Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64buW4bujNinhurNz4buT4bq/KeG7nXPhu4/hur8p4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnhurXDquG7gcOsw6op4budw6p04bq1KeG6pXPhu5HhurUpxrDhu6PDo+G7nSlow6rhurHhu6Mp4bubMsOs4bq9KcOK4buLMilI4buxPy/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG7luG7ozYp4bqzc+G7k+G6vynhu51z4buP4bq/KWk0KWnhu4s14bq/KeG7ncahM+G6vynhurXhuqPhu6kp4budw6p0KSAp4bq1cTIp4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnhuqVz4buR4bq1KeG7lcOq4bqt4buVKcOsw6rhuq/hu5UpaMOq4bqx4bujKeG7pzThu4spw4rhu4syKUjhu7Ep4bubMuG7oynGsOG7izThur89KcOsw6o3w6w9KeG7pzbhur89KeG7ncOqMsOsw6opaeG7i8Os4bq9PSnhurXDqm3DrSnhurXDqm3DrSnhu6c0KeG7p+G7nynhu5vhu6UyJCnhu5zDqm3DrOG6vSnhu53hur/DrCnDrDThu6kp4bqlc+G7keG6tSnhurRw4bq1KeG6sjbhu4sp4bunZSnhu53DqsO64bq1KeG7p+G6r+G7nSkq4bqyw7Mpw4xtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bunNCnhu5TDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKcOsbcOs4bq9KeG7ncOqbcOsJinhu53Dqm3DrOG6vSnhurMz4buLKeG6tcOq4buBw6zDqinhu53DqnThurUp4budNeG6vynhu5vDuilo4bq/ZcOsKeG6tW3DrOG6vSnhurNuKeG7qWPhu6Mp4bq1xIPhu6MpaOG6v8Opw60pw6Lhu4PhurXDqinhu53DqsO64bq1KeG7p+G6r+G7nSnhu5fhu6M2KeG6s3Phu5Phur8p4budc+G7j+G6vynGsOG7o8Oj4budKWjDquG6seG7oynhu5syw6zhur0pw4rhu4syKUjhu7Epw6Lhur/hurnDrCnGoTIpw6zhur004bupKT4gLT48PSnhu5014bq/KeG7ncOqcSnhuqVtKcOKNCnDjMOz4bq/JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKT48PDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApIiIi4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurUk4bqzMuG7i+G7lcOq4buj4budw6rhu4sk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3tbey8+Pj7Doj57Pn0+Pnvhu50+fTBpPjwtfTwxIDF9MX17LTA8WzAgPn0xWz4kZ+G7leG6vSgpMmnhu51ZKOG7luG7ozYp4bqzc+G7k+G6vynhu51z4buP4bq/KeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60p4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7ncOqdOG6tSnhuqVz4buR4bq1Kcaw4bujw6Phu50paMOq4bqx4bujKeG7mzLDrOG6vSnDiuG7izIpSOG7sSgpxanhur/DouG7ncOqWSg+PDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWSgiIiIoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrDjOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG7ncOq4bujKcOq4buLNeG6tcOqKeG6s3Phu5Phur8p4budNeG6vynGsDcp4bqyYcOs4bq9KUnhu6PhuqPDrD0pw6rhu6Phu6llw6wp4bqk4buLMsOsKcOK4buhw6zhur0kPy/hu5U6P+G6s2nhu4vhurVo4buX4buj4buL4bud4bqnKeG6tWky4bub4bubWSjhu53GoeG6v+G6tcOqw6Iyw6woOj/DouG6v+G7pynhurVpMuG7m+G7m1ko4bq14buLw6zhu53huqfDrOG7nSg64bucxqFzw7XhurUp4bql4buJPSnhurLDsynDjG3DrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnDiuG7izIpSOG7sSkq4bui4buaw4J3JinhuqU4w6zhur0p4budxqFjw6wp4bq1bcOs4bq9KeG6szPhu4spaeG6v2PDrCnhurMyw6zhur0pKuG6uuG6p8Oi4bqnxqEyaSnGoOG6p+G