuG6v+G7p+G6osWp4bq/4buac3nhur/hu6ZEeeG7peG6v+G7hsSp4bq/e0LDtHnhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6vy3hur/GoULhur934bur4buX4bun4bq/4buaw7Xhuqrhur97w4Phur/hu4Phu4Hhu4Phu4XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7lHF54bq/4buXannhu6fhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bulxanhurDFqeG6v+G6quG7p8WpdELhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7m8Oz4buX4bq/4bqq4bqs4bq4eeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/KOG7p0Phur974bun4bu34bqp4bq/xqFC4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p+G7i3jhur/huqZC4buLeeG6qeG6v+G6quG6rGvFqeG6v3nhu6Xhu6fFqXR44bqp4bq/4bqq4bun4bq44bq0eeG7peG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G7p8O94buL4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/N8WpdOG6quG6v1nhu4t44bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7m+G7kXjhur/hu5vDs+G7l+G6v8ahxanhur/huqhreeG6qeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7m8Oz4buX4bq/4bqobuG7l+G6v+G7hkR54bul4bq/dsWpeeG7p+G6v+G7m8OB4bq/4buXReG7i+G6v+G7l2vhur954bq44bqw4buX4bqr4bq/4bua4buPRuG6v+G7l8OJeeG7peG6v3fEqeG6v3fDtHnhur/hu5vDtELhur/huqrFqXF54bq/V8WpcXnhur/hu6fDveG7i3nhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4bqk4bunxanhur/hu4bhu5Hhuqrhur/huqrhu6d14bq/4buXReG7i+G6vzfFqXThuqrhur9Z4buLeOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v31Z4bucPuG7lsOd4bq/4bul4bunxanhur/GoeG7i3nhu6fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G6tOG6v+G6pkJG4bq/eMOB4bq/4bqmQsOA4buX4bq/4bulxanhu4vhuqnhur/hu4bhurDFqeG6v+G7h2fhur/GocWp4bq/4bqoa3nhur/hurThur/hu5dr4bq/4bun4buLxanhur/GoeG7i3nhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/GoMWp4bq/4bqoa3nhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G6pOG7p8Wp4bq/4buG4buR4bqq4bq/4bqq4bundeG6v+G7m2rFqeG6v8ahxal0eeG6v+G7l0Xhu4vhur954bun4buPeeG6v3fDvWrFqeG6v+G7hsSp4bq/xqDFqeG6v+G6qGt54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/huqThu6fFqeG6v+G7huG7keG6quG6v+G6quG7p3Xhur/hu5fDtHnhur/hu5Vrw73hur/hu4Z04bq/duG7p+G7k3nhur/hu5fDteG6pOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v+G7h+G7g+G7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/aGbDrOG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7h2kv4buH4buH4buHxqHhu4Phu4dm4buDaeG7geG7h+G6qmfhu4doaXdmLeG7g+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4bum4bqixanhur/huqrEkOG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G7p8O94buL4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buV4buL4bq/eMWpc3nhur/huqpqxanhur/hu5rDteG6quG6v3vDg8Oq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOq4buH4buD4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqaGbDrMOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZXvhuqzGsOG7l+G7p+G6v+G7m8O9annhur9Xw7rhur/hu6bhuqLFqeG6vzdC4buL4bq/4bumRHnhu6Xhur/GoWpG4bq/xqHhu4954bq/4buXw7VG4bq/d0Phu4vhur/hu5dF4buL4bq/KOG7p+G6uOG6tnnhu6Xhur9Yxal54bun4bq/WcOBeeG7peG6qeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OA4bq/N8WpdOG6quG6v3vhuqzhu6nhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/hu4fhu4Phu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2nhu4Vo4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buHaS/hu4fhu4fhu4fGoeG7g+G7h2bhu4Np4buBaOG6quG7g2bhu4Xhu4V34buHLeG7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4bum4bqixanhur/huqrEkOG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G7p8O94buL4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buV4buL4bq/eMWpc3nhur/huqpqxanhur/hu5rDteG6quG6v3vDg8Oq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOq4buH4buD4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqaeG7hWjDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bqsw7154bul4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