6veG6v+G7m+G7neG6p8ahJinhu5fhu6Phu6lk4budKeG6peG7g8Osw6op4bq1w6rhu4sp4buVw6rhuq3hu5Upw6zDquG6r+G7lSlow6rhurHhu6Mp4buX4bujNinhurNz4buT4bq/KeG7nXPhu4/hur8p4bq1cTIp4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnhu6c04buLKeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0pw4rhu4syKUjhu7Ep4buddSnDrOG6vTThu6kpWy8+PC97PHt7JCnhu5zDquG7gynhu53GoXPDtMOs4bq9KcOK4buLMilI4buxKeG6teG7iSnDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKWnDtcOsKeG7p8SRKeG7ncahM+G6vynhurXhuqPhu6k9KcOt4buN4bq/KcOsOMOtKWljw6wp4budw7Xhur8pPnsp4budxqHhur9l4bujKeG7ncOjw6wkKeG7mjbDrCnGsOG7o8Oj4budKeG7ncahM+G6vynhurXhuqPhu6kp4budc+G7j+G6vynDrMOz4bq/KeG6peG7gzIp4bq1cTIpw6xzw7XhurUpw6w04bupKcOq4bq/ZcOsKeG6tcOq4buFKeG6pTPhu5UpdMOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUpIDzhu7Ipw6zDquG7oynhurXEg+G7oz0pfTzhu7Ip4bq1xKnDrClpNeG6vykq4budc+G7j8Os4bq9KeG6pXPhu4/DrOG6vSnhu6fDteG6vylow6rhu4s2w6zhur0pfT0iKeG7ncah4bq/ZeG7oynhu53Do8OsJinhu5XDqjbhur8pw6zDquG6r+G7lSlow6rhurHhu6MkPy/DouG6v+G7pzo/L+G6s2nhu4vhurVo4buX4buj4buL4bud4bqnOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrGoOG6v2PDrOG6vSnhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG7lMOq4bufKeG7nMOqaj0p4bubNsOsKWlz4buRw6zhur0p4bqzc+G7k+G6vynDqjTDrOG6vSnDrDjDrSnhuqU14budKeG7ncahY8OsKV08KcOs4bq9NMOsKeG7ncOjw6w9KeG7ncah4buLw6zhur0p4bql4buJPSnDquG7j8OsKXtbKcOs4bq9NMOsKeG7ncOjw6wpaTQp4bqzc+G7k+G6vynhuqThu4syw6wpw4rhu6HDrOG6vSQp4buaw7opaOG6v2XDrCnhu5fhu6M2KeG6s3Phu5Phur8p4budc+G7j+G6vynhuqVz4buR4bq1Kcaw4bujw6Phu50paMOq4bqx4bujKeG7mzLDrOG6vSnDiuG7izIpSOG7sSnhu5tiKcOt4buTKcahMinhurXhu48pw6rDs+G6vylpw7XDrCnhurXDquG7iynhu5TDquG7nynhu5zDqmop4bq94bq/w7Xhur8p4budw6rhur9l4bujKeG6pcOh4bq1KeG7mzbDrCnhurVxMinDreG7h8Osw6ojKeG6peG6o+G7qSnhurVyw6zhur0paTQp4bq14buPKcOqw7Phur8p4budw6rhu6Phuq/DrClp4buR4bq/KeG6pcOpKeG7l+G7ozYp4bqzc+G7k+G6vynhu5TDquG7nynhu5zDqmopw63hu5MpxqHDs8Os4bq9KeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0pxrDhu6PDo+G7nSlow6rhurHhu6M9KWjDqm3DrOG6vSnhurXDquG7hSnGoeG6v2PDrOG6vSnhu5014bq/KeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0pw6w04bupJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhuqRz4buR4bq1KeG6s+G6v2Thu509KeG7p+G7ocOs4bq9KeG7ncahb8Os4bq9KeG7pzQp4bq14buPKeG7m+G7kynGsMO5KWnhu6sp4budxqEz4bq/KeG6s3Phu5Phur8p4budc+G7j+G6vynhurVxMinhu6bhur9l4budKcOMMsOtKcaw4bujw6Phu50paMOq4bqx4bujKeG7mzLDrOG6vSnDjXYp4buVw6o24bq/KeG6pXPhu5HhurUp4bqlOMOs4bq9KWjhu6sp4bunw7Xhur8p4bq0cOG6tSnhurI24buLKeG7p2Up4budw6rDuuG6tSnhu6fhuq/hu50p4bunNCnhurThu48p4buX4bujMsOsKWjhur/DqcOtKcOi4buD4bq1w6op4bqlw7PDrOG6vSnhu53DqsO64bq1KeG7p+G6r+G7nSnhurVxMinDjXYpKnfhu5TDiuG6vuG7miYkKeG7nMOq4bqn4buLKeG6peG7iT0p4bq1