6quG7p8O94buJeeG7peG6v+G7m2x54bul4bq/4buXReG7i+G6vylCa3nhu6Xhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bumRHnhu6Xhur834bq44bqueeG7peG6v8ahQuG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/huqhw4bq/d8O0eeG6v3fhurjhurLhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhuqxrxanhur954bul4bunxal0eOG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7m3J54bq/4bqq4bq84bq/4bubw73EqXnhur954bul4bundOG6v3nhu6fhu4954bq/4buH4buF4bq/4bqq4buxeeG7p+G6qeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OA4bqn4bq/4bumxKnhur9Z4bqixanhuqnhur/hu5Ru4buX4bq/WcWpeeG7p+G6qeG6v3tCRnF54bq/KULhu4t54bul4bqp4bq/YXF54bq/4buU4buJxanhuqnhur834buteeG7p+G6vyjhu6dD4buX4bqp4bq/KOG7p0Phur974bun4bu34bqp4bq/WeG7peG7p3Thur/hu4p54bqp4bq/4bumxKnhur974buteeG7p+G6qeG6v3vhu6fhurzhu4vhur974bunxalxeeG6v+G7pkJy4bqp4bq/KUJreeG7peG6v1nhu4t44bqp4bq/4buUxKnhur884bur4buL4bq/LeG6vzfDiXnhu6Xhur97xKlC4bqp4bq/WcWpeeG7p+G6v3vhu6dC4buReeG6v+G7hsSp4bq/4buabnbhur9Xbnbhuqvhur/hu5bhu4nhu5fhur/hu5vDvcSpeeG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/GocWpw7p54bq/4buX4buJ4buX4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bqn4bq/WeG7p2zhur954bunauG7l+G6v+G7l0J54bul4bq/4bub4bupeeG7p+G6v+G7pkJy4bqt4bq/VuG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4buX4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8WpcXnhu6Xhur974buPRuG6v1nhu6VCRnF54bqt4bq/xqHhu4954bq/4buX4buL4bq/4bqmQuG7i3nhur/hu6fhu7fhur/hu5Ru4buX4bq/WcWpeeG7p+G6reG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v+G7l+G7i+G6v+G6quG6rEThuq3hur/hu6fhuqLFqeG6v+G7pMWp4buzeeG7peG6v+G6tOG6v+G7m3N54bq/KOG7p0Thur/hu5rDg3nhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7m3N54bq/PuG7s+G7l+G6reG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v+G7p+G7ieG6quG6vznDveG7i3nhuq3hur/huqrGsHnhur954bul4bq4w4J54bul4bq/4bqq4bun4bq24bq/4buXQ3nhu6Xhur/hu6ZEeeG7peG6vzfhurjhuq554bul4bqt4bq/eeG7peG7p3Thur/huqrhu6dC4buR4bqq4bq/4bub4bq2eeG6v+G7l+G7i+G6v+G6qsSpxanhur/huqrhur7hur9Z4buLeOG6v+G7lOG6ouG6reG6v8ah4buPeeG6v+G7l+G7i+G6v+G7hsaw4bqp4bq/4bulxanDs3jhur9Z4bul4bundOG6v3vhu6154bun4bqt4bq/eeG7peG7p8Wp4bq/d8O64bq/4buGxKnhur/huqrhuqzhu7Xhur/hu5fhu6fhuq7FqeG6v3bhu6PDveG6v+G7l8O94bqt4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fEqXnhu6fhur97xrB54bq/eeG7peG6uMOCeeG7peG6v+G6quG7p+G6tuG6v1jhu5lC4bq/e+G7i3jhur/huqThu6dF4bq/4buXReG7i+G6v3nhu6XhurjhurbFqeG6vzfFqXThuqrhuq3hur954bul4bundOG6v+G6quG7p0Lhu5Hhuqrhur/hu5XEqcWp4bq/4buX4bun4bu1xanhur974bqsQnnhu6Xhur/hu5ThuqLhuq3hur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G6quG7p+G7nXnhur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/e8SpRuG6qeG6v1lEeeG7peG6qeG6v3vhu6fhu4nFqeG6reG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v+G7hOG7teG7neG6v3vhu6fhu4nFqeG6reG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v3fEqXjhur/hu6XDgHjhur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4buW4bunbXjhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/hu4fhu4Phu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v8Ot4buHZ+G6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7h2kv4buH4buH4buHxqHhu4Phu4dm4buDaeG7h2bhuqrhu4dpaOG7h3fDrS3hu4Xhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7puG6osWp4bq/4bqqxJDhur/huqrFqXnhu6fhur/hu6fDveG7i+G6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7leG7i+G6v3jFqXN54bq/4bqqasWp4bq/4buaw7Xhuqrhur97w4PDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDquG7h+G7g+G7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqsOt4buHZ8Oq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZSjhu6fhurjhurZ54bul4bq/OcO94buLeeG6v1bFqXjhur/hu5rhurrhu5fhur9j4bqq4bunxKl54bun4bq/KOG7p8OA4bq/N8WpdOG6quG6v3vhuqzhu6lk4bq/4buVxal1QuG6v8ahxanDunnhur/hu6fhu4nhuqrhur85w73hu4t5xJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bq84bq/eMWpc3nhur9Z4buLeOG6v+G7hOG7i+G6v+G7hMOBxanhuqnhur954bun4buAeeG7peG6v8ahxanDunnhur/hu4bFqXF54bqp4bq/eeG7peG7p3Thur954bun4buPeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7lMSp4bq/POG7q+G7i+G6vy3hur83w4l54bul4bq/e8SpQuG6v+G7m2zhur954bun4buReeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fFqXNC4bq/4bqow4rhur9GcULhur94cnnhur/hu5dF4buL4bq/4bubw4F54bul4bq/4buba8O94bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhur/hu4bEqeG6v8ahQuG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/huqrhu6fhu5HhuqThur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/xqHEqXnhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6qsWpcuG6quG6v3jEkOG7l+G6v+G7m+G6tnnhur/hu5fhu4vhur/huqrEqcWp4bq/4bqq4bq+4bqr4bq/4buW4bun4bur4bq/KOG7p2p44bq/e+G7p+G7q+G6v3vhu6dC4bq/N+G7j3nhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6p+G6v+KAnOG7muG7j0bhur93xKnhur93w7R54bq/4bubw7RC4bq/4bqqxalxeeG6v+G6qsOBxanhur/huqzhu4vhur94xalzeeG6v+G7lG7hu5fhuqnhur/hu5tyeeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5rDteG6quG6v3vDg+G6vy3hur/hu5fhuqLFqeG6v3nhu6VC4bqgeeG6v+G7l0Xhu4vhur/GoeG7j3nhur/huqrhuqLhu5fhur95cXnhur/hu5dreOG6v+G7hEPhu5fhur/huqzDteG6quG6v+G7p+G6oMWp4bq/4bun4bqi4bqk4bqr4bq/WeG7p+G6uHnhu6Xhur/huqrhu6fhu5Hhuqrhur/hu5XDteG6quG6v3nhu6Xhurbhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5VCw4PFqeG6v+G7lcWpdULhur/GocWpw7p54bq/4buXReG7i+G6v+G7m8O9xKl54bq/eeG7p+G7kXnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjDiuG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/xqFBxanhuqnhur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG6rMSpeeG7peG6v+G6pOG7p+G7icO94bq/4bqq4buLRuG6v+G7l0Xhu4vhur/huqzDteG6quG6v+G7m8OBeeG7peG6v3bhu6fhu4l54bq/4bulxalr4bqr4bq/4buaxalzQuG6v+G7m+G7s+G6v3bhu6fFqXJ54bq/eMSCxanhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu4bFqXF54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bubw73EqXnhur/hu5tzQuG6v+G7l2t44bq/4bqq4bunw7VG4bq/4bqqw4rhur/hu6fEqcO94bq/duG7p8Wp4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/hu5dF4buL4bq/4bqmQnHhur/hu6fhurjhuq554bul4bq/eOG7qXnhu6fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5vhu7N54bq/eeG7p+G7kXnhuqvhur/hu5rDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v+G7l+G7p0N54bul4bq/4bqqw4HFqeG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7l2t44bq/eeG7p+G7kXnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjDiuG6v3hyeeG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhuqnhur/huqjDiuG6v+G6quG7p+G7j3nhur/huqrhu6fFqXR54bq/4buXReG7i+G6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/eeG6rsWp4bq/4bub4buPRuG6q+G6vzfhurDFqeG6v+G6rMWpcXnhu6Xhur/huqrDgcWp4bqp4bq/4buX4bunQkZyeeG6v+G7m8Wp4bq/ecSpRuG6v3fEqeG6v3jhuqLhuqrhur92w43hur95xal0eOG6v3bhu6fhu7Phur/huqZCcXnigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/hu4fhu4Phu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v8Ot4buHaeG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7h2kv4buH4buH4buHxqHhu4Phu4dm4buDaeG7h8Os4bqqZ2jDreG7gXfDrC1m4bqr4buv4bqk4bulw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu6bhuqLFqeG6v+G6qsSQ4bq/4bqqxal54bun4bq/4bunw73hu4vhur/GocWp4bq/4bqoa3nhur/hu5Xhu4vhur94xalzeeG6v+G6qmrFqeG6v+G7msO14bqq4bq/e8ODw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rhu4fhu4Phu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6rDreG7h2nDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXhu5TFqXVC4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7pcWpbOG6v+G7leG7iXnhu6fhur/hu6XFqcO0RuG6v+G7l0Xhu4vhur/hu4Rs4bq/4bumRHnhu6Xhur9Xw4HEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6fhu4B54bul4bq/d+G6tsWp4bq/4buX4buL4