M+G6tSnhu6fhu6HDrOG6vSnhu53GoW/DrOG6vT0p4bq14buPKeG7m+G7kynhuqXhu4nDrOG6vSnhur3hu4nhur8p4bqzc+G7k+G6vynhu5XDqjbhur8p4bq14buJKeG6s+G6v2XDrCnhu5XDqjPhu5Up4buX4bujNsOsKWnhu6sp4buVw6rhu6Epw6rhu5Hhu5Up4bqlw6kpaeG7izXhur8p4bqzaynhurUz4bq1KeG6pW7hur8p4budc+G7kcOs4bq9KcOi4buD4bq1w6opw6o14bq/KcONdinhu5fhu6Myw6wp4bud4bqjw60p4bqzMuG7iynhur1vw60p4bq1M+G6tSlp4buLNeG6vynGoeG7o2/hur8p4bqlcOG6tSnhu5fhu6M2KeG6sjLhurXhu53GoeG7i+G6teG6p8ahMinDouG7i8ah4bubMmnhur/hu5s9KVrhuqfhu6Phur3hu4vDojLhurXhu6Phu5sp4bq14buj4bq14bujxqHhurPhur/hu50y4bqnPSnhu5vhuqPhu6Mp4bqlcOG6tSnhu5fhu6M2KeG7lMahMuG7qeG7mynhuqfDrMOi4buL4bq1Msah4buVMinhu6c0KeG6tTPhurUpaeG7izXhur8pw6zDo8OtKeG6tOG7qWnhur/DrMOixqHhu4vhurUyxqHhu5Xhu4vDrClp4bq/4bq1w6rhuqfDrOG6v+G6teG7i2kyPSnhu5TDquG7qWlp4buL4bub4bud4bq/4bq14budMinhurXhur/hu53GoeG6vzLhu5vhur8yw6wyJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhuqTDoeG6tSnhurPhur9l4budKWlz4bujKeG7qynhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7p+G6v2XhurUpM+G7lSnDonDDrOG6vSnhurUz4bq1KeG6s+G6v2XDrCnhu5XDqjPhu5Up4buX4bujNsOsKWnhu6sp4bqlbuG6vynhu6fDteG6vynDrMOjw60p4bq04bupaeG6v8Osw6LGoeG7i+G6tTLGoeG7leG7i8OsKWnhur/hurXDquG6p8Os4bq/4bq14buLaTIp4bunNCnhu5TDquG7qWlp4buL4bub4bud4bq/4bq14budMinhurXhur/hu53GoeG6vzLhu5vhur8yw6wyPSnDrMOqcylp4buLNeG6vynhurNrKeG7ncOj4budKeG6tTYp4buX4bujNinGoXDDrOG6vSnhu53GoXPDteG6tSlow6rhur8p4bqlczIp4bunNOG7iynDrMOqNCnhuqXhu4nDrOG6vSnhur3hu4nhur8p4bunNCnhu5XDqjbhur8p4bqlc+G7keG6tSlpNMOtKeG7mzXhurXDqj0pxrDDuSlp4burKcOsw6PDrSnhu6c0KeG7lcOqcSnhu5sz4buVKeG7neG7izTDrCnhurPDsynhu5fhu6M2JCnhuqRvw6zhur0p4budw6rDtOG6vylp4buLNeG6vynhurNrKcOqZOG7nSlpMz0p4bq14bujbsOs4bq9KeG7pzQp4bq1M+G6tSnhurPDsynhu5XDquG6r8OsKWjDqjPhurUp4bq1cTIp4bq14bqj4bupKSrhu53GoXUp4bq14bujbsOs4bq9KeG7l+G7ozYpw6zhur05w6wpw6rhu4/DrCl7PV3hurXDrSnhu6fhurfDrCnhurXEqcOsKeG6vTnDrCnhu6c04buLKeG7l+G7ozYmJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zGoTPhur8p4bqzc+G7k+G6vynhu5tiKeG6pXPhu5HhurUpxrDDuSlp4burKeG6tcOq4bq/ZOG7oynGsDUp4budNeG6vynhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bq1w6rhur9k4bujKcawNSnhuqVz4buR4bq1KcOK4buLMilI4buxKeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bqvw6wpw6Jzw7Xhur8p4bubw7op4bq94bq/M8OtKeG7mzPhu50p4bq1cTIpd+G7lMOK4bq+4buaKeG7pzQp4bq0cOG6tSnhurI24buLKeG7p2Up4budw6rDuuG6tSnhu6fhuq/hu50p4bqlbuG6vynhu6fDteG6vynhu53Do+G7nSnhurU2KeG6tTPhurUpaW0pw6o0w6zhur0pxrDhu6PDo+G7nSlow6rhurHhu6Mp4bql4bq/KcOK4buLMilI4buxJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhuqTDqSnhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhurXDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6opxrDhu6PDo+G7nSlow6rhurHhu6Mp4bqzc+G7k+G6vz0p4bq0cOG6