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v3fFqXN54bq/4buLeeG7p+G6qeG6v3fFqXN54bq/4buX4bun4bur4bq/4bqmQuG7i3nhur/hu6fhu7fhur/hu5Ru4buX4bq/WcWpeeG7p+G6v3nhu6fhurjhur/hu4bDtXnhur/hu4bGsOG6quG6qeG6v3nhu6fhurjhur95xrBC4bq/duG7o8O94bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/4buX4bun4buPeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur924bun4buJeeG6v+G7pcWpa+G6v+G7m3J54bq/4bqq4bun4bq44bq0eeG7peG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4bqq4bqs4bq4eeG7peG6v+G7lcSpRuG6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4bqk4bunxanhur/hu4bhu5Hhuqrhur/huqrhu6d14bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/fVnhu5w+4buWw53hur/hu6Xhu6fFqeG6v8ah4buLeeG7p+G6q+G6v+KAnFfFqXN54bq/4buLeeG7p+KAneG6v1nhu6VCRsO6eeG6vzdteeG6v+G7luG6vOG6qeG6v+G7llfhu5Thur9W4bunQuG6v+G7msSpw73hur854buJ4bqp4bq/4bqk4bun4bq44bq2eeG7peG6vyjhu6fDvXnhu6Xhur97ceG6qeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OA4bq/4buUbuG7l+G6v1nFqXnhu6fhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6p+G6v+KAnOG7muG7j0bhur93xKnhur93w7R54bq/4bubw7RC4bq/4bqqxalxeeG6v+G7l+G7p0N54bul4bq/4bqqw4HFqeG6v+G7m3J54bq/4buG4bqwxanhur94a3nhu6fhur/hu5vDteG6quG6vyjhu6dD4bq/e+G7p+G7t+G6qeG6v+G7l8OJeeG7peG6v3fEqeG6v3fDtHnhur/hu5vDtELhur/huqrFqXF54bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buVxal1QuG6v8ahxanDunnhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrFqXLhuqrhur94xJDhu5fhur/GoeG7j3nhur/hu5fhu4vhur/huqZC4buLeeG6v+G7p+G7t+G6v+G6pOG7p8SQ4buX4bq/4buGxJDhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buVxKnDveG6v+G7l2vhur954bq44bqw4buX4bq/4bunxKl54bun4bq/4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7hnPhur/hu4bhurDFqeG6v+G7m8O14bqq4bq/e8OD4bqr4bq/e8OBxanhur/hu5fDiXnhu6Xhur954bun4bq44bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4buGxalxeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4bubc0Lhur/hu5dreOG6v+G6quG7p8O1RuG6v+G6qsOK4bq/4bunxKnDveG6v3bhu6fFqeG6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4buXReG7i+G6v+G6pkJx4bq/4bun4bq44bqueeG7peG6v3jhu6l54bun4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buG4buLeeG7peG6v3dxeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7l0Xhu4vhur954bunxalzQuG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5dr4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6q+G6v1jEgsWp4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v3dqxanhur944buLeeG7peG6v+G7m3J54bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqhu4buX4bq/eMSpQuG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4bubw7Phu5fhur/huqrhuqzhurh54bul4bqr4bq/4bua4buPRuG6v+G6qHDhur93xKnhur/GoeG7q+G6pOG6v+G7m3Xhur/hu5fhu6dDeeG7peG6v+G6qsOBxanhur/hu5fhu7Phur/hu5fhuq7hur/hu6fhuqLFqeG6v+G6pkJreeG7peG6v+G7leG7ieG6qeG6v3fhu4t54bq/4bqq4bu54buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/huqThu6fFqeG6v+G7huG7keG6quG6v+G6quG7p3Xhur/hu5tyeeG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4oCd4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXEkcWpeOG7peG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/4buH4buD4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9nw6xn4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buHaS/hu4fhu4fhu4fGoeG7g+G7h2bhu4Np4buDZ+G6qmhmd2ktaOG6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4bum4bqixanhur/huqrEkOG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G7p8O94buL4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buV4buL4bq/eMWpc3nhur/huqpqxanhur/hu5rDteG6quG6v3vDg8Oq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOq4buH4buD4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ8OsZ8Oq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZVfEqXnhur/hu5vFqXRC4bq/4bqmQuG7i3nhur/hu6fhu7fhur/hu5dF4buL4bq/4buaw73EqXnhur954bul4bundOG6v+G6quG7p0Lhu5Hhuqrhur/huqrhu7F54bun4bq/4buUbuG7l+G6v1nFqXnhu6fhur/huqrhu6dC4bq/4bunQ+G6quG6v+G7m8OBeeG7peG6v+G7m2vDveG6v8ahQuG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7nXjhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqrhu6dteOG6v+G6pkLhu4t54bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/4buH4buD4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9p4buB4buF4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buHaS/hu4fhu4fhu4fGoeG7g+G7h2bhu4Np4buF4buB4bqqw6xp4buB4buDd+G7gy1n4bqr4buv4bqk4bulw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu6bhuqLFqeG6v+G6qsSQ4bq/4bqqxal54bun4bq/4bunw73hu4vhur/GocWp4bq/4bqoa3nhur/hu5Xhu4vhur94xalzeeG6v+G6qmrFqeG6v+G7msO14bqq4bq/e8ODw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rhu4fhu4Phu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pp4buB4buFw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWeG7p8Wpc0Lhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqThu6fDgOG6vzfFqXThuqrhur974bqs4bup4bq/4bubbOG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bubw73EqXnhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/hu5tyeeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/huqZC4buLeeG6qeG6v+G6quG7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu5fhu4nhu5fhur/GocWp4bq/4bqoa3nhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G6pOG7p8Wp4bq/4buG4buR4bqq4bq/4bqq4bundeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG6rOG6uHnhu6Xhur/hu5XEqUbhuqnhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G6qmrFqeG6vylCa3nhu6Xhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bumRHnhu6Xhur834bq44bqueeG7peG6q+G6v+G7lkR54bul4bq/4bubxanhur/hu4bhurDFqeG6v+G7p+G6rnnhur/hu4Xhu4Hhu4Hhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/hu5dF4buL4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/e8WpcXnhur/GoEJ54bul4bqp4bq/eyjhur83xal04bqq4bq/e+G6rOG7qeG6qeG6v+G7l8OB4bq/4bulxanhu4nDveG6v1nhu6VCRsO6eeG6v3vhu6dERuG6v8agQnnhu6Xhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6p+G6v+KAnOG7luG7ieG7l+G6v+G7nXjhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7pcWp4buJw73hur/hu4bFqXF54bq/4buXReG7i+G6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5tzQuG6v+G6rMO14bqq4bq/4buGQsWp4bq/duG7p8Wp4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqrFqXLhuqThur/huqrhu6fhurjhurR54bul4bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4buX4buJ4buX4bq/d8SpeeG6v+G7m8WpdELhur/GoeG7j3nhur/hu5fhu4vhuqnhur93w71qxanhur/hu6fhu6l54bun4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/huqThu6fFqeG6v+G7huG7keG6quG6v+G6quG7p3Xhur/huqrFqXFC4bq/4buVxal1QuG6v+G7m3J54bq/4bqq4bq84bq/duG7p27huqThur944bu3xanhur94xalzeeG6v+G7m8O14bqq4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6q+G6v1nhu6fFqXNC4bq/d8O9asWp4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G7m+G7j0bhur/huqrDgcWp4bq/4bubbOG6v+G6quG6vHnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhu6fhurjhurR54bul4bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4bqmQuG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrFqXR54bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7m2rFqeG6v+G7l+G7p0N54bul4bqp4bq/eeG7p+G6uHnhu6Xhur/hu4bFqXThu5fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhuqxrxanhur954bul4bunxal0eOG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqqxaly4bqk4bq/eOG7i3nhu6Xhur93asWp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5dreOG6v+G7hEPhu5fhur/hu5fhu6fhu4954bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu4bEqeG6v+G7pcO0eeG6v+G7pcOJxanigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/hu4fhu4Phu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2jDrcOt4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buHaS/hu4fhu4fhu4fGoeG7g+G7h2bhu4Np4buFZ+G6quG7g+G7hcOtw6x34buFLWnhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7puG6osWp4bq/4bqqxJDhur/huqrFqXnhu6fhur/hu6fDveG7i+G6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7leG7i+G6v3jFqXN54bq/4bqqasWp4bq/4buaw7Xhuqrhur97w4PDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDquG7h+G7g+G7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmjDrcOtw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6pl4buaw73EqXnhur954bul4bundOG6v+G6quG7p0Lhu5Hhuqrhur/hu5TEqeG6vzzhu6vhu4vhur8t4bq/N8OJeeG7peG6v3vEqULhur/hu5XFqXVC4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7muG6tnnhur/hu5fhu4vhur/huqrEqcWp4bq/4bqq4bq+4bq/4bqqasWp4bq/e0LDtHnhur83bXnhur/hu6fhu7Phu4vhuqnhur/GoELhur934bur4buX4bun4bq/4buaw7Xhuqrhur97w4Phur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVfEqeG6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhur/hu5fhu6dF4bq/eeG7p8Sp4bqp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur954bul4bundOG6v3nhu6fhu4954bqp4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7hsWpcXnhur/hu5dF4buL4bq/KOG7p0Phur974bun4bu34bq/eOG7i3nhu6Xhur/hu5tyeeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqk4bunw7R54bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v8ahxanDunnhur97xrB54bq/eeG7peG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhu6fhurbhur/hu5dDeeG7peG6v+G7pkR54bul4bq/N+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7p+G7ieG6quG6vznDveG7i3nhur8o4bunQ+G6v3vhu6fhu7fhuqvhur/hu5TEqeG6v1nhu6VCRsO6eeG6v3vhu6fhu6vhur974bun4buLeeG7p+G6qeG6v+G6pOG7p+G6uOG6tnnhu6Xhur9Yxal54bun4bq/WcOBeeG7peG6qeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OA4bq/N8WpdOG6quG6v3vhuqzhu6nhur/hu5dEeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7hsWpcXnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG7icWp4bq/4bunxal0eeG6v3dqxanhur/hu6fhu6l54bun4bq/a3nhu6fhur/hu4ZC4buL4bq/4bumRHnhu6Xhur/GoWpG4bq/xqHhu4954bq/4buXw7VG4bq/d0Phu4vhuqnhur/hu5XEqeG6v+G7l+G7p8Wp4buL4bq/4bqo4buh4bqn4bq/4oCce+G6vOG6v3bhu6fFqeG6v+G7l+G7p0Lhu5N54bq/4buV4bur4bq/4buX4bunw73hur/hu5fhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/GocWpw7p54bqp4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4bubbOG6v+G6rMO14bqq4bq/4bqk4bunw7V54bq/duG7p+G6tMWp4bq/duG7p8Wp4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buGxKnDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/d8O64bq/4bunw4HFqeG6qeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7pcWp4bqwxanhur/huqrhu6fFqXRC4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7o+G6quG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4bubw7Phu5fhur/huqrhuqzhurh54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G6pkJx4bq/4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7m+G7s3nhur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bq/4bqq4bun4buR4bqk4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6q+G6v+G7pMWp4buA4buL4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v8ahxanhur/huqhreeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhu7F54bun4bqp4bq/4bqq4bunxKl54bun4bqp4bq/4bqqw4HFqeG6v+G6qsOK4bq/4bunxKnDveG6v3bhu6fFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ahxanhur/huqhreeG6v3vGsHnhur954bul4bq4w4J54bul4bq/4bqq4bun4bq24bq/4buXQ3nhu6Xhur/hu6ZEeeG7peG6vzfhurjhuq554bul4bq/4buGxKnhur/hu6fhu4nhuqrhur85w73hu4t54bq/4buXReG7i+G6vyjhu6dD4bq/e+G7p+G7t+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fFqXNC4bq/xqFC4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7m3J54bq/4bqq4bun4bq44bq0eeG7peG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6q+G6v+G7muG7j0bhur/hu5fDiXnhu6Xhur93xKnhur/GoeG7q+G6pOG6v+G7m3Xhur/hu5fhu6dDeeG7peG6v+G6qsOBxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhu6l44bq/4bunxal1QuG6qeG6v+G7pcWp4buLw73hur934bq4QuG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7peG7p3Thur954bun4buPeeG6qeG6v8ahxanDunnhur/hu4bFqXF54bq/4buX4buJ4buX4bq/4bubw73EqXnhuqvhur97w4HFqeG6v+G6rMO14bqq4bq/w7V54bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqqxaly4bqq4bq/eMSQ4buX4bq/4bub4bq2eeG6v+G7l+G7i+G6v+G6qsSpxanhur/huqrhur7hur/hu4bEqeG6v+G7p+G7ieG6quG6v3vhu6fhu5154oCd4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZ4bul4buLRuG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3fDuuG6v3bhu6fhu4vFqeG6v3hq4buX4bq/V8O64bq/4bun4bqixanhur/hu5pzeeG6v+G7pkR54bul4bq/LeG6v3tCw7R54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/GoULhur934bur4buX4bun4bq/4buaw7Xhuqrhur97w4Phur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Xhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5tqxanhur/hu5XFqXVC4bqp4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhur/hu4bEqeG6v8ahQuG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/huqrhu6fhu5HhuqThur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bubbOG6v+G6quG6rGvFqeG6v+G6pkLhu4vhur954bunxalzQuG6v+G7l0J54bul4bq/4buV4buR4buX4bq/4buXa3jhur/hu4RD4buX4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/eeG7peG7p3Thur/huqrhu6dC4buR4bqq4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqThu6fDtHnhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vDvcSpeeG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v8ah4buPeeG6v+G7pcWp4buLeeG6q+G6vyjhu6fhu4nhuqrhur/hu5XFqXVC4bq/4bqqasWp4bq/d8O64bq/duG7p+G7i8Wp4bq/eGrhu5fhuqnhur8o4bun4buz4bq/e+G7p0Xhur/huqrhurjhurB54bul4bq/4buW4bunxrB54bun4bq/KOG7p0Xhur974bqsw7R54bq/4bum4bqgeeG7peG6v+G7psSp4bq/4bubbOG6v3bhu6fDsnnhu6Xhur/hu5vhu6t54bun4bqn4bq/4oCcV8WpeeG7p+G6v+G6quG7p8WpcXnhu6Xhur954bulQuG6oHnhur/hu5fhuqLFqeG6vy3hur/hu5rDteG6quG6v3vDg+G6v+G7pkR54bul4bq/N+G6uOG6rnnhu6XigJ3hur93xKnhur954bquxanhur/hu6fhuqLFqeG6v+G6qsSQ4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G7p8O94buL4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/hu5dF4buL4bq/eOG7t8Wp4bq/eMWpc3nhur97w4Phur/huqZCw4Dhu5fhuqnhur/huqhw4bq/eOG7i3nhu6Xhur/hu5tyeeG6v+G7l+G7p8O94bq/xqFC4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7hsSp4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu6fhurjhuq554bul4bq/4buGc+G6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4bqixanhur954bulQuG6oHnhur/GoeG7j3nhur/huqrhuqLhu5fhur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG6rGvFqeG6v3nhu6Xhu6fFqXR44bq/4bqo4buPQuG6v+G6qG7hu5fhuqnhur/hu5t14bq/4bunxal1QuG6v+G6quG7p3F44bqp4bq/RnFC4bq/4bun4bqueeG6v+G7hsSp4bq/4buXxKl54bul4bq/4bqqw4rhur/hu6fEqcO94bq/4buGc+G6v+G7m8O14bqq4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6qeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4buGxKnhur/hu5fDvXnhur954bul4bq44bq2xanhur83xal04bqq4bq/WeG7i3jigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu4pC4bqq4bunw73huqzDqmXhu6bEqeG6vy3hur8o4bun4bq44bqueeG7pcSRL+G6pGU=

Hà - Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa tình yêu sách

Lan tỏa tình yêu sách
2023-04-24 09:05:00

baophutho.vn Hưởng ứng Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn...

Tích cực tập luyện trước ngày khai hội

Tích cực tập luyện trước ngày khai hội
2023-04-22 14:11:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; các giải thể thao truyền thống…...

Để các sắc phong hồi hương

Để các sắc phong hồi hương
2023-04-17 08:19:00

baophutho.vn Những ngày gần đây, thông tin Công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn có đăng tải thông tin: Vào 9 giờ 30 ngày 22/4/2023 sẽ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long