tSnhurM24buLKeG7p2Up4budw6rDuuG6tSnhu6fhuq/hu50p4bubYinhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bunw7Xhur8p4bq1M+G6tSnhurNjw6wpaeG6v2PDrCnhu5fhu6Myw6wp4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4bqlb8Os4bq9KeG6s8OzKeG6tTPhurUp4bq94bq/NuG6vynhu5XDqjPhu5U9KeG6pcOh4bq1KeG6s+G6v2Xhu50p4bubYinhu53huq/hu5Up4budxqHhu6PDrOG6vSnhu53huq/hu5Upw6rhu6PDo8OsKeG6tcOq4buLKcOs4bq9c8O04bq/KeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budPSnhurUz4bq1KcOi4buLMsOsw6opw6zhur3DquG6v2Xhu5UpxrDhu6PDo+G7nSlow6rhurHhu6Mp4bqzc+G7k+G6vynhu6fEkSnhurUz4bq1KeG7qWPhu6Mp4bq1xIPhu6Mpw6zDquG6r+G7lSlow6rhurHhu6Mp4bq1cTIpw4rhu4syKUjhu7EkKeG6tHDhurUp4bq1csOs4bq9KeG7qWPhu6Mp4bq1xIPhu6Mp4bq1M+G6tSnhurNjw6wpaeG6v2PDrCnhu5fhu6Myw6wpxrDhu6PDo+G7nSlow6rhurHhu6Mp4bqzc+G7k+G6vynhu51z4buP4bq/KeG7mzLDrOG6vSnDiuG7izIpSOG7sSnhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bunNCnhu53hu6PhuqPDrCnhu53DqnEp4bqlxIPhu6kp4bqlcSnhurUz4bq1KeG7qWPhu6Mp4bq1xIPhu6Mp4budw6rhuqfhu4sp4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKcaw4bujw6Phu50paMOq4bqx4bujKeG6pXPhu5HhurUpaOG7qyloZOG7nSnhuqXDqSnhuqU2w60p4bqzNuG7iynhurXDquG7iynhurUz4bq1KWltKcOqNMOs4bq9KeG6s3Phu5Phur8p4buddSnhu6bhur9l4budKcOMMsOtKeG6pXPhu5HhurUpw6zDquG6r+G7lSlow6rhurHhu6Mp4bunNOG7iynDiuG7izIpSOG7sSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4LDuilo4bq/ZMOsKeG6s3Phu5Phur8pw6w4w60pxqHhu4vhur8p4bunNCnhurNz4buT4bq/KcOiMinGsDLDrMOqKeG7m2IpaTQpeylp4buLNeG6vynhurNz4buT4bq/KeG6pcSD4bujKeG7neG6v2PDrCnhu5tiKeG6pXPhu5HhurUpxrDhu5/hurUp4bud4bq/ZMOsKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KcOtNeG6vynhu5vDtcOtKcaw4bujw6Phu50paMOq4bqx4bujKeG7mzLDrOG6vSnhu53DquG7gynhu53GoXPDtMOs4bq9KcOK4buLMilI4buxKeG7ncah4buLw6zhur0p4budw6rDtOG6vynhur3hur8yw6wp4budw7Xhur8kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVd+G7o+G7ncOq4buLxqEoOsOK4buj4bupKUljPy/hu5U6

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gỡ khó chương trình hỗ trợ lãi suất

Gỡ khó chương trình hỗ trợ lãi suất
2022-10-17 07:45:00

baophutho.vn Nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất (HTLS) từ ngân sách nhà nước (NSNN) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh...

Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi
2022-10-14 07:39:00

baophutho.vn Những năm qua, cùng với khai thác nguồn lực từ các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội Liên...

Tiếp lửa tinh thần doanh nhân

Tiếp lửa tinh thần doanh nhân
2022-10-13 07:37:00

Song hành quá trình đổi mới, thế hệ doanh nhân đầu tiên đã viết nên kỳ tích thoát nghèo của đất